Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1903. Sklep o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije, stran 4604.

Na podlagi 5. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 in 23/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije
1. člen
Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije. Svet opravlja strokovne naloge za predsednika Vlade Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije in jima nudi strokovno pomoč pri odločanju o zadevah s področja celostne obravnave in varstva oseb s težavami v duševnem zdravju.
3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje načrtovanje in uresničevanje politike, nacionalnega programa in realizacije letnih načrtov na področju duševnega zdravja,
– analizira in vrednoti podatke o izvajanju programov s področja duševnega zdravja,
– daje mnenje k normativom za financiranje nacionalnega programa,
– daje strokovna mnenja k predlaganim zakonom in podzakonskim aktom na področju varstva oseb s težavami v duševnem zdravju,
– usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov za varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju,
– daje Vladi Republike Slovenije predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike za celostno obravnavo in varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju,
– oblikuje predloge za vzpodbujanje zdravstvenih organizacij in drugih organizacij za celostno in ustrezno obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju,
– proučuje in ocenjuje predloge in pobude za izboljšanje zdravstvenega in socialnega položaja oseb z motnjami v duševnem zdravju,
– organizira posvete, seminarje in druge oblike srečanj v zvezi s problemi na področju duševnega zdravja,
– daje predloge za oblikovanje programov za usposabljanje oseb s težavami v duševnem zdravju, za usposabljanje kadrov, ki delajo na področju duševnega zdravja ter za izvajanje programov varstva oseb s težavami v duševnem zdravju,
– spremlja socialni položaj oseb s težavami v duševnem zdravju in predlaga sistemske ukrepe za izboljšanje njihovega ekonomskega in socialnega položaja,
– vzpodbuja delovanje nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja,
– pospešuje izobraževanje in raziskovanje na področju duševnega zdravja,
– pospešuje mednarodno sodelovanje.
4. člen
Svet ima 28 članov in je sestavljen iz:
1. predstavnikov ministrstev ter strokovne službe vlade, in sicer:
– 1 predstavnik Ministrstva za zdravje,
– 1 predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– 1 predstavnik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
– 1 predstavnik Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
– 1 predstavnik Ministrstva za finance,
– 1 predstavnik Ministrstva za pravosodje,
– 2 predstavnika Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike,
– 1 predstavnik Koordinacije Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog pri Ministrstvu za zdravje,
– 1 predstavnik lokalnih skupnosti;
2. predstavnikov strokovnih institucij, in sicer:
– 1 predstavnik Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo,
– 1 predstavnik Katedre za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
– 1 predstavnik Visoke šole za socialno delo Univerze v Ljubljani,
– 1 predstavnik Inštituta Republike Slovenije za varovanje zdravja,
– 1 predstavnik Psihiatrične klinike Ljubljana,
– 1 predstavnik posebnega socialno varstvenega zavoda za odrasle,
– 1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– 1 predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– 1 predstavnik Socialne zbornice Slovenije,
– 1 predstavnik Zdravniške zbornice,
– 1 predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
– 2 predstavnika psihiatričnih bolnišnic oziroma oddelkov;
3. predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) s področja duševnega zdravja, ki imajo status društva v javnem interesu, in sicer:
– 1 predstavnik uporabnikov,
– 1 predstavnik svojcev,
– 2 predstavnika izvajalcev,
– 1 predstavnik Zavoda Evrosa – zagovorniško informacijskega centra.
5. člen
Mandat predsednika, podpredsednikov in članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.
6. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve.
Predstavnike NVO imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog reprezentativne nacionalne organizacije NVO na področju duševnega zdravja.
7. člen
Svet vodi predsednik, ki je imenovan izmed predstavnikov strokovnih institucij. Predsednik ima dva namestnika – podpredsednika, ki mu pomagata voditi delo sveta in ga nadomeščata v času njegove odsotnosti. Po funkciji je eden od obeh podpredsednikov direktor Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike.
Predsednika in podpredsednika imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Komisije za kadrovske in administrativne zadeve.
8. člen
Strokovne in tehnično administrativne naloge za svet opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike.
9. člen
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Vsaj enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki vseh NVO na področju duševnega zdravja. Svet deluje na podlagi operativnega letnega načrta dela in poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
Svet lahko za obravnavanje posameznih zadev ustanovi delovne skupine.
10. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-50/2003-2
Ljubljana, dne 18. aprila 2003.
EVA 2003-1527-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost