Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1919. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2003, stran 4626.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 4. redni seji, ki je bila dne 29. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodke, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov          Proračun za leto 2003
-----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          481.500
70  DAVČNI PRIHODKI                   55.897
   700 Davki na dohodek in dobiček           51.302
   703 Davki na premoženje                2.045
   704 Domači davki na blago in storitve         2.550
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  33.969
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                      3.620
   711 Takse in pristojbine               2.000
   712 Denarne kazni                    20
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki             28.329
72  KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
73  PREJETE DONACIJE                   8.050
   730 Prejete donacije iz domačih virov         8.050
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 383.584
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofin. institucij                383.584
II.  SKUPAJ ODHODKI                   485.454
40  TEKOČI ODHODKI                    70.197
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        24.780
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    3.457
   402 Izdatki za blago in storitve           36.960
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                      5.000
41  TEKOČI TRANSFERI                   98.773
   410 Subvencije                    7.700
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                    40.430
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                      10.500
   413 Drugi tekoči domači transferi          40.143
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                311.684
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       311.684
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                4.800
   430 Investicijski transferi              4.800
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   I.-II.                        –3.954
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačilo domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)               –3.954
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)          –3.954
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X)              –3.954
4. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področji proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku:
– če nastanejo zato utemeljeni razlogi;
– če se na določenih postavkah prikažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
9. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2003, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske rezerve Občine Gornji Petrovci.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa;
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije;
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje;
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo;
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu;
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine.
11. člen
Če se po prejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
12. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah, skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu šestmesečno.
13. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
– sredstva rezerv občine;
– najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
Od najetja posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet, v skladu z določili statuta občine.
14. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
15. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
16. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na podračunu proračuna po načelu dobrega gospodarja, razpolaga župan.
17. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
18. člen
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
19. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti se za leto 2003 vodijo v računvodski službi Občine Gornji Petrovci. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu občine predložiti finančne načrte in načrte razvojnih programov za leto 2004 do 30. oktobra 2003 ter zaključne račune za leto 2002 do 10. marca 2003.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 403-02/2003-3
Gornji Petrovci, dne 29. marca 2003.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost