Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1896. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Paka, Mestna občina Velenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Občina Gorenja vas - Poljane; Čemše, Občina Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Haber, Občina Luče; Vehar - 1, Občina Gorenja vas - Poljane; Godič, Občina Kamnik; Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk, Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše; Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vitanje; Klemenc, Občina Vitanje; Korže, Občina Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Grahovica, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu, Občina Gornji Grad; Rudnik, Občina Kamnik in Reteče, Občina Škofja Loka, stran 4593.

Na podlagi 13. in 15. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02 in 115/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Paka, Mestna občina Velenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Občina Gorenja vas – Poljane; Čemše, Občina Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Haber, Občina Luče; Vehar – 1, Občina Gorenja vas – Poljane; Godič, Občina Kamnik; Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk, Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše; Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vitanje; Klemenc, Občina Vitanje; Korže, Občina Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Grahovica, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu, Občina Gornji Grad; Rudnik, Občina Kamnik in Reteče, Občina Škofja Loka
1. člen
(predmet rudarske pravice)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 8. členu te uredbe.
Koncesionar pridobi rudarsko pravico s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
2. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
3. da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim,
4. da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki določa plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del ter v času izvajanja in opustitve posega gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije v času izvajanja,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne, sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti,
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v primeru ekološke nesreče kot posledice posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov v primeru, če koncesionar pride do nahajališča vode,
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno uredi,
– ukrepe, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar mora poročati ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, skladno z določbami zakona o rudarstvu in predpisa, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico.
V primeru, da koncesionar pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz, potrebnih za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe zavarovanja odkritih vodnih virov.
Koncesionar mora v primeru najdb fosilov, mineralov ter odkritja podzemskih jam o tem obvestiti pristojni organ za ohranjanje narave in pristojne območne enote zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki bodo v zvezi z najdbami podale usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.
Obveznosti koncesionarja se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
Rok za začetek trajanja rudarske pravice začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, kot je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
8. člen
(mineralna surovina, pridobivalni prostor in pogoji, pod katerimi se podeljuje rudarska pravica)
Rudarska pravica po tej uredbi se podeljuje za mineralne surovine na naslednjih pridobivalnih prostorih pod sledečimi pogoji:
I. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Paka, Mestna občina Velenje, k.o. Paka:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 150.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Paka, Mestna občina Velenje, na parcelah št. 169/23, 169/24, 183/3, 195/12, 195/20 in 195/24, vse k.o. Paka.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sprotno urejati in dokončno urediti brežine, izdelati nasipe in pristope in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč.
II. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Janežovci, Občina Destrnik, k.o. Janežovci:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena priprava za uporabo v opekarski industriji.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor glinokopa Janežovci, Občina Destrnik, na parcelah št. 159/5, 159/2, 160/2, 178/8 – delno, 178/4, 178/6, 178/3, 177/1, 177/2, 176/1, 176/2, 176/3 in 176/4, vse k.o. Janežovci.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sprotno sanacijo degradiranega območja. Glinokopni kompleks je potrebno sprotno sanirati v obliki sistema jezerc z ustrezno oblikovanimi brežinami v sekundarni biotop po ustreznem načrtu, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Maribor.
III. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Bistrica pri Naklem, Občina Naklo, k.o. Naklo:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, v količini 50.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo pri opravljanju del vzdrževanja in gradnje cest.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Bistrica pri Naklem, Občina Naklo, na parcelah št. 400/1, 400/3, 399 in 396, vse k.o. Naklo.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Rudarska dela naj se izvajajo tako, da se ne poškodujejo evidentirane naravne vrednote – konglomeratne stene in bloki konglomerata fosilne struge reke Save. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Kranj.
IV. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Hotovlja, Občina Gorenja vas – Poljane, k.o. Dobje:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 5.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Hotovlja, Občina Gorenja vas – Poljane, na parceli št. 607/1, k.o. Dobje.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
V. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Čemše, Občina Mirna Peč, k.o. Hmeljčič:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 5.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Čemše, Občina Mirna Peč, na parcelah št. 1471/2, 1474/2, 1475, 1477/1 in 1477/5, vse k.o. Hmeljčič.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja z namenom zagotovitve končne podobe reliefa. Sanacija naj bo sprotna in naj teži k čim večji renaturaciji (naraven sestoj in prvotna vegetacija) in ne k oblikovanju umetnega nasada.
VI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Zabukovje, Občina Trebnje, k.o. Novo Zabukovje:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 15.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo pri vzdrževanju obsežne mreže lokalnih makadamskih cest in poti.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor peskokopa Zabukovje, Občina Trebnje, na parcelah št. 243/5, 244 in 245/5, vse k.o. Novo Zabukovje.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
VII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Haber, Občina Luče, k.o. Krnica:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 15.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor peskokopa Haber, Občina Luče, na delu parcele št. 439/2, k.o. Krnica.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Celje.
VIII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Vehar –1, Občina Gorenja vas – Poljane, k.o. Gorenja vas:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor peskokopa Vehar – 1, Občina Gorenja vas – Poljane, na parcelah št. 999/2 in 999/9, obe k.o. Gorenja vas.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sprotno sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
IX. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Godič, Občina Kamnik, k.o. Godič:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Godič, Občina Kamnik, na parcelah št. 324/2, 325, 1004/2, 303/1, 302, 305, 304, 288, 289 in 1003/2, vse k.o. Godič.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, kot je določeno v ureditvenem načrtu za to gramoznico.
X. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Dogoše, Mestna občina Maribor, k.o. Dogoše:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, v količini 30.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Dogoše, Občina Maribor, na parcelah št. 576/1, 577/2, 577/1, 580, 581, 585/1, 584/1, 583/1, 583/2, 582/2, 573/1, 601/2, 1986/1, 606/4, 605/5, 604/4, 602/4, 601/3, 598/1, 599/4, 599/1 in 603/5, vse k.o. Dogoše.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
XI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Plesk, Občina Žiri, k.o. Vrsnik II:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Plesk, Občina Žiri, na delu parcele št. 552/2, k.o.Vrsnik II.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
XII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Prepolje, Občina Starše, k.o. Prepolje:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, peska in mivke v količini 30.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Prepolje, Občina Starše, na parcelah št. 1295, 1296, 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1305, 1306, 1307/1, 1307/2, 1308, 1309/1, 1309/2, 1310, 1311 in 1896, vse k.o. Prepolje.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja. Kompleks je potrebno sanirati v sekundarni biotop po ustreznem načrtu in v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Maribor.
XIII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Krajnc, Občina Vitanje, k.o. Hudinja:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna v količini 2.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor Krajnc, Občina Vitanje, na delu parcelne št. 698/1, k.o. Paka.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
T01 (x = 5 141 271,52; y = 5 522 226,88)
T02 (x = 5 141 269,57; y = 5 522 231,28)
T03 (x = 5 141 261,93; y = 5 522 243,50)
T04 (x = 5 141 235,87; y = 5 522 268,82)
T05 (x = 5 141 227,55; y = 5 522 276,68)
T06 (x = 5 141 218,26; y = 5 522 283,30)
T07 (x = 5 141 194,79; y = 5 522 296,75)
T08 (x = 5 141 182,51; y = 5 522 300,25)
T09 (x = 5 141 163,68; y = 5 522 303,90)
T10 (x = 5 141 147,87; y = 5 522 252,61)
T11 (x = 5 141 247,56; y = 5 522 200,83).
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Rudarska dela naj se izvajajo tako, da ne ogrožajo evidentirane naravne vrednote “Hudinja s pritoki”. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Celje.
XIV. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Kotnik, Občina Vitanje, k.o. Hudinja:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna v količini 2.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor Kotnik, Občina Vitanje, na delu parcelnih št. 478, 710/2 in 711, vse k.o. Hudinja.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
T01 (x = 5 141 297,01; y = 5 523 521,66)
T02 (x = 5 141 324,20; y = 5 523 492,56)
T03 (x = 5 141 161,33; y = 5 523 404,04)
T04 (x = 5 141 183,87; y = 5 523 457,10)
T05 (x = 5 141 198,19; y = 5 523 480,41)
T06 (x = 5 141 243,77; y = 5 523 491,63).
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Rudarska dela naj se izvajajo tako, da ne ogrožajo evidentirane naravne vrednote “Hudinja s pritoki”. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Celje.
XV. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Klemenc, občina Vitanje, k.o. Hudinja:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna v količini 2.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor Klemenc, Občina Vitanje, na delu parcelnih št. 689, 708 in 688, vse k.o. Hudinja.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
T01 (x = 5 141 324,20; y = 5 523 492,56)
T02 (x = 5 141 334,95; y = 5 523 488,16)
T03 (x = 5 141 310,52; y = 5 523 446,10)
T04 (x = 5 141 287,91; y = 5 523 433,38)
T05 (x = 5 141 247,60; y = 5 523 423,60)
T06 (x = 5 141 245,15; y = 5 523 399,64)
T07 (x = 5 141 175,76; y = 5 523 391,33)
T08 (x = 5 141 161,33; y = 5 523 404,04).
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Rudarska dela naj se izvajajo tako, da ne ogrožajo evidentirane naravne vrednote “Hudinja s pritoki”. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Celje.
XVI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Korže, Občina Vitanje, k.o. Hudinja:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna v količini 1.500 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor Korže, Občina Vitanje, na delu parcelnih št. 557 in 548/2, obe k.o. Hudinja.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
T01 (x = 5 140 929,40; y = 5 523 081,06)
T02 (x = 5 140 862,51; y = 5 523 114,87)
T03 (x = 5 140 820,21; y = 5 523 089,09)
T04 (x = 5 140 800,55; y = 5 523 051,19)
T05 (x = 5 140 847,36; y = 5 523 068,74)
T06 (x = 5 140 860,42; y = 5 523 026,30)
T07 (x = 5 140 870,27; y = 5 523 000,01)
T08 (x = 5 140 871,16; y = 5 522 999,56).
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Rudarska dela naj se izvajajo tako, da ne ogrožajo evidentirane naravne vrednote “Hudinja s pritoki”. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Celje.
XVII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Červivec, občina Sevnica, k.o. Telče:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 8.500 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor Červivec, Občina Sevnica, na delu parcelnih št. 2783/1 in 2783/3, obe k.o. Telče.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
T01 (x = 5 090 439,49; y = 5 522 393,25)
T02 (x = 5 090 439,02; y = 5 522 501,83)
T03 (x = 5 090 492,23; y = 5 522 528,62)
T04 (x = 5 090 524,71; y = 5 522 567,50)
T05 (x = 5 090 555,63; y = 5 522 541,64)
T06 (x = 5 090 572,24; y = 5 522 496,99)
T07 (x = 5 090 553,70; y = 5 522 439,12)
T08 (x = 5 090 517,31; y = 5 522 429,95)
T09 (x = 5 090 532,05; y = 5 522 376,59).
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
XVIII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Grahovica, Občina Sevnica, k.o. Vrh:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 6.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Grahovica, Občina Sevnica, na delu parcelne št. 901/13, k.o. Vrh.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
T01 (x = 5 096 279,50; y = 5 519 313,39)
T02 (x = 5 096 296,83; y = 5 519 387,58)
T03 (x = 5 096 286,57; y = 5 519 520,28)
T04 (x = 5 096 197,84; y = 5 519 346,61)
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Rudarska dela naj se izvajajo tako, da ne poškodujejo evidentirane naravne vrednote potoka Grahovica. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območno enoto Celje.
XIX. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica, k.o.
Studenec:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica, na delu parcelnih št. 283/25, 283/22, 283/24, 283/16, 299, 2669/20 in 281, vse k.o. Studenec.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
– Zavratec 1:
T01 (x = 5 526 818,874; y = 5 089 837,757)
T02 (x = 5 526 911,173; y = 5 089 695,457)
T03 (x = 5 526 994,410; y = 5 089 615,781)
T04 (x = 5 526 974,802; y = 5 089 741,837)
T05 (x = 5 526 906,100; y = 5 089 821,120)
– Zavratec 2:
T01 (x = 5 526 841,557; y = 5 089 758,684)
T02 (x = 5 526 813,766; y = 5 089 675,252)
T03 (x = 5 526 823,343; y = 5 089 590,909)
T04 (x = 5 526 973,822; y = 5 089 593,049).
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
XX. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Lenart pri Gornjem Gradu, občina Gornji Grad, k.o. Lenart:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje andezitnega tufa v količini 5.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Lenart pri Gornjem Gradu, Občina Gornji Grad, na delu parcelne št. 558/1, k.o. Lenart.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz lokalnega koordinatnega sistema:
T01 (x = 128 830,5; y = 483 851,2)
T02 (x = 128 940,5; y = 483 911,2)
T03 (x = 128 930,5; y = 483 951,2)
T04 (x = 128 890,5; y = 483 971,2)
T05 (x = 128 790,5; y = 483 911,2)
T06 (x = 128 800,5; y = 483 861,2).
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
XXI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Rudnik, Občina Kamnik, k.o. Volčji Potok:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v kamnolomu Rudnik, Občina Kamnik, na delu parcelne št. 178, k.o. Volčji Potok.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
T01 (x = 5 471 475,90; y = 5 117 751,09)
T02 (x = 5 471 472,16; y = 5 117 757,96)
T03 (x = 5 471 468,33; y = 5 117 769,70)
T04 (x = 5 471 448,93; y = 5 117 760,57)
T05 (x = 5 471 439,19; y = 5 117 802,40)
T06 (x = 5 471 442,21; y = 5 117 844,67)
T07 (x = 5 471 451,90; y = 5 117 888,19)
T08 (x = 5 471 467,76; y = 5 117 908,19)
T09 (x = 5 471 588,83; y = 5 117 900,71)
T10 (x = 5 471 655,07; y = 5 117 870,86)
T11 (x = 5 471 630,24; y = 5 117 819,34)
T12 (x = 5 471 596,99; y = 5 117 780,02)
T13 (x = 5 471 573,95; y = 5 117 757,81)
T14 (x = 5 471 532,34; y = 5 117 758,00)
T15 (x = 5 471 498,08; y = 5 117 751,32)
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
XXII: Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v Gramoznici Reteče, Občina Škofja Loka, k.o. Reteče:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska v količini 40.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor v gramoznici Reteče, Občina Škofja Loka, na parcelnih številkah 448, 446, 445, 442, 428, 441, 440, 1065 (pot), 1067 (pot), 438, 436, 435, 433/2, 433/3, 433/1, 431, 430, 1062/1 (pot), 553/2, 554/2, 563/2, 566/2, 574, 577, 578, 1062-2 (pot), 585, 584, 587, 592, 593, 599/1, 599/2, 600, 605, 611 del, 617, 618, 623, 625, vse k.o. Reteče.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Rudarska dela naj se izvajajo tako, da ne ogrožajo evidentiranih naravnih vrednot – gramoznice Reteče in ostankov nižinskega gozda na Sorškem polju. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sanacijo in rekultivacijo degradiranega območja.
9. člen
(način podelitve rudarske pravice)
Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz prejšnjega člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
10. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– roku, za katerega se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med razpisom.
11. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 60 dni od dneva objave.
Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
12. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
O izbiri nosilca rudarske pravice oziroma koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po 48. členu zakona o rudarstvu.
13. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo vlada.
Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja.
Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
14. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
15. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo pristojni inšpektorji.
16. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-16/2002-9
Ljubljana, dne 18. aprila 2003.
EVA 2003-2524-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost