Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1894. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji
1895. Uredba o višini in načinu plačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic
1896. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Paka, Mestna občina Velenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Občina Gorenja vas - Poljane; Čemše, Občina Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Haber, Občina Luče; Vehar - 1, Občina Gorenja vas - Poljane; Godič, Občina Kamnik; Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk, Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše; Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vitanje; Klemenc, Občina Vitanje; Korže, Občina Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Grahovica, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu, Občina Gornji Grad; Rudnik, Občina Kamnik in Reteče, Občina Škofja Loka
1897. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce
1898. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
1899. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1900. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1901. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003
1931. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Sklepi

1902. Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse
1903. Sklep o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije
1904. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Republike Ciper v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno generalno konzulko
1905. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2003/2004
1906. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzo v Mariboru v študijem letu 2003/2004
1907. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 2003/2004
1908. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Turistici - Visoki šoli za turizem v Portorožu v študijskem letu 2003/2004
1909. Sklep k omejitvi vpisa na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu v študijskem letu 2003/2004
1910. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstvo v Izoli v študijskem letu 2003/2004
1911. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Fakulteti za humanistične študije v Kopru v študijskem letu 2003/2004

MINISTRSTVA

1932. Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih

OBČINE

Celje

1912. Program priprave zazidalnega načrta Lahovna-del

Dol pri Ljubljani

1913. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002
1914. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Gornja Radgona

1915. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003
1916. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002
1917. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona
1918. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona

Gornji Petrovci

1919. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2003
1920. Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi
1921. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu

Lendava

1922. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava
1923. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
1924. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Majšperk

1925. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2002
1926. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1927. Sklep o subvencioniranju osemenjevanja krav v letu 2003
1928. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Majšperk

Medvode

1929. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Razkrižje

1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
AAA Zlata odličnost