Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1913. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002, stran 4611.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 65. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 9. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki            468,647.640,53 SIT
II. Skupaj odhodki            512,319.719,25 SIT
III. Proračunski primanjkljaj (II-I)    43,672.078,72 SIT
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev              – SIT
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                        – SIT
 
C) Račun financiranja
VI. Zadolževanje                    – SIT
VII.Odplačilo domačega dolga              – SIT
VIII. Zmanjšanje sredstev na računih    43,672.078,72 SIT
3. člen
Saldo sredstev rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani v višini 4,197.477,76 SIT se prenese v leto 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 40502-2/01-09
Dol pri Ljubljani, dne 9. aprila 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost