Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1922. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava, stran 4633.

Na podlagi 21., 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. ter 47. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 3. seji dne 7. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine določene z zakonom in statutom na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave ter s strani župana pooblaščena oseba.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja, urejanje prostora,
– infrastrukture,
– gospodarskih javnih služb,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– in druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Za izvajanje nalog v občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– Urad župana,
– Sektor za okolje, prostor in inšpekcijo,
– Sektor za pravne, organizacijske in splošne zadeve,
– Oddelek za računovodstvo in finance,
– Oddelek za investicije.
V občinski upravi se lahko ustanovijo tudi druge notranje organizacijske enote, kot posebne notranje organizacijske enote.
8. člen
Urad župana:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na II. stopnji,
– pripravlja razvojne projekte in investicijske programe,
– sodeluje pri pripravi sej občinskega sveta in delovnih teles,
– izvaja stike z javnostmi in naloge s področja informiranja občanov,
– povezuje naloge občine z zunanjimi institucijami in organizacijami,
– sodeluje pri postopku izvajanja javnih naročil,
– spremlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– sodeluje pri pripravi proračuna občine,
– opravlja druge naloge.
9. člen
Sektor za okolje, prostor in inšpekcijo:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– pripravlja programe in študije ranljivosti okolja za območja občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja vse naloge, ki spadajo v področje infrastrukture,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje, gasilstva, na področje inšpekcije in redarstva,
– opravlja naloge za namen pospeševanja razvoja krajevnih skupnosti,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– sodeluje pri postopku izvajanja javnih naročil,
– sodeluje pri pripravi proračuna občine,
– opravlja naloge s področja razvoja kmetijstva,
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– sodeluje pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov,
– izvaja dejavnost režijskega obrata,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
10. člen
Sektor za pravne, organizacijske in splošne zadeve:
– opravlja kadrovske zadeve,
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– pripravlja splošne in druge akte,
– nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– opravlja naloge s področja normativno-pravnih in upravnih zadev,
– sodeluje pri organizaciji dela občinske uprave in informatike,
– sodeluje pri postopku javnih naročil,
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti in na področju turizma ter spremlja njihovo uresničevanje,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in na področju turizma,
– opravlja upravne in normativne naloge s področja družbenih dejavnosti in področja turizma,
– opravlja promocijsko dejavnost in pripravo raznih prireditev,
– opravlja prevajalsko dejavnost in skrbi za izvajanje dvojezičnega poslovanja,
– opravlja dejavnost s področja prometa nepremičnin in področja lokalnih informacij,
– sodeluje pri pripravi proračuna občine,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
11. člen
Oddelek za računovodstvo in finance:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– pripravlja strokovne podlage in analize,
– opravlja finančno-računovodska in druga strokovna opravila,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge.
12. člen
Oddelek za investicije:
– sodeluje pri pripravi investicijskih projektov,
– koordinira in vodi investicije,
– spremlja izvajanje investicij,
– nudi pravno, formalno in organizacijsko podporo za izvajanje investicij,
– pripravlja poročila in drugo dokumentacijo v zvezi z investicijami,
– sodeluje pri pripravi proračuna občine,
– sodeluje pri pripravi razvojnega programa občine,
– sodeluje pri izvajanju javnih naročil,
– opravlja druge naloge s tega področja.
13. člen
Občinska uprava opravlja tudi naloge inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, sprejetih v Občini Lendava in republiških predpisov, če je v njih tako določeno.
Znotraj občinske inšpekcije občinski redarji opravljajo naloge nadzora in so za svoje delo neposredno odgovorni občinskemu inšpektorju.
14. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva so določene s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
16. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– vodi in organizira delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter v sodelovanju z vodji sektorjev in oddelkov skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi v občini,
– sodeluje pri pripravi proračuna občine,
– spremlja izvajanje občinskega proračuna,
– sodeluje pri pripravi načrta razvojnega programa občine,
– pripravlja programe dela občinske uprave in spremlja njihovo izvajanje,
– županu poroča o delu občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
17. člen
Sektorje in oddelke vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu. Župan imenuje in razrešuje tudi svetovalce in strokovne delavce ter druge delavce občinske uprave. Župan odloča o sklenitvi delovnih razmerij v občinski upravi.
18. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
19. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan po potrebi. Za vodenje kolegija lahko župan pooblasti direktorja občinske uprave.
20. člen
Za naloge občinske uprave, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ali direktor občinske uprave ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
21. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan Občine Lendava v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Lendava.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava (Uradni list RS, št. 90/99).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0010/2003
Lendava, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost