Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1898. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, stran 4600.

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), morajo upoštevati, in merila, po katerih se cene ali njihove sestavine morajo oblikovati.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), 98-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-98), plinsko olje (v nadaljnjem besedilu: D-2) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
kjer pomeni:
P(t): modelska cena naftnega derivata v SIT/liter
ρ:  gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/liter, za D-2 in
   KOEL 0,845 kg/liter)
r:  prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na podlagi 21.b člena zakona o
   blagovnih rezervah z uredbo določi Vlada Republike Slovenije
M:  marža distributerjev, kot je navedena v 12. in 13. členu te uredbe
i:  dnevni podatek; i=1,2,3,…,n
t:  14-dnevni interval tekočega obdobja
n:  n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (dejansko je n = 10, ker za soboto in
   nedeljo ni objave borznih kotacij)
e:  1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji za devize)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono)
Vir: Platt’s European Marketscan
4. člen
Najvišja korigirana prodajna cena brez dajatev v SIT/liter po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen je P*.
5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni P(t) dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*(t), ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t+1.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot ga predvideva prejšnji odstavek tega člena, se korigirana prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*(t) določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev P(t), ki velja v obdobju t+1 (P*(t) = P(t)).
6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, D-2 in KOEL.
Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena te uredbe) modificiran postopek, ki ga določa 7. člen te uredbe.
Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez dajatev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spremembi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med NMB-95 in ostalimi motornimi bencini, ki je veljala na dan uveljavitve te uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) modelska cena v SIT/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna za 10 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnega koli vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov;
e) izračunana modelska cena, izražena v SIT/tono, se preko gostote () derivata in faktorja 1/1000 preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto marža.
9. člen
Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD / tono:   1 decimalno mesto
                (vhodni podatek)
– tečaj Banke Slovenije:    4 decimalna mesta
                (vhodni podatek)
– borzna cena derivata
 v SIT/liter:         zaokrožitev na
                3 decimalna mesta
– modelska cena:        zaokrožitev na
                3 decimalna mesta
– prodajna cena brez dajatev:  zaokrožitev na
                3 decimalna mesta
– drobnoprodajna cena:     zaokrožitev na
                1 decimalno mesto
11. člen
Za prvi izračun prodajne cene brez dajatev, katera se lahko uveljavi na trgu, se izhodiščna najvišja modelska cena v SIT/liter izračuna tako, da se določi 14-dnevno povprečje po obrazcu iz 3. člena te uredbe, za obdobje t od 28. aprila 2003 do vključno 9. maja 2003.
12. člen
Za prvi izračun marže se upoštevajo marže v višini:
– za motorne bencine:  16,950 SIT/liter,
– za D-2:        14,887 SIT/liter,
– za KOEL:       11,671 SIT/liter,
ki se korigirajo v skladu z določili 13. člena uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 27/03) in se uveljavijo na dan 29. 4. 2003.
13. člen
Marža se spreminja ob spremembah prodajne cene v skladu s spremembami povprečnega tečaja EURA do tolarja, in sicer za polovico spremembe.
Sprememba marže se izračuna na naslednji način: povprečni tečaj EURA do tolarja v obdobju t se deli s povprečnim tečajem EURA do tolarja v obdobju t-1, od dobljenega količnika se odšteje 1, rezultat se pomnoži s koeficientom 0,5 in k dobljenemu zmnožku se prišteje 1.
Nova marža v obdobju t+1 se izračuna tako, da se marža iz obdobja t pomnoži s faktorjem iz drugega odstavka in zaokroži na 3 decimalna mesta. Vsi vmesni preračuni se izračunajo na 3 decimalna mesta.
Povprečni tečaj EURA do tolarja je vsota vseh objavljenih dnevnih tečajev (srednji tečaj Banke Slovenije), in sicer brez nedelj in praznikov, v obdobju t-1 oziroma t, deljena s številom objavljenih tečajev in zaokrožena na 4 decimalna mesta.
Za mehanizem preračuna spremembe marže se smiselno uporabljajo določila 3., 8., 9., 10. in 11. člena te uredbe.
Prva sprememba marže se uveljavi pri prvem izračunu prodajne cene brez dajatev, za obdobje t-1 se vzame 14-dnevno obdobje, in sicer od vključno 14. aprila 2003 do 27. aprila 2003.
14. člen
Prodajne cene naftnih derivatov, ki veljajo ob uveljavitvi te uredbe, veljajo do določitve novih cen iz 3., 11., 12. in 13. člena te uredbe.
15. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2003 in velja 6 mesecev.
Št. 382-15/2001-7
Ljubljana, dne 24. aprila 2003.
EVA 2003-2111-0037
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost