Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1925. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2002, stran 4636.

Na podlagi 13. in 34. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 34. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 5. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 2002.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2002 so naslednji:
                        v tisoč SIT
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  Skupaj prihodki               541.165
II.  Skupaj odhodki                464.630
III. Proračunski presežek             76.535
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila posojil in prodaja
   kapitalskega deleža             172.676
V.  Dana posojila in povečanja kapitalskih
   deležev                   258.925
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev             –86.249
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje                    –
VIII. Odplačilo dolga                  –
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih  114.490
X.  Neto financiranje              200.739
3. člen
Sredstva, ki so ostala na računu v višini 200.739 tisoč SIT se po zaključnem računu za leto 2002 razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/03-01
Majšperk, dne 27. marca 2003.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost