Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1895. Uredba o višini in načinu plačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic, stran 4592.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02 in 16/03 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o višini in načinu plačila stroškov, do katerih
je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic
1. člen
S to uredbo je določena višina in način poplačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: skrbnik), na katero se v skladu z določbami zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic začasno prenesejo vse nove delnice, ki so izdane za nenominirani kapital (v nadaljnjem besedilu: nove delnice) zavarovalnic, ki se lastninsko preoblikujejo po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice).
2. člen
Skrbnik v času od dneva dokončnosti odločbe Vlade Republike Slovenije iz prvega odstavka 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic pa do dneva prenosa novih delnic na upravičence do lastninjenja nenominiranega kapitala zavarovalnic iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (v nadaljnjem besedilu: lastninski upravičenci) varuje interese in koristi teh upravičencev in s skrbnostjo dobrega gospodarja uresničuje vsa pooblastila iz zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic ter gospodari z izplačanimi dividendami in drugimi izplačili na podlagi novih delnic v izključno korist lastninskih upravičencev.
Lastninski upravičenci so dolžni skrbniku povrniti stroške, nastale pri izpolnjevanju skrbniških pooblastil iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: stroški upravljanja), v sorazmerju s pridobljenimi novimi delnicami posamezne zavarovalnice.
V primeru prenosa delnic v skladu z 18. členom zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic se v skladu z drugim odstavkom 18. člena navedenega zakona znesku za plačilo delnic s strani lastninskih upravičencev prištejejo stroški financiranja, kot so opredeljeni v 4. členu te uredbe.
3. člen
Stroške upravljanja iz drugega odstavka 2. člena te uredbe v pavšalni višini obračuna skrbnik v višini 1,75% zadnje znane revidirane knjigovodske vrednosti nove delnice, in sicer za vsako novo delnico, ki pripade posameznemu lastninskemu upravičencu na podlagi ene ali več pravnomočnih odločb skrbnika, izdanih na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.
4. člen
Za vsako novo delnico, ki pripade posameznemu lastninskemu upravičencu na podlagi ene ali več pravnomočnih odločb skrbnika, s katerimi je odločeno o pravici do prevzema novih delnic v skladu z drugim odstavkom 18. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, se stroški financiranja določijo v višini obresti, obračunanih za znesek vplačila za to delnico s strani skrbnika, po povprečni deklarirani obrestni meri za dolgoročna posojila za osnovna sredstva v gospodarstvu, ki jo objavi Banka Slovenije, in sicer za čas od dneva vplačila s strani skrbnika do zadnjega dne meseca, ki se izteče pred prejetim plačilom s strani lastninskega upravičenca.
Obrestna mera iz prvega odstavka tega člena se objavi v pozivu skrbnika v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Stroški upravljanja in stroški financiranja, kolikor gre za prenos delnic v skladu z 18. členom zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, se določijo v odločbi skrbnika, s katero je ugodeno zahtevku lastninskega upravičenca za prenos delnic zavarovalnice.
Znesek obračunanih stroškov upravljanja se v primeru, ko so bile za delnice zavarovalnice, ki pripadejo posameznemu lastninskemu upravičencu, izplačane dividende oziroma druge koristi, do višine teh dividend ali koristi pobota.
Skrbnik in lastninski upravičenec iz prvega odstavka 24. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic uredita način in rok plačila stroškov ob upoštevanju določb te uredbe v okviru posebne pogodbe, ki jo skleneta na podlagi drugega odstavka 29. člena tega zakona.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 443-13/2003-1
Ljubljana, dne 18. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0047
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost