Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1912. Program priprave zazidalnega načrta Lahovna-del, stran 4610.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje dne 15. 4. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta Lahovna-del
1. člen
(predmet in cilj zazidalnega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave ZN
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev ZN in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo ZN)
Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) opredeljuje območje na Lahovni ter Zgornji Hudinji med mestno cesto 533180 in avtocesto za stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi s pogojem kompleksne ureditve. Zazidalni načrt mora biti izdelan na podlagi predhodnih strokovnih podlag, ki bodo razčlenile naravne danosti tega območja in še posebej prometno in komunalno infrastrukturo, ki bo omogočila kasnejšo realizacijo celotnega zazidljivega območja. Posebne strokovne podlage morajo biti sestavni del zazidalnega načrta.
3. člen
(predmet in programska izhodišča zazidalnega načrta)
Območje znotraj obravnavanega ureditvenega območja zazidalnega načrta je namenjeno stanovanjskemu območju s spremljajočimi dejavnostmi.
4. člen
(okvirno ureditveno območje zazidalnega načrta)
Ureditveno območje predvidenega zazidalnega načrta zajema kare, ki ga na severu omejuje cesta št. 533180, na jugu pa avtocesta.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
– Pripravljalca zazidalnega načrta sta Saša in Alojz Obrez, Zg. Hudinja 52, Celje.
– Načrtovalec zazidalnega načrta je na podlagi izbora investitorja Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi zazidalnega načrta so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS območna enota Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod - kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo- ARSO
V postopku izdelave zazidalnega načrta morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati svoje smernice za načrtovanje v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo. Za smernice zaprosi po naročilu naročnika pripravljalec zazidalnega načrta – to je RC Planiranje d.o.o.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine Celjskega prostorskega plana (Uradni list RS, št. 86/01),
– strokovne podlage za ureditev obravnavanega območja, ki so bile izdelane na podlagi usklajevanj uporabnikov tega prostora in jih je izdelal RC Planiranje pod št. 622/02.
7. člen
(roki za pripravo in sprejem PIA)
Postopek priprave in sprejemanje zazidalnega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– S pripravo osnutka zazidalnega načrta prične pripravljalec takoj, ko župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave.
– Naročnik v sodelovanju s pripravljalcem organizira s pristojnimi nosilci planiranja sestanek, pripravljalec pa jih zaprosi za smernice za načrtovanje, le-ti jih morajo podati v roku 30 dni.
– Načrtovalec pripravi osnutek v 45 dneh.
– Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje ter Mestni četrti Hudinja.
– Javna razprava se izvede v času javne razgrnitve na sedežu Mestne občine Celje.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave zazidalnega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga zazidalnega načrta oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, za katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Župan Mestne občine Celje posreduje usklajeni predlog zazidalnega načrta mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
Opomba: natančnejši roki niso definirani, saj so odvisni predvsem od aktivnosti investitorjev.
Zazidalni načrt se v vsebinskem smislu pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela smiselni izvleček:
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 14/85).
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta zagotavljata investitorja.
9. člen
Ta program priprave zazidalnega načrta Lahovna-del začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00004/2002-0008
Celje, dne 8. aprila 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost