Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1894. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji, stran 4581.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o teritorialnem obsegu upravnih enot
v Republiki Sloveniji
1. člen
Besedilo prvega poglavja uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/94 in 8/96) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določa teritorialni obseg upravnih enot v Republiki Sloveniji.
Upravne enote imajo naslednje sedeže in obsegajo naselja:
1. Upravna enota Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, obsega naslednja naselja:
Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Duplje, Erzelj, Gaberje, Goče, Gojače, Gozd, Gradišče pri Vipavi, Grivče, Hrašče, Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna gora, Lokavec, Lozice, Lože, Male Žablje, Malo polje, Malovše, Manče, Nanos, Orehovica, Otlica, Plače, Planina, Podbreg, Podgrič, Podkraj, Podnanos, Podraga, Poreče, Potoče, Predmeja, Ravne, Sanabor, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Stomaž, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrhpolje, Vrtovče, Vrtovin, Zavino, Zemono, Žagolič, Žapuže.
2. Upravna enota Brežice, s sedežem v Brežicah, obsega naslednja naselja:
Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Slovenska vas, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenje Skopice, Dolenja vas pri Artičah, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov brod, Gorenja Pirošca, Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas – Bizeljsko, Stojanski vrh, Trebež, Velika dolina, Velike Malence, Veliki Obrež, Vinji vrh, Vitna vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas, Župelevec.
3. Upravna enota Celje, s sedežem v Celju, obsega naslednja naselja:
Arclin, Beli potok pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce, Brdce nad Dobrno, Brezova, Bukovžlak, Celje, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dobrna, Dobrova, Dol pod Gojko, Draga, Dedni Vrh pri Vojniku, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Glinsko, Globoče, Gorica pri Šmartnem, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Javornik, Jezerce pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnart, Klanc, Koblek, Kompole, Konjsko, Košnica pri Celju, Lahovna, Landek, Laška vas pri Štorah, Lemberg pri Novi Cerkvi, Leskovec, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Loka pri Dobrni, Lokovina, Lokrovec, Lopata, Male Dole, Medlog, Novake, Ogorevc, Osenca, Otemna, Parož, Pečovje, Pečovnik, Pepelno, Podgorje pod Čerinom, Polže, Prekorje, Pristava, Pristova, Prožinska vas, Rakova steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Selce, Slance, Slatina v Rožni dolini, Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi cerkvi, Stražica, Strmec nad Dobrno, Nova Cerkev, Svetina, Svetli dol, Šentjanž nad Štorami, Šentjungert, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Štore, Teharje, Tomaž nad Vojnikom, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Vinska Gorica, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Vrba, Vrhe, Zabukovje, Začret, Zadobrova, Zavrh nad Dobrno, Zlateče, Zvodno, Želče, Žepina.
4. Upravna enota Cerknica, s sedežem v Cerknici, obsega naslednja naselja:
Andrejčje, Babna Polica, Babno polje, Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici, Benete, Bezuljak, Bločice, Bloška polica, Bočkovo, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dane, Dobec, Dolenja vas, Dolenje jezero, Dolenje Otave, Dolenje poljane, Fara, Glina, Godičevo, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Gradiško, Goričice, Grahovo, Hiteno, Hribarjevo, Hribljane, Hruškarje, Hudi Vrh, Iga vas, Ivanje selo, Jeršanovo, Jeršiče, Klance, Knežja Njiva, Korošče, Koščake, Kozarišče, Kožljek, Sveti duh, Kramplje, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lahovo, Laze pri Gornjem jezeru, Lepi vrh, Lešnjake, Lipsenj, Lovranovo, Lož, Mahneti, Malni, Markovec, Martinjak, Metulje, Milava, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nadlesk, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Podskrajnik, Podslivnica, Polšeče, Ponikve, Pudob, Radlek, Rakek, Rakov Škocjan, Ravne, Ravne na Blokah, Ravnik, Reparje, Rožanče, Rudolfovo, Runarsko, Selšček, Sleme, Slivice, Slugovo, Stari trg pri Ložu, Stražišče, Strmca, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Ščurkovo, Sveta Trojica, Sveti Vid, Škrabče, Škufče, Šmarata, Štorovo, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol, Topol pri Begunjah, Ulaka, Unec, Velike Bloke, Veliki Vrh, Viševek, Volčje, Vrh, Vrhnika pri Ložu, Zahrib, Zakraj, Zala, Zales, Zavrh, Zelše, Zibovnik, Žerovnica, Župeno.
5. Upravna enota Črnomelj, s sedežem v Črnomlju, obsega naslednja naselja:
Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik pri Črmošnjicah, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breg pri Sinjem vrhu, Brezje pri Rožnem dolu, Brezje pri Vinjem vrhu, Breznik, Brezova reber, Brezovica pri Črmošnjicah, Brstovec, Butoraj, Cerkvišče, Cerovec pri Črešnjevcu, Črešnjevec pri Dragatušu, Črešnjevec pri Semiču, Črmošnjice, Črnomelj, Čudno selo, Dalnje njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova vas, Dobliče, Doblička gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem vrhu, Dragatuš, Dragoši, Dragovanja vas, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Gaber pri Črmošnjicah, Golek, Golek pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornje Laze, Gornji Suhor pri Vinici, Gradnik, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem dolu, Hrib, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kal, Kanižarica, Knežina, Komarna vas, Kot ob Kolpi, Kovača vas, Kovačji grad, Krupa, Krvavčji vrh, Kvasica, Kot pri Damlju, Lipovec, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Maline pri Štrekljevcu, Marindol, Mašelj, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Močile, Moverna vas, Naklo, Nestoplja vas, Nova lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Omota, Oskoršnica, Osojnik, Otovec, Paunoviči, Perudina, Petrova vas, Planina, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Podreber, Potoki, Praproče, Praprot, Prelesje, Preloge, Preloka, Pribinci, Pribišje, Pugled, Purga, Pusti gradec, Rodine, Rožanec, Rožič vrh, Rožni dol, Ručetna vas, Sečje selo, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Sela pri Vrčicah, Semič, Sinji Vrh, Sodevci, Sodji Vrh, Sredgora, Srednja vas, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Starihov vrh, Stranska vas pri Semiču, Stražnji vrh, Svibnik, Selce pri Špeharjih, Sovinek, Šipek, Špeharji, Štrekljevec, Talčji Vrh, Tanča Gora, Trebnji vrh, Tribuče, Tušev dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vinji Vrh pri Semiču, Vojna vas, Vranoviči, Vrčice, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, Žuniči.
6. Upravna enota Domžale, s sedežem v Domžalah, obsega naslednja naselja:
Bišče, Blagovica, Brdo, Brdo pri Lukovici, Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Brezovica pri Zlatem polju, Bršlenovica, Čeplje, Češenik, Češnjice, Češnjice pri Moravčah, Depala vas, Dešen, Dob, Dobeno, Dobovlje, Dole pod Sv. Trojico, Dole pri Krašcah, Dolenje, Domžale, Dragomelj, Drtija, Dupeljne, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko goro, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Gora pri Pečah, Gorenje, Gorica, Goričica pri Ihanu, Goričica pri Moravčah, Gorjuša, Gradišče pri Lukovici, Homec, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Hribi, Hudo, Ihan, Imenje, Imovica, Jasen, Javorje pri Blagovici, Jelša, Katarija, Kokošnje, Količevo, Kolovec, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno brdo, Krašce, Krašnja, Križate, Krtina, Laze pri Domžalah, Limbarska Gora, Lipa, Log, Loka pri Mengšu, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Mala loka, Mali Jelnik, Mengeš, Moravče, Mošenik, Negastrn, Nožice, Obrše, Peče, Ples, Podgora pri Zlatem polju, Podgorica pri Pečah, Podmilj, Podrečje, Podsmrečje, Podstran, Pogled, Poljane nad Blagovico, Prelog, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Radomljah, Preserje pri Zlatem polju, Pretrž, Prevalje, Prevoje, Prevoje pri Šentvidu, Prikrnica, Prilesje, Prvine, Pšata, Rača, Račni vrh, Radomlje, Rafolče, Rodica, Rova, Rudnik pri Moravčah, Selce, Selce pri Moravčah, Selo pri Ihanu, Selo pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnja Javoršica, Spodnje Jarše, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, Spodnji Petelinjek, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Srednje Jarše, Stegne, Straža, Studenec pri Krtini, Suša, Straža pri Moravčah, Sveti Andrej, Srednje Jarše, Sv. Trojica, Šentožbolt, Šentpavel pri Domžalah, Šentvid pri Lukovici, Škocjan, Škrjančevo, Topole, Trnjava, Trnovče, Trojane, Trzin, Turnše, Učak, V Zideh, Velika vas, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici, Vinje pri Moravčah, Vir, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh nad Krašnjo, Vrhovlje, Vrhpolje pri Moravčah, Zaboršt, Zagorica pri Rovah, Zalog pod Sv. Trojico, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zavrh pri Trojanah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, Zgornje Jarše, Zgornje Koseze, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj, Zlatenek, Zlato Polje, Žeje, Želodnik, Žiče, Žirovše.
7. Upravna enota Dravograd, s sedežem v Dravogradu, obsega naslednja naselja:
Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Podklanec, Selovec, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravogradu, Tolsti vrh p. R. na K. – del, Trbonje, Tribej, Velka, Vič, Vrata.
8. Upravna enota Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni, obsega naslednja naselja:
Apače, Aženski vrh, Biserjane, Blaguš, Bolehnečici, Boračeva, Brezje, Čakova, Črešnjevci, Črnci, Dragotinci, Drobtinci, Gabrc, Galušak, Gornja Radgona, Gornji Ivanjci, Grabe, Grabonoš, Grabšinci, Hercegovščak, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Ivanjski Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Jamna, Janhova, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kraljevci, Kunova, Kupetinci, Kutinci, Lastomerci, Lešane, Lokavci, Lomanoše, Lutverci, Mahovci, Mali Moravščak, Melanjski Vrh, Mele, Murski Vrh, Murščak, Nasova, Negova, Norički Vrh, Novi Vrh, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, Orehovski vrh, Paričjak, Plitvica, Plitvički Vrh, Podgorje, Podgrad, Pogled, Police, Ptujska cesta, Rački Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Radvenci, Rihtarovci, Rodmošci, Rožički Vrh, Segovci, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Spodnja Ščavnica, Spodnje Konjišče, Spodnji Ivanjci, Spodnji Kocjan, Stanetinci, Stara gora, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Stogovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šratovci, Terbegovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Vratja vas, Vratji Vrh, Zagajski Vrh, Zbigovci, Zgornje Konjišče, Zgornji Kocjan, Ženik, Žepovci, Žiberci, Žihlava, Žrnova.
9. Upravna enota Grosuplje, s sedežem v Grosuplju, obsega naslednja naselja:
Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Bičje, Blečji Vrh, Boga vas, Bojanji vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Zagradcu, Brezje pri Grosupljem, Brezovi dol, Bruhanja vas, Brvace, Bukovica, Breg pri Temenici, Cerovo, Cesta, Cikava, Čagošče, Češnjice pri Zagradcu, Čušperk, Četež pri Strugah, Debeče, Dečja vas pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob pri Šentvidu, Dobrava pri Stični, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici, Dolenja vas pri Temenici, Dobje, Fužina, Gabrje pri Ilovi Gori, Gabrje pri Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Gajniče, Gatina, Glogovica, Gorenja vas, Gorenja vas pri Polici, Gorenje Brezovo, Gornji Rogatec, Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Grosuplje, Gradišče, Hočevje, Hrastje pri Grosupljem, Hrastov Dol, Huda Polica, Ivančna Gorica, Kal, Kamni vrh pri Ambrusu, Kamno brdo, Kitni Vrh, Kompolje, Kožljevec, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Kolenča vas, Laze nad Krko, Leskovec, Leščevje, Lučarjev kal, Luče, Lobček, Lipa, Mala Dobrava, Mala Goričica, Mala Ilova Gora, Mala Loka pri Višnji gori, Mala Račna, Mala Stara vas, Mala vas pri Grosupljem, Mala vas, Male Češnjice, Male Kompolje, Male Lese, Male Lipljene, Male Pece, Male Rebrce, Male Vrhe, Mali Kal, Mali Konec, Mali Korinj, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, Malo Mlačevo, Marinča vas, Medvedica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo polje, Muljava, Male Dole pri Temenici, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično, Paradišče, Pece, Peč, Peščenik, Petrušnja vas, Planina, Plešivica pri Žalni, Podboršt, Podbukovje, Podgora, Podgorica, Podgorica pri Podtaboru, Podgorica pri Šmarju, Podpeč, Podsmreka pri Višnji Gori, Št. Jurij, Pokojnica, Polica, Poljane pri Stični, Polje pri Višnji gori, Ponikve, Ponova vas, Potok pri Muljavi, Praproče pri Temenici, Predole, Predstruge, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji gori, Pristavlja vas, Pungert, Paka, Podtabor, Potiskavec, Pri Cerkvi – Struge, Praproče pri Grosupljem, Radohova vas, Ravni dol, Rdeči kal, Rožnik, Rapljevo, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Šmarju, Sela pri Višnji gori, Selo pri Radohovi vasi, Spodnja Draga, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje Brezovo, Spodnje Duplice, Stari trg, Škocjan, Stična, Stranska vas ob Višnjici, Sušica, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škoflje, Škrjanče, Šmarje-Sap, Temenica, Tlake, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Trnovica, Troščine, Tisovec, Tržič, Udje, Valična vas, Velika Dobrava, Velika Ilova gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas, Velike Češnjice, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Lipljene, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike vrhe, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliki vrh pri Šmarju, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Veliko Mlačevo, Videm, Videm pri Temenici, Vino, Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vodice, Vrbičje, Vrh pri Višnji Gori, Vrhpolje pri Šentvidu, Velike Dole pri Temenici, Zaboršt pri Šentvidu, Zagorica, Zagradec, Zavrtače, Zdenska vas, Zgornja Draga, Zgornja Slivnica, Zgornje Duplice, Znojile pri Krki, Žalna, Železnica.
10. Upravna enota Hrastnik, s sedežem v Hrastniku, obsega naslednja naselja:
Boben, Brdce, Brnica, Čeče-del, Dol pri Hrastniku, Gore, Hrastnik, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, Podkraj, Prapretno pri Hrastniku-del, Studence, Šavna Peč, Turje, Unično.
11. Upravna enota Idrija, s sedežem v Idriji, obsega naslednja naselja:
Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čekovnik, Čeplez, Črni Vrh, Dole, Dolenji Novaki, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Novaki, Gorenji Vrsnik, Gorje, Govejk, Idrija, Idrijska Bela, Idrijski Log, Idrijske Krnice, Idršek, Jagršče, Javornik, Jazne, Jelični Vrh, Jesenica, Kanji Dol, Korita, Labinje, Lazec, Ledine, Ledinske Krnice, Lome, Laznica, Masore, Mrzli Log, Mrzli vrh, Orehek, Otalež, Pečnik, Planina pri Cerknem, Plužnje, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Potok, Predgriže, Ravne pri Cerknem, Reka, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, Srednja Kanomlja, Straža, Strmec, Šebrelje, Trebenče, Travnik, Vojsko, Zadlog, Zakojca, Zakriž, Zavratec, Žirovnica.
12. Upravna enota Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski Bistrici, obsega naslednja naselja:
Bač, Brce, Čelje, Dobro polje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Snežnik, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje.
13. Upravna enota Izola, s sedežem v Izoli, obsega naslednja naselja:
Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Nožed, Šared.
14. Upravna enota Jesenice, s sedežem na Jesenicah, obsega naslednja naselja:
Belca, Blejska Dobrava, Breg, Breznica, Doslovče, Dovje, Gozd Martuljek, Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, Kranjska Gora, Koroška Bela, Lipce, Log, Mojstrana, Moste, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Podkočna, Podkoren, Potoki, Prihodi, Rateče, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Srednji Vrh, Slovenski Javornik, Vrba, Zabreznica, Zgornja Radovna, Žirovnica.
15. Upravna enota Kamnik, s sedežem v Kamniku, obsega naslednja naselja:
Bela, Bela peč, Bistričica, Breg pri Komendi, Brezje nad Kamnikom, Briše, Buč, Cirkuše v Tuhinju, Češnice v Tuhinju, Črna pri Kamniku, Črni Vrh v Tuhinju, Gabrovnica, Gmajnica, Godič, Golice, Gora pri Komendi, Gozd, Gradišče v Tuhinju, Hrib pri Kamniku, Hruševka, Jeranovo, Kališe, Kamnik, Kamniška Bistrica, Klanec, Klemenčevo, Komenda, Komendska Dobrava, Kostanj, Košiše, Kregarjevo, Krivčevo, Križ, Kršič, Laniše, Laseno, Laze v Tuhinju, Liplje, Loke v Tuhinju, Mali hrib, Mali Rakitovec, Markovo, Mekinje, Mlaka, Moste, Motnik, Nasovče, Nevlje, Okrog pri Motniku, Okroglo, Oševek, Pirševo, Podboršt pri Komendi, Podbreg, Podgorje, Podhruška, Podjelše, Podlom, Podstudenec, Poljana, Poreber, Potok, Potok pri Komendi, Potok v Črni, Praproče v Tuhinju, Pšajnovica, Ravne pri Šmartnem, Rožično, Rudnik pri Radomljah, Sela pri Kamniku, Sidol, Smrečje v Črni, Snovik, Sovinja Peč, Spodnje Palovče, Spodnje Stranje, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Stara sela, Stebljevek, Stolnik, Studenca, Suhadole, Soteska, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Trebelno pri Palovčah, Trobelno, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vaseno, Velika Lašna, Veliki hrib, Veliki Rakitovec, Vir pri Nevljah, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, Vranja peč, Vrhpolje pri Kamniku, Velika Planina, Zagorica nad Kamnikom, Zajasovnik – del, Zakal, Zavrh pri Črnivcu, Zduša, Zgornje Palovče, Zgornje Stranje, Zgornji Motnik, Zgornji Tuhinj, Znojile, Žaga, Žeje pri Komendi, Žubejevo, Županje Njive.
16. Upravna enota Kočevje, s sedežem v Kočevju, obsega naslednja naselja:
Ajbelj, Banja Loka, Belica, Bezgarji, Bezgovica, Borovec pri Kočevski Reki, Bosljiva Loka, Breg pri Kočevju, Brezovica pri Predgradu, Briga, Brsnik, Bukova gora, Colnarji, Cvišlerji, Čeplje, Črni Potok pri Kočevju, Delač, Dol, Dolenja Žaga, Dolenji potok, Dolga vas, Dolnja Briga, Dolnje Ložine, Dren, Drežnik, Fara, Gladloka, Gorenja Žaga, Gorenje, Gorenji potok, Gornja Briga, Gornje Ložine, Gotenc, Grgelj, Grintovec pri Osilnici, Grivac, Gotenica, Griček pri Željnah, Hreljin, Hrib pri Fari, Hrib pri Koprivniku, Jakšiči, Jelenja vas, Jesenov vrt, Kačji potok, Kaptol, Kleč, Klinja vas, Knežja Lipa, Koblarji, Kočarji, Koče, Kočevje, Kočevska Reka, Komolec, Konca vas, Koprivnik, Kostel, Kralji, Križmani, Krkovo nad Faro, Kuhlarji, Kuželič, Kuželj, Laze pri Kostelu, Laze pri Oneku, Laze pri Predgradu, Lipovec pri Kostelu, Livod, Ložec, Mačkovec, Mahovnik, Mala Gora, Malinišče, Mavrc, Mirtoviči, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri Kočevski Reki, Mokri potok, Morava, Mozelj, Mrtvice, Muha vas, Nemška Loka, Nova sela, Nove Ložine, Novi Lazi, Ograja, Onek, Osilnica, Oskrt, Padovo pri Fari, Padovo pri Osilnici, Paka pri Predgradu, Papeži, Petrina, Pirče, Planina, Poden, Podlesje, Podstene, Podstene pri Kostelu, Podvrh, Polom, Potok, Predgrad, Preža, Primoži, Puc, Pugled pri Starem Logu, Podjetniško naselje Kočevje, Raihenav, Rajndol, Rajšele, Rake, Ribjek, Rogati hrib, Sadni hrib, Sapnik, Seč, Sela, Selo pri Kostelu, Slavski Laz, Slovenska vas, Smuka, Spodnja Bilpa, Spodnji Čačič, Spodnji Log, Srednji potok, Srobotnik ob Kolpi, Stara Cerkev, Stari Breg, Stari Log, Staro Brezje, Stelnik, Strojiči, Stružnica, Suhi Potok, Suhor, Svetli Potok, Šalka vas, Škrilj, Štajer, Štalcerji, Tišenpolj, Topla Reber, Trnovec, Vas, Vimolj, Vimolj pri Predgradu, Vrbovec, Vrh pri Fari, Vrt, Zajčje polje, Zapuže pri Kostelu, Zdihovo, Zgornji Čačič, Željne, Žurge.
17. Upravna enota Koper, s sedežem v Kopru, obsega naslednja naselja:
Abitanti, Ankaran, Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Bezovica, Bonini, Boršt, Bošamarin, Bočaji, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej, Čentur, Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Gažon, Glem, Gradin, Gračišče, Grinjan, Grintovec, Galantiči, Hrastovlje, Hrvatini, Jelarji, Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koromači-Boškini, Kortine, Kozloviči, Koštabana, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, Montinjan, Movraž, Močunigi, Olika, Osp, Peraji, Pisarji, Plavje, Pobegi, Podgorje, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Prade, Praproče, Predloka, Pregara, Premančan, Puče, Rakitovec, Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb, Sokoliči, Sočerga, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šalara, Šeki, Škocjan, Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje Škofije, Župančiči.
18. Upravna enota Kranj, s sedežem v Kranju, obsega naslednja naselja:
Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno, Babni Vrt, Bašelj, Bistrica, Bobovek, Breg ob Kokri, Breg ob Savi, Britof, Cegelnica, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Čadovlje, Čepulje, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Gobovce, Golnik, Goriče, Grad, Hotemaže, Hrastje, Hraše pri Preddvoru, Hrib, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, Sveti Jošt nad Kranjem, Kokra, Kokrica, Kranj, Lahovče, Lavtarski vrh, Sveti Lenart, Letenice, Luže, Mače, Malo Naklo, Mavčiče, Meja, Milje, Mlaka pri Kranju, Možjanca, Naklo, Nemilje, Njivica, Nova vas, Okroglo, Olševek, Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podbrezje, Podreča, Polica, Potoče, Povlje, Poženik, Praprotna polica, Praše, Prebačevo, Preddvor, Predoslje, Pšata, Pšenična Polica, Pševo, Rakovica, Ravne, Sidraž, Spodnja Bela, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Spodnje Duplje, Spodnje Jezersko, Spodnji Brnik, Srakovlje, Srednja Bela, Srednja vas – Goriče, Srednja vas pri Šenčurju, Srednje Bitnje, Stiška vas, Strahinj, Suha pri Predosljah, Šenčur, Šenturška gora, Šmartno, Štefanja Gora, Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trata pri Velesovem, Trboje, Trstenik, Tupaliče, Vašca, Velesovo, Visoko, Viševca, Voglje, Voklo, Vopovlje, Vrhovje, Zabukovje, Zadraga, Zalog, Zalog pri Cerkljah, Zgornja Bela, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Zgornje Duplje, Zgornje Jezersko, Zgornji Brnik, Žablje, Žabnica, Žeje, Žerjavka.
19. Upravna enota Krško, s sedežem v Krškem, obsega naslednja naselja:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Avguštine, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Črešnjevec pri Oštrcu, Črešnjice nad Pijavškim, Čretež pri Krškem, Črneča vas, Dalce, Dedni Vrh, Dobe, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrava pri Kostanjevici, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolga Raka, Dolnja Prekopa, Dolenji Leskovec, Dolšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, Globočice pri Kostanjevici, Gmajna, Golek, Goli vrh, Gora, Gorenja lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje dole, Gornje Pijavško, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornja Prekopa, Gradec, Gradnje, Gradišče pri Raki, Grič, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Ivanjše, Jablance, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce–Naklo, Kališovec, Karlče, Kobile, Kočarija, Kočno, Koprivnica, Koprivnik, Koritnica, Kostanjek, Kostanjevica na Krki, Kremen, Krško, Križišče, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Male Vodenice, Malence, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora, Nemška vas, Nova gora, Orehovec, Osredek pri Trški Gori, Oštrc, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podstrm, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sajevce, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slinovce, Slivje, Smečice, Smednik, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Velike Vodenice, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrbje, Vrh pri Površju, Vrhulje, Vrtača, Zaboršt, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek, Ženje.
20. Upravna enota Laško, s sedežem v Laškem, obsega naslednja naselja:
Belovo, Blatni vrh, Šentrupert, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Brunk, Brunška gora, Bukovca, Curnovec, Čimerno, Debro, Doblatina, Dobrava, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Goreljce, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Hotemež, Huda jama, Jagnjenica, Jagoče, Jelovo, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov greben, Laška vas, Laško, Laziše, Lipni dol, Log pri Vrhovem, Lokavec, Loška Gora, Lože, Leskovca, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Močilno, Modrič, Mrzlo Polje, Njivice, Obrežje pri Zidanem mostu, Ojstro, Olešče, Obrežje, Padež, Paneče, Plazovje, Počakovo, Polana, Povčeno, Požnica, Prapretno, Radeče, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Rudna vas, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Stari Dvor, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Svibno, Spodnja Rečica, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zabrež, Zagrad, Zidani most, Zgornja Rečica, Zavrate, Žebnik, Žigon.
21. Upravna enota Lenart, s sedežem v Lenartu, obsega naslednja naselja:
Andrenci, Benedikt v Slov. goricah, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črmljenšak, Dolge Njive, Dražen Vrh – del, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh, Gradenšak, Sv. Trojica v Slov. goricah, Hrastovec v Slov. goricah, Ihova, Ivanjski Vrh, Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lenart v Slov. Goricah, Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednji Gasteraj, Stanetinci, Stara Gora, Straže, Sv. Ana v Slov. goricah, Sv. Trije kralji v Slov. goricah, Šetarova, Štajngrova, Trotkova, Trstenik, Vanetina, Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Senarska, Zgornja Ščavnica, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Ženjak, Žice, Žitence, Župetinci.
22. Upravna enota Lendava, s sedežem v Lendavi, obsega naslednja naselja:
Banuta, Benica, Brezovec–del, Brezovica, Čentiba, Črenšovci, Dobrovnik, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina pri Lendavi, Dolnja Bistrica, Dolnji Lakoš, Gaberje, Genterovci, Gomilica, Gornja Bistrica, Gornji Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kobilje, Kot, Lendava, Lendavske Gorice, Mala Polana, Mostje, Nedelica, Odranci, Petišovci, Pince, Pince–Marof, Radmožanci, Renkovci, Srednja Bistrica, Strehovci, Trimlini, Trnje, Turnišče, Velika Polana, Žitkovci, Žižki.
23. Upravna enota Litija, s sedežem v Litiji, obsega naslednja naselja:
Bitiče, Boltija, Borovak pri Polšniku, Breg pri Litiji, Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Bukovica pri Litiji, Bogenšperk, Berinjek, Bistrica, Cerovica, Cirkuše, Čateška Gora, Čeplje, Črni Potok, Dobovica, Dole pri Litiji, Dolgo Brdo, Dolnji Vrh, Dragovšek, Dobje, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gornji Vrh, Gozd–Reka, Gradišče – k.o. Grad in Polj., Gradišče – k.o. Št. Lovrenc, Gradišče pri Litiji, Gradiške Laze, Hohovica, Hude Ravne, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Javorje pri Gabrovki, Jelša, Jesenje, Jevnica, Ježce, Ježevec, Ježni Vrh, Jelenska Reber, Kal pri Dolah, Kamni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Kandrše–del, Klanec pri Gabrovki, Klenik, Konj, Konjšica–del, Koške Poljane, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Laze pri Vačah, Leskovica pri Šmartem, Leše, Liberga, Litija, Ljubež v Lazih, Lukovec, Lupinica, Mala Goba, Mala Kostrevnica, Mala Sela, Mala Štanga, Mamolj, Mihelca, Mišji Dol, Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Mulhe, Magolnik, Nova Gora, Obla Gorica, Okrog, Pečice, Podbukovje pri Vačah, Podpeč pod Skalo, Podroje, Podšentjur, Poljane pri Primskovem, Polšnik, Ponoviče, Potok pri Vačah, Prelesje, Preska nad Kostrevnico, Prevale, Preveg, Preženjske njive, Primskovo, Pusti Javor, Pogonik, Račica, Radanja vas, Radgonica, Ravne, Razbore k.o. Poljane – del, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Renke, Ribče, Riharjevec, Ržišče, Sava, Sela pri Sobračah, Selce, Selšek, Sevno, Slavina, Slivna, Sobrače, Spodnja Jablanica, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stara Gora pri Vel. Gabru, Stranski Vrh, Strmec, Suhadole, Sopota, Ščit, Širmanski hrib, Široka set, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Šumnik, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, Tlaka, Tolsti Vrh, Vače, Velika Goba, Velika Kostrevnica, Velika Preska, Velika Štanga, Veliki Vrh pri Litiji, Vernek, Vinji Vrh, Vintarjevec, Višnji grm, Vodice pri Gabrovki, Volčja jama, Vovše, Vrata, Vrh pri Sobračah, Zagozd, Zagrič, Zapodje, Zavrh, Zavrstnik, Zglavnica, Zgornja Jablanica, Zgornji Hotič, Zgornja Jevnica, Zagorica, Zgornji Log.
24. Upravna enota Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, obsega naslednja naselja:
Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Dolsko, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Ljubljana, Mali Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Osredke, Pance, Petelinje, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Senožeti, Šentpavel, Tuji grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vinje, Vnajnerje, Volavlje, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem, Zagradišče, Zgornja Besnica, Brezovica pri Medvodah, Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dol, Dornice, Dragočajna, Dvor, Golo Brdo, Goričane, Hraše, Koseze, Ladja, Medno, Medvode, Moše, Polje pri Vodicah, Povodje, Rakovnik, Rašca, Repnje, Selo pri Vodicah, Seničica, Skaručna, Smlednik, Sora, Spodnja Senica, Spodnje Gameljne, Spodnje Pirniče, Srednje Gameljne, Stanežiče, Studenčice, Šinkov Turn, Tehovec, Topol pri Medvodah, Torovo, Toško čelo, Trnovec, Utik, Valburga, Vaše, Verje, Vesca, Vikrče, Vodice, Vojsko, Zapoge, Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornja Senica, Zgornje Gameljne, Zgornje Pirniče, Žlebe, Osolnik, Adamovo, Babna Gora, Bane, Bavdek, Belica, Belo, Borovec pri Karlovici, Boštetje, Brankovo, Brest, Brezje pri Dobrovi, Brezovica pri Ljubljani, Briše pri Polhovem Gradcu, Brlog–del, Bukovec, Butajnova, Centa, Četež pri Turjaku, Črna vas, Črni Vrh, Dednik, Dobravica, Dobrova, Dole pri Škofljici, Dolenja Brezovica, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Dolenje Kališče, Dolnje Retje, Dolščaki, Draževnik, Drenik, Dvor pri Polhovem Gradcu, Dvorska vas, Gabrje, Glinek, Golo, Gorenja Brezovica, Gorenje blato, Gorenje Kališče, Goričica pod Krimom, Gornje Retje, Gornji Ig, Gradež, Gradišče, Gradišče nad Pijavo Gorico, Grm, Gumnišče, Hlebče, Horjul, Hrastenice, Hrustovo, Hruševo, Ig, Iška, Iška Loka, Iška vas, Jakičevo, Javorje, Jezero, Kamnik pod Krimom, Kaplanovo, Karlovica, Klada, Knej, Komanija, Koreno nad Horjulom, Kot, Kot pri Veliki Slevici, Kremenica, Krkovo pri Karlovici, Krvava Peč, Kukmaka, Lanišče, Laporje, Lavrica, Laze, Lesno Brdo, Lipe, Ljubgojna, Log pri Polhovem Gradcu, Logarji, Lužarji, Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Mali Ločnik, Mali Osolnik, Marinčki, Matena, Medvedjek, Mohorje, Naredi, Notranje Gorice, Opalkovo, Orle, Osredek, Osredek pri Dobrovi, Pečki, Pijava Gorica, Planina nad Horjulom, Planinca, Pleše, Plešivica, Plosovo, Podhojni hrib, Podkogelj, Podkraj, Podlog, Podolnica, Podpeč, Podreber, Podsmreka, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Polhov Gradec, Polzelo, Poznikovo, Praproče, Prazniki, Preserje, Prevalje pod Krimom, Prhajevo, Prilesje, Pristava pri Polh. Gradcu, Purkače, Pušče, Podplešivica, Rakitna, Rašica, Razori, Reber pri Škofljici, Rob, Rogatec nad Želimljami, Rovt, Rupe, Samotorica, Sarsko, Sekirišče, Selnik, Selo nad Polhovim Gradcem, Selo pri Robu, Setnica–del, Setnik, Sloka gora, Smolnik, Smrjene, Srednja vas pri Polh. Grad., Srednji vrh, Srnjak, Srobotnik pri Vel. Laščah, Staje, Stope, Strahomer, Stranska vas, Strletje, Strmec, Ščurki, Šentjošt nad Horjulom, Škamevec, Škofljica, Škrilje, Škrlovica, Šujica, Tomažini, Tomišelj, Turjak, Ulaka, Uzmani, Velika Slevica, Velike Lašče, Veliki Ločnik, Veliki Osolnik, Visoko, Vnanje Gorice, Vrbljene, Vrh nad Želimljami, Vrzdenec, Vrh, Zaklanec, Zalog pri Škofljici, Zapotok, Zgonče, Žaga, Žažar, Želimlje, Žabnica.
25. Upravna enota Ljutomer, s sedežem v Ljutomeru, obsega naslednja naselja:
Babinci, Banovci, Berkovci, Berkovski Prelogi, Bodislavci, Boreci, Branoslavci, Bučečovci, Bučkovci, Bunčani, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Dobrava, Drakovci, Gajševci, Gibina, Globoka, Godemarci, Grabe pri Ljutomeru, Gresovščak, Grlava, Iljaševci, Ilovci, Jeruzalem, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Kopriva, Krapje, Krištanci, Križevci pri Ljutomeru, Kuršinci, Ljutomer, Logarovci, Lukavci, Mekotnjak, Moravci v Slov. goricah, Mota, Mala Nedelja, Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Razkrižje, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, Spodnji Kamenščak, Stara Cesta, Stara Nova vas, Stročja vas, Šafarsko, Šalinci, Šprinc, Veržej, Veščica, Vidanovci, Vogričevci, Vučja vas, Zasadi, Zgornji Kamenščak, Železne Dveri.
26. Upravna enota Logatec, s sedežem v Logatcu, obsega naslednja naselja:
Grčarevec, Hleviše, Hlevni Vrh, Hotedršica, Jakovica, Kalce, Lavrovec, Laze, Logatec, Medvedje Brdo, Novi Svet, Petkovec, Praprotno Brdo, Ravnik pri Hotedršici, Rovtarske Žibrše, Rovte, Vrh Sv. Treh kraljev, Zaplana–del, Žibrše.
27. Upravna enota Maribor, s sedežem v Mariboru, obsega naslednja naselja:
Bohova, Bresternica, Brezula, Brunšvik, Celestrina, Ciglence, Čreta, Dobrovce, Dogoše, Dragučova, Dravski Dvor, Dvorjane, Fram, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hočko Pohorje, Hotinja vas, Hrastje, Hrenca, Jablance, Jelovec, Ješenca, Kamnica, Kopivnik, Košaki, Laznica, Limbuš, Loka, Loka pri Framu, Ložane, Malečnik, Maribor, Marjeta na Dravskem polju, Meljski hrib, Metava, Miklavž na Dravskem polju, Morje, Nebova, Orehova vas, Pekel, Pekre, Pernica, Pivola, Planica, Počehova, Podova, Polana, Požeg, Prepolje, Rače, Radizel, Ranče, Razvanje, Ribniško selo, Rogoza, Rošnja, Rošpoh–del, Ruperče, Skoke, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnja Gorica, Spodnja Korena, Spodnje Hoče, Spodnji Duplek, Srednje, Starše, Šober, Trčova, Trniče, Vinarje, Vodole, Vosek, Vrhov dol, Vukovje, Vurberk, Za Kalvarijo, Zgornja Gorica, Zgornja Korena, Zgornje Hoče, Zgornji Duplek, Zgornji Slemen–del, Zimica, Zlatoličje, Zrkovci, Žikarce.
28. Upravna enota Metlika, s sedežem v Metliki, obsega naslednja naselja:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič Vrh, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm pri Podzemju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska vas, Krmačina, Mačkovec pri Suhorju, Malo Lešče, Metlika, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri Jugorju, Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej, Železniki.
29. Upravna enota Mozirje, s sedežem v Mozirju, obsega naslednja naselja:
Bočna, Brezje, Brdo, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Dobrovlje pri Mozirju, Dol, Dol–Suha, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Grušovlje, Homec, Juvanje, Kokarje, Konjski Vrh, Krnica, Lačja vas, Lenart pri Gornjem gradu, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno ob Savinji, Logarska Dolina, Loke pri Mozirju, Luče, Meliše, Mozirje, Nazarje, Nizka, Okonina, Planina, Podolševa, Podveža, Podvolovljek, Poljane, Potok, Prihova, Primož pri Ljubnem, Pusto Polje, Radegunda, Radmirje, Raduha, Rečica ob Savinji, Robanov kot, Rovt pod Menino, Savina, Solčava, Spodnja Rečica, Spodnje Kraše, Spodnje Pobrežje, Strmec, Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Šmiklavž, Ter, Tirosek, Trnovec, Varpolje, Volog, Zavodice, Zgornje Pobrežje, Žlabor.
30. Upravna enota Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, obsega naslednja naselja:
Adrijanci, Andrejci, Bakovci, Beltinci, Berkovci, Beznovci, Bodonci, Bogojina, Bokrači, Boreča, Borejci, Bratonci, Brezovci, Budinci, Bukovnica, Cankova, Čepinci, Černelavci, Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolenci, Dolič, Dolina, Dolnji Slaveči, Domajinci, Domanjševci, Fikšinci, Filovci, Fokovci, Gančani, Gederovci, Gerlinci, Gorica, Gornji Črnci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Grad, Gradišče, Hodoš, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Sveti Jurij, Kančevci, Korovci, Košarovci, Kovačevci, Krajna, Kramarovci, Krašči, Križevci, Krnci, Krog, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kupšinci, Kuštanovci, Kuzma, Lemerje, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lucova, Lukačevci, Mačkovci, Markišavci, Markovci, Martinje, Martjanci, Matjaševci, Melinci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Moščanci, Motovilci, Motvarjevci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nemčavci, Neradnovci, Noršinci, Nuskova, Ocinje, Otovci, Panovci, Pečarovci, Pertoča, Peskovci, Petanjci, Polana, Pordašinci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Puževci, Pušča, Radovci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Rogašovci, Ropoča, Satahovci, Sebeborci, Selo, Serdica, Skakovci, Sodišinci, Sotina, Središče, Stanjevci, Strukovci, Suhi vrh, Šalamenci, Šalovci, Šulinci, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Trdkova, Tropovci, Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Večeslavci, Veščica, Vidonci, Vučja Gomila, Zenkovci, Ženavlje.
31. Upravna enota Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, obsega naslednja naselja:
Ajba, Ajševca, Anhovo, Avče, Banjšice, Barbana, Bate, Belo, Biljana, Bilje, Bodrež, Branik, Brdice pri Kožbani, Brdice pri Neblem, Brdo, Breg pri Golem brdu, Brestje, Brezovk, Budihni, Bukovica, Ceglo, Čepovan, Deskle, Doblar, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Dombrava, Dornberk, Draga, Drnovk, Fojana, Golo brdo, Gonjače, Gorenja vas, Gornje Cerovo, Gradišče nad Prvačino, Gradno, Grgar, Grgarske Ravne, Hlevnik, Hruševlje, Hudi Log, Hum, Imenje, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, Kojsko, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Kromberk, Lazna, Levpa, Lig, Lipa, Loke, Lokovec, Lokve, Lokvica, Medana, Miren, Morsko, Neblo, Nemci, Nova Gorica, Nova vas, Novelo, Nozno, Opatje selo, Orehovlje, Osek, Oševljek, Ozeljan, Plave, Plešivo, Podsabotin, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, Pristavo, Prvačina, Podgozd, Ravnica, Renče, Ročinj, Rožna Dolina, Saksid, Sela na Krasu, Senik, Seniški breg, Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Solkan, Šempas, Šempeter pri Gorici, Šlovrenc, Šmartno, Šmaver, Šmihel, Tabor, Temnica, Trnovo, Ukanje, Vedrijan, Vipolže, Višnjevik, Vitovlje, Voglarji, Vogrsko, Vojščica, Volčja Draga, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri Kožbani, Vrtoče, Vrtojba, Zali breg, Zapotok, Zalošče.
32. Upravna enota Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, obsega naslednja naselja:
Apnenik, Bela Cerkev, Birčna vas, Biška vas, Boričevo, Boršt pri Dvoru, Breška vas, Brezje, Brezje pri Šentjerneju, Brezova Reber pri Dvoru, Brezovica, Brezovica pri Stopičah, Budganja vas, Bušinec, Cerov Log, Cerovec, Čadraže, Čelevec, Čemše, Češča vas, Čisti breg, Črešnjice, Črmošnjice pri Stopičah, Čučja mlaka, Dalnji Vrh, Dešeča vas, Dobindol, Dobovo, Dobrava pri Škocjanu, Dobravica, Dobruška vas, Dol pri Šmarjeti, Dolenja Brezovica, Dolenja stara vas, Dolenja vas, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenje Dole, Dolenje Gradišče, Dolenje Gradišče pri Šentj., Dolenje Grčevje, Dolenje Kamenje, Dolenje Karteljevo, Dolenje Kronovo, Dolenje Lakovnice, Dolenje Mokro polje, Dolenje polje, Dolenje Sušice, Dolenje Vrhpolje, Dolenji Globodol, Dolenji Maharovec, Dolenji Podboršt, Dolenji Suhadol, Dolenjske Toplice, Dolnja Stara vas, Dolnja Težka voda, Dolnje Mraševo, Dolnji Ajdovec, Dolnji kot, Doljni križ, Dolž, Draga, Drama, Drašča vas, Drča, Drenje, Drganja sela, Družinska vas, Dvor, Gabrje, Gabrje pri Soteski, Gabrnik, Globočdol, Golobinjek, Golušnik, Gorenja Brezovica, Gorenja Gomila, Gorenja Stara vas, Gorenja vas pri Šmarjeti, Gorenje Dole, Gorenje Gradišče, Gorenje Gradišče pri Šentj., Gorenje Grčevje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje, Gorenje Karteljevo, Gorenje Kronovo, Gorenje Lakovnice, Gorenje Mokro Polje, Gorenje Mraševo, Gorenje Polje, Gorenje Sušice, Gorenje Vrhpolje, Gorenji Globodol, Gorenji Maharovec, Gorenji Podboršt, Gorenji Suhadol, Goriška Gora, Goriška vas, Goriška vas pri Škocjanu, Gornja Težka voda, Gornji Ajdovec, Gornji kot, Gornji Križ, Gradenc, Gradenje, Grč Vrh, Grič pri Klevevžu, Grmovlje, Groblje pri Prekopi, Gruča, Gumberk, Herinja vas, Hinje, Hmeljčič, Hrastje, Hrastje pri Mirni Peči, Hrastulje, Hrib, Hrib pri Hinjah, Hrib pri Orehku, Hrušica, Hrvaški Brod, Hudenje, Hudo, Iglenik, Imenje, Jablan, Jama, Jama pri Dvoru, Javorovica, Jelendol, Jelše, Jelše pri Otočcu, Jordankal, Jugorje, Jurka vas, Jurna vas, Klečet, Klenovik, Klopce, Kočevske poljane, Konec, Koroška vas, Koti, Kuzarjev Kal, Križe, Koglo, Lašče, Laze, Lazina, Ledeča vas, Leskovec, Lešnica, Loka, Loke, Lopata, Loška vas, Lutrško selo, Mačkovec pri Dvoru, Mačkovec pri Škocjanu, Mala Cikava, Mala Strmica, Male Brusnice, Male Poljane, Malenska vas, Mali Ban, Mali Cerovec, Mali Kal, Mali Lipovec, Mali Orehek, Mali Podljuben, Mali Rigelj, Mali Slatnik, Mali Vrh, Malo Lipje, Meniška vas, Mihovec, Mihovica, Mihovo, Mirna Peč, Mršeča vas, Nova Gora, Novo mesto, Občice, Obrh, Orehovica, Orešje, Orkljevec, Osrečje, Ostrog, Otočec, Paha, Pangrč grm, Petane, Plemberk, Pleš, Plešivica, Podgora, Podgozd, Podgrad, Podhosta, Podlipa, Podstenice, Podturn pri Dol. Toplicah, Polhovica, Poljane pri Mirni Peči, Poljane pri Žužemberku, Potok, Potov Vrh, Prapreče, Prapreče pri Straži, Prapreče pri Šentjerneju, Prečna, Prevole, Pristava, Pristava pri Šentjerneju, Pristavica, Petelinjek, Radovlja, Rajnovšče, Rakovnik, Rakovnik pri Birčni vasi, Ratež, Ratje, Razdrto, Reber, Roje, Ruhna vas, Rumanja vas, Sadinja vas pri Dvoru, Segonje, Sela, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Dol. Toplicah, Sela pri Hinjah, Sela pri Ratežu, Sela pri Šentjerneju, Sela pri Štravberku, Sela pri Zajčjem vrhu, Sela pri Zburah, Selišče, Selo pri Zagorici, Sevno, Smolenja vas, Soteska, Srebrniče, Srednje Grčevje, Srednji Globodol, Srednji Lipovec, Stara Bučka, Stare Žage, Stavča vas, Stopiče, Stopno, Stranje pri Škocjanju, Stranska vas, Strelac, Suhor, Suhor pri Dol. Toplicah, Straža, Šentjakob, Šentjernej, Šentjošt, Šentjurij na Dolenjskem, Škocjan, Škrjanče pri Novem mestu, Šmalčja vas, Šmarje, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Šmihel pri Žužemberku, Štravberk, Tolsti vrh, Tomažja vas, Travni dol, Trebča vas, Trška gora, Uršna sela, Vavta vas, Velike Brusnice, Velike Poljane, Veliki Ban, Veliki Cerovec, Veliki kal, Veliki Lipovec, Veliki Orehek, Veliki Podljuben, Veliki Rigelj, Veliki Slatnik, Veliko Lipje, Verdun, Verdun pri Uršnih selih, Vinica pri Šmarjeti, Vinja vas, Vinji Vrh, Vinkov Vrh, Visejec, Volčkova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrh pri Ljubnu, Vrh pri Pahi, Vrh pri Šentjerneju, Vrhe, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhovo pri Žužemberku, Vrhpeč, Zafara, Zagrad, Zagrad pri Otočcu, Zajčji Vrh pri Stopičah, Zalisec, Zalog, Zalog pri Škocjanu, Zameško, Zapuže, Zavinek, Zbure, Zloganje, Žaloviče, Ždinja vas, Žerjavin, Žihovo selo, Žužemberk, Žvabovo, Žvirče.
33. Upravna enota Ormož, s sedežem v Ormožu, obsega naslednja naselja:
Bratonečice, Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci, Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Godeninci, Gomila pri Kogu, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče pri Ormožu, Hajndl, Hardek, Hermanci, Hranjigovci, Hujbar, Hum pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Koračice, Krčevina, Lačaves, Lahonci, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, Litmerk, Loperšice, Lunovec, Mala vas pri Ormožu, Mali Brebrovnik, Mezgovci, Mihalovci, Mihovci pri Vel. Nedelji, Miklavž pri Ormožu, Obrež, Ormož, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Preclava, Pršetinci, Pušenci, Rakovci, Ritmerk, Rucmanci, Runeč, Savci, Sejanci, Senčak, Senešci, Senik, Sodinci, Spodnji Ključarovci, Središče ob Dravi, Stanovno, Strezetina, Strjanci, Strmec pri Ormožu, Šalovci, Šardinje, Sveti Tomaž, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Velika Nedelja, Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski Vrh, Vitan, Vodranci, Vuzmetinci, Zagorje, Zasavci, Žerovinci, Žvab.
34. Upravna enota Pesnica, s sedežem v Pesnici, obsega naslednja naselja:
Ceršak, Ciringa, Cirknica, Dolnja Počehova, Drankovec, Flekušek, Gačnik, Gradiška, Grušena, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jurjevski Dol, Jurski Vrh, Kaniža, Kozjak nad Pesnico, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Kušernik, Mali Dol, Pesnica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Plač, Plintovec, Plodršnica, Počenik, Podigrac, Polička vas, Polički Vrh, Ranca, Ročica, Rošpoh–del, Selnica ob Muri, Sladki Vrh, Slatenik, Slatina, Slatinski Dol, Spodnja Velka, Spodnje Dobrenje, Spodnje Hlapje, Spodnje Vrtiče, Spodnji Jakobski Dol, Srebotje, Stara Gora pri Šentilju, Svečane, Svečina, Šentilj v Slov. goricah, Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, Vajgen, Vranji Vrh, Vršnik, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornja Kungota, Zgornja Velka, Zgornje Dobrenje, Zgornje Gradišče, Zgornje Hlapje, Zgornje Vrtiče, Zgornji Jakobski Dol, Zgornji Dražen Vrh.
35. Upravna enota Piran, s sedežem v Luciji, obsega naslednja naselja:
Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Sv. Peter, Seča, Sečovlje, Strunjan.
36. Upravna enota Postojna, s sedežem v Postojni, obsega naslednja naselja:
Belsko, Brezje pod Nanosom, Buje, Bukovje, Čepno, Šmihel, Dolnja Košana, Drskovče, Dilce, Gorenje, Goriče, Gornja Košana, Gradec, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Jurišče, Kal, Klenik, Koče, Landol, Liplje, Lahača, Mala Brda, Mala Pristava, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Orehek, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik, Razdrto, Ribnica, Sajevče, Selce, Slavina, Slavinje, Slovenska vas, Stara Sušica, Stara vas, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Suhorje, Šmihel pod Nanosom, Šilentabor, Trnje, Velika Brda, Velika Pristava, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Volče, Zagon, Zagorje, Žeje.
37. Upravna enota Ptuj, s sedežem na Ptuju, obsega naslednja naselja:
Apače, Barislovci, Belavšek, Belski Vrh, Berinjak, Biš, Bišečki Vrh, Bodkovci, Bolečka vas, Borovci, Bratislavci, Breg, Brezovci, Brezovec, Bukovci, Cirkovce, Cirkulane, Cunkovci, Čermožiše, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dežno pri Podlehniku, Dobrina, Doklece, Dolane, Dolena, Dolič, Dornava, Dragonja vas, Dragovič, Dravci, Dravinjski Vrh, Draženci, Drbetinci, Drenovec, Drstelja, Formin, Gabrnik, Gajevci, Gerečja vas, Gibina, Gomila, Gomilci, Gorca, Gorenjski Vrh, Goričak, Gorišnica, Gradišča, Gradiščak, Gradišče, Grajena, Grajenščak, Grdina, Grlinci, Gruškovec, Hajdoše, Hlaponci, Hrastovec, Hvaletinci, Jablovec, Janežovci, Janežovski Vrh, Janški Vrh, Jelovice, Jiršovci, Jurovci, Juršinci, Kicar, Kidričevo, Kočice, Korenjak, Koritno, Kozminci, Krčevina pri Vurbergu, Kukava, Kungota pri Ptuju, Lancova vas, Lasigovci, Lešje, Levanjci, Ljubstava, Ločič, Ločki Vrh, Lovrenc na Dravskem polju, Ložina, Lancova vas pri Ptuju, Majski Vrh, Majšperk, Mala Varnica, Mala vas, Mali Okič, Markovci, Medribnik, Medvedce, Meje, Mestni Vrh, Mezgovci ob Pesnici, Mihovce, Mostje, Moškanjci, Muretinci, Nadole, Naraplje, Njiverce, Nova vas pri Markovcih, Pacinje, Paradiž, Pestike, Placar, Placerovci, Planjsko, Pleterje, Pobrežje, Podlehnik, Podlože, Podvinci, Pohorje, Polenci, Polenšak, Pongrce, Popovci, Prerad, Preša, Pristava, Prvenci, Ptuj, Ptujska Gora, Repišče, Rjavci, Rodni Vrh, Rotman, Sakušak, Sedlašek, Sela, Senčak pri Juršincih, Sestrže, Sitež, Skorba, Skorišnjak, Skrblje, Slape, Slatina, Slavšina, Slomi, Slovenja vas, Sobetinci, Soviče, Sovjak, Spodnja Hajdina, Spodnje Jablane, Spodnji Leskovec, Spodnji Velovlek, Spuhlja, Stanečka vas, Stanošina, Starošince, Stogovci, Stojnci, Stoperce, Strajna, Stražgonjca, Strejaci, Strelci, Strmec pri Destrniku, Strmec pri Leskovcu, Strmec pri Polenšaku, Svetinci, Šikole, Šturmovci, Tibolci, Trdobojci, Trnovec, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Tržec, Turški Vrh, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Veliki Vrh, Videm pri Ptuju, Vintarovci, Vitomarci, Zabovci, Zagojiči, Zagorci, Zakl, Zamušani, Zasadi, Zavrč, Zgornja Hajdina, Zgornja Pristava, Zgornje Jablane, Zgornji Leskovec, Zgornji Velovlek, Žamenci, Žetale, Župečja vas, Dol pri Stopercah, Kupčinji Vrh, Novinci, Spodnja Sveča, Spodnje Gruškovje, Strnišče, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Zgornja Sveča, Zgornje Gruškovje.
38. Upravna enota Radlje ob Dravi, s sedežem v Radljah ob Dravi, obsega naslednja naselja:
Sv. Jernej nad Muto, Brezni Vrh, Brezno, Sv. Trije kralji, Dobrava, Dravče, Gortina, Hudi Kot, Janževski Vrh, Javnik, Josipdol, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju, Mlake, Muta, Ožbalt, Pernice, Sv. Anton na Pohorju, Podvelka, Radelca, Radlje ob Dravi, Rdeči breg – del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Spodnja Kapla, Spodnja Vižinga, Št. Janž pri Radljah, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Vid, Spodnja Orlica, Sv. Primož nad Muto, Šentjanž nad Dravčami, Vas, Vuhred, Vurmat – del, Vuzenica, Zgornja Kapla, Zgornja Vižinga, Zgornji Janževski Vrh, Zgornji Kozji Vrh, Zgornji Lehen na Pohorju, Zgornja Orlica.
39. Upravna enota Radovljica, s sedežem v Radovljici, obsega naslednja naselja:
Begunje na Gorenjskem, Bitnje, Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Brda, Brezje, Brezovica, Brod, Češnjica pri Kropi, Črnivec, Dobravica, Dobro polje, Dvorska vas, Globoko, Goreljek, Gorica, Gorjuše, Grabče, Hlebce, Hraše, Jereka, Kamna Gorica, Kamnje, Koprivnik v Bohinju, Koritno, Krnica, Kropa, Kupljenik, Lancovo, Lepence, Lesce, Lipnica, Ljubno, Laški Rovt, Log v Bohinju, Mevkuž, Mišače, Mlaka, Mošnje, Nemški Rovt, Nomenj, Noše, Nova vas pri Lescah, Obrne, Otoče, Ovsiše, Peračica, Perniki, Podhom, Podjelje, Podnart, Poljče, Polje, Poljšica pri Gorjah, Poljšica pri Podnartu, Posavec, Praproše, Prezrenje, Radovljica, Radovna, Ravne v Bohinju, Ravnica, Ribčev Laz, Ribno, Rovte, Savica, Selo pri Bledu, Slamniki, Slatna, Spodnja Dobrava, Spodnja Lipnica, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Spodnji Otok, Srednja Dobrava, Srednja vas, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Studenčice, Studor v Bohinju, Ukanc, Višelnica, Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zasip, Zgornja Dobrava, Zgornja Lipnica, Zgornje Gorje, Zgornji Otok, Zgoša, Zgornje Laze, Žlan.
40. Upravna enota Ravne na Koroškem, s sedežem v Ravnah na Koroškem, obsega naslednja naselja:
Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Javorje, Jazbina, Jamnica, Koprivna, Koroški Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Leše, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Mežica, Navrški Vrh, Onkraj Meže, Plat, Podgora, Podkraj, Podkraj pri Mežici, Podpeca, Poljana, Preški Vrh, Prevalje, Ravne na Koroškem, Sele–del, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Šentanel, Tolsti Vrh p. R. na K. – del, Topla, Uršlja Gora, Zagrad, Zelen Breg, Žerjav.
41. Upravna enota Ribnica, s sedežem v Ribnici, obsega naslednja naselja:
Andol, Betonovo, Blate, Breg pri Ribnici na Dol., Breže, Brinovščica, Brlog–del, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Črnec, Črni potok pri Vel. Laščah, Črni Potok pri Dragi, Draga, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gašpinovo, Globel, Gorenje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Graben, Grčarice, Grčarske Ravne, Grebenje, Grič, Glažuta, Hojče, Hrib – Loški Potok, Hrovača, Hudi Konec, Janeži, Jelendol, Jelenov Žleb, Jelovec, Junčje, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Levstiki, Lipovec, Lipovšica, Lazec, Makoše, Mali Log, Marolče, Maršiči, Male Vinice, Nemška vas, Nova Štifta, Novi pot, Novi kot, Ortnek, Otavica, Perovo, Petrinci, Podklanec, Praproče, Preska, Prigorica, Pugled pri Karlovici, Pusti hrib, Podplanina, Podpreska, Pungert, Rakitnica, Ravni Dol, Retje, Ribnica, Rigelj pri Ortneku, Sajevec, Sinovica, Slatnik, Sodražica, Srednja vas – Loški potok, Sušje, Sv. Gregor, Srednja vas pri Dragi, Stari Kot, Šegova vas, Škrajnek, Travnik, Trava, Travna Gora, Velike Poljane, Vinice, Vintarji, Vrh pri Poljanah, Zadniki, Zadolje, Zamostec, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati rep, Žimarice, Žlebič, Žukovo.
42. Upravna enota Ruše, s sedežem v Rušah, obsega naslednja naselja:
Bezena, Bistrica ob Dravi, Činžat, Črešnjevec ob Dravi, Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Kumen, Lobnica, Log, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg – del, Recenjak, Ruše, Ruta, Selnica ob Dravi, Smolnik, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem Vrhu, Veliki Boč, Vurmat–del, Zgornja Selnica, Zgornji Boč, Zgornji Slemen–del.
43. Upravna enota Sevnica, s sedežem v Sevnici, obsega naslednja naselja:
Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezovo, Bučka, Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Dedna gora, Dolenje Radulje, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Doljne Orle, Drožanje, Drušče, Dule, Gabrijele, Gabrje, Gorenje Radulje, Gornja Stara vas, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hudo Brezje, Hinje, Jablanica, Jarčji vrh, Jelovec, Jeperjek, Jerman vrh, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Kamenško, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Malkovec, Metni Vrh, Močvirje, Mrtovec, Mrzla planina, Novi grad, Okroglice, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Račica, Radež, Radna, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Slap, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Štrit, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zaboršt, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol.
44. Upravna enota Sežana, s sedežem v Sežani, obsega naslednja naselja:
Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Brje pri Koprivi, Dane pri Sežani, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolenje, Dutovlje, Filipčje Brdo, Godnje, Gorenje pri Divači, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Jakovce, Kazlje, Kopriva, Kosovelje, Krajna vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, Lipica, Lokev, Mahniči, Majcni, Merče, Nova vas, Orlek, Plešivica, Pliskovica, Podbreže, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Povir, Prelože pri Lokvi, Pristava, Ravnje, Razguri, Raša, Sela, Selo, Senadolice, Sežana, Skopo, Stomaž, Šepulje, Šmarje pri Sežani, Štjak, Štorje, Tabor, Tomaj, Tublje pri Komnu, Utovlje, Veliki Dol, Veliko Polje, Voglje, Vrabče, Vrhovlje, Žirje, Brestovica pri Komnu, Brje pri Komnu, Coljava, Čehovini, Čipnje, Divči, Dolanci, Gabrovica pri Komnu, Gorjansko, Hruševica, Ivanji Grad, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen, Lisjaki, Lukovec, Mali Dol, Nadrožica, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto, Šibelji, Škofi, Škrbina, Štanjel, Tomačevica, Trebižani, Tupelče, Vale, Večkoti, Volčji Grad, Zagrajec, Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolenja vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Ostrovica, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senadole, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek, Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo, Golac, Gradišica, Gradišče pri Materiji, Hotična, Hrpelje, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Markovščina, Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Povžane, Prešnica, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri Hrpeljah, Velike Loče, Vrhpolje.
45. Upravna enota Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, obsega naslednja naselja:
Brda, Dovže, Gmajna, Golavabuka, Gornji Dolič, Gradišče, Graška Gora, Kozjak, Legen, Mala Mislinja, Mislinja, Mislinjska Dobrava, Paka–del, Pameče, Podgorje, Raduše, Razborca, Sele–del, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Srednji Dolič, Stari trg, Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Tolsti vrh pri Mislinji, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe, Završe, Zgornji Razbor.
46. Upravna enota Slovenska Bistrica, s sedežem v Slovenski Bistrici, obsega naslednja naselja:
Bojtina, Božje, Brezje pri Oplotnici, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Čadram, Čadramska vas, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Makolah, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Dolgi vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Gladomes, Globoko ob Dravinji, Gorica pri Oplotnici, Hošnica, Hrastovec pod Bočem, Jelovec pri Makolah, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Koritno, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Kovaški Vrh, Krasna, Križeča vas, Križni Vrh, Lačna Gora, Laporje, Leskovec, Levič, Ljubično, Lokanja vas, Lovnik, Ložnica, Lukanja, Lušečka vas, Makole, Malahorna, Malo Tinje, Markečica, Modraže, Modrič, Mostečno, Nadgrad, Novake, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Ogljenšak, Okoška Gora, Oplotnica, Ošelj, Pečke, Planina pod Šumikom, Pobrež, Podboč, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Poljčane, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Prihova, Raskovec, Razgor pri Žebljeku, Rep, Ritoznoj, Radkovec, Savinsko, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Brežnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Poljčane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Stari Grad, Stari Log, Stopno, Stranske Makole, Straža pri Oplotnici, Strug, Studenice, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Štatenberg, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju, Ugovec, Urh, Varoš, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Grušovje, Zgornje Poljčane, Zgornje Prebukovje, Zlogona Gora, Zlogona vas, Žabljek.
47. Upravna enota Slovenske Konjice, s sedežem v Slovenskih Konjicah, obsega naslednja naselja:
Čretvež, Bezina, Bezovje nad Zrečami, Blato, Boharina, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezen, Brezje pri Ločah, Bukovlje, Črešnova, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža vas, Dobrovlje, Gabrovlje, Gabrovnik, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Gornja vas, Hudinja, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Koroška vas na Pohorju, Kraberk, Križevec, Ličenca, Lipoglav, Ljubnica, Loče, Loška gora pri Zrečah, Lipa, Mali breg, Mlače, Mala Gora, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Ostrožno pri Ločah, Osredek pri Zrečah, Padeški Vrh, Paka, Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Planina na Pohorju, Podob, Podpeč ob Dravinji, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Polajna, Radana vas, Resnik, Rogla, Selski Vrh, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnji Dolič, Stare Slemene, Stenica, Stranice, Spodnje Stranice, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Spodnji Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič pri Slov. Konjicah, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Vitanje, Vitanjsko Skomarje, Zabork, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Zreče, Zlakova, Žiče.
48. Upravna enota Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju pri Celju, obsega naslednja naselja:
Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, Dole, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Slivnici, Goričica, Grobelno – del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, Laze pri Dramljah, Lažiše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno pri Ponikvi – del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, Podlešje, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Presečno, Primož pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno, Repuš, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža na Gori, Suho, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škarnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, Uniše, Večje Brdo, Vejice, Vezovje, Visoče, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Uršulo, Završe pri Dobjem, Zgornje Selce, Zgornje Slemene, Zlateče pri Šentjurju, Žegar.
49. Upravna enota Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, obsega naslednja naselja:
Sv. Andrej, Bačne, Binkelj, Bodovlje, Brebovnica, Brekovice, Breznica pod Lubnikom, Breznica pri Žireh, Brode, Bukov Vrh, Bukovica, Bukovščica, Bukov Vrh nad Visokim, Crngrob, Čabrače, Četena Ravan, Davča, Debeni, Delnice, Dobje, Dobravšce, Dolenčice, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja vas, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Dorfarje, Draga, Dražgoše, Florjan nad Zmincem, Forme, Fužine, Gabrk, Gabrovo, Gabrška gora, Godešič, Goli vrh, Golica, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja vas, Gorenja vas – Rateče, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Goropeke, Gosteče, Grenc, Hlavče Njive, Hobovše pri Stari Oselici, Hosta, Hotavlje, Hotovlja, Sv. Petra hrib, Izgorje, Jarčja dolina, Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kališe, Kladje, Knape, Kopačnica, Koprivnik, Kovski Vrh, Kremenik, Krivo Brdo, Križna Gora, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Ledinica, Lenart nad Lušo, Leskovica, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Lom nad Volčo, Lovsko brdo, Lučine, Lajše, Malenski Vrh, Martinj Vrh, Mlaka nad Lušo, Moškrin, Mrzli Vrh, Murave, Na Logu, Nova Oselica, Ojstri Vrh, Opale, Osojnica, Osojnik, Sv. Ožbolt, Papirnica, Pevno, Podgora, Podjelovo Brdo, Podklanec, Podlonk, Podobeno, Podporezen, Podpulfarca, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Potok, Pozirno, Praprotno, Predmost, Prelesje, Prtovč, Pungert, Puštal, Račeva, Ravne, Ravne pri Žireh, Rateče, Robidnica, Rovte v Selški dolini, Rudno, Selca, Selo, Smoldno, Smoleva, Sopotnica, Sovodenj, Sovra, Spodnja Luša, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Srednja vas – Poljane, Srednje Brdo, Staniše, Stara Loka, Stara Oselica, Stirpnik, Strmica, Studor, Suha, Suša, Sv. Barbara, Sv. Duh, Studeno, Sv. Lenart, Ševlje, Škofja Loka, Todraž, Sv. Tomaž, Topolje, Torka, Trata, Trebija, Trnje, Valterski Vrh, Vešter, Vincarje, Vinharje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah, Volaka, Volča, Zabrdo, Zabrekve, Zabrežnik, Zadobje, Zakobiljek, Zala, Zali Log, Zapreval, Zgornja Luša, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Zminec, Žabja vas, Železniki, Žiri, Žirovski Vrh, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Žirovski Vrh Sv. Antona.
50. Upravna enota Šmarje pri Jelšah, s sedežem v Šmarjah pri Jelšah, obsega naslednja naselja:
Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bistrica, Bistrica ob Sotli, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brestovec, Brezje pri Lekmarju, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Rogatcu, Buče, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pod Bočem, Cerovec pri Šmarju, Ceste, Cmereška Gorca, Čača vas, Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Dobležiče, Dobovec pri Rogatcu, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Donačka Gora, Dragomilo, Drensko Rebro, Drevenik, Dvor, Gabrce, Gabrovec pri Kostrivnici, Gaj, Globoko pri Šmarju, Golobinjek ob Sotli, Gorjane, Gornja vas, Gostinca, Gradišče, Gradiški Dol, Grliče, Grobelce, Grobelno–del, Gubno, Hajnsko, Hrastje ob Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Irje, Jazbina, Jerčin, Jerovska vas, Ješovec pri Kozjem, Ješovec pri Šmarju, Kačji Dol, Kamence, Kamenik, Kamna Gorca, Klake, Konuško, Koretno, Korpule, Kozje, Kristan Vrh, Križan Vrh, Krtince, Kunšperk, Lastnič, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lesično, Lipovec, Log, Mala Pristava, Male Rodne, Mestinje, Močle, Nezbiše, Nimno, Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Olimlje, Pecelj, Pečica, Pijovci, Pilštanj, Plat, Platinovec, Ples, Podčetrtek, Podplat, Podsreda, Podturn, Poklek pri Podsredi, Polje ob Sotli, Polje pri Bistrici, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Prelasko, Preloge pri Šmarju, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Pristavica, Prnek, Pustike, Rajnkovec, Rakovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slatina, Rogatec, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Senovica, Sladka Gora, Sodna vas, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Kostrivnica, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Spodnji Gabrnik, Srebrnik, Sv. Florijan, Stranje, Strmec pri Sv. Florijanu, Strtenica, Sv. Ema, Sv. Jurij, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Tekačevo, Tlake, Topole, Topolovec, Topolovo, Trebče, Trlično, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Verače, Vetrnik, Vidovica, Vinec, Sveti Štefan, Vinski vrh pri Šmarju, Virštanj, Vodenovo, Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zagaj, Zagaj pod Bočem, Zagorje, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče pri Bučah, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornje Tinsko, Zgornji Gabrnik, Zibika, Zibiška vas, Žahenberc.
51. Upravna enota Tolmin, s sedežem v Tolminu, obsega naslednja naselja:
Avsa, Bača pri Modreju, Bača pri Podbrdu, Bavšica, Borjana, Bovec, Breginj, Bukovski Vrh, Čadrg, Čezsoča, Čiginj, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, Drežnica, Drežniške Ravne, Drobočnik, Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo ob Bači, Grant, Grudnica, Homec, Hudajužna, Idrija pri Bači, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kal, Kal–Koritnica, Kamno, Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneža, Kobarid, Koritnica, Koseč, Kozaršče, Kozmerice, Kred, Krn, Kuk, Ladra, Lepena, Libušnje, Lisec, Livek, Livške ravne, Ljubinj, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Logaršče, Logje, Loje, Magozd, Mlinsko, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Obloke, Pečine, Petrovo Brdo, Plužna, Podbela, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, Ponikve, Porezen, Postaja, Potoki, Prapetno, Prapetno Brdo, Perati, Robič, Robidišče, Roče, Rut, Sedlo, Sela nad Podmelcem, Sela pri Volčah, Selce, Selišče, Slap ob Idrijci, Smast, Soča, Srpenica, Stanovišče, Staro Selo, Stopnik, Strmec na Predelu, Stržišče, Sužid, Svino, Šentviška Gora, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski Lom, Trenta, Trnovo ob Soči, Trtnik, Volarje, Volčanski Ruti, Volče, Vrsno, Zadlaz–Čadrg, Zadlaz–Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Žabče, Žaga.
52. Upravna enota Trbovlje, s sedežem v Trbovljah, obsega naslednja naselja:
Čebine, Čeče–del, Dobovec, Gabrsko, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Planinska vas, Prapreče–del, Prapretno pri Hrastniku–del, Sveta Planina, Škofja Riža, Trbovlje, Vrhe–del, Završje, Župa.
53. Upravna enota Trebnje, s sedežem v Trebnjah, obsega naslednja naselja:
Arčelca, Artmanja vas, Babna gora, Beli Grič, Belšinja vas, Benečija, Bič, Bistrica, Bitnja vas, Blato, Bogneča vas, Breza, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Mirni, Brezovica pri Trebelnem, Brinje, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cesta, Cikava, Cirnik, Čatež, Češnjevek, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Debenec, Dečja vas, Dobrava, Dobravica pri Vel. Gabru, Dobrnič, Dol pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenja vas pri Čatežu, Dolenje Jesenice, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Laknice, Dolenje Medvedje selo, Dolenje Ponikve, Dolenje Selce, Dolenje Zabukovje, Dolenji Podboršt pri Treb., Dolenji Podšumberk, Dolenji vrh, Dolga njiva pri Šentlovren., Dolnje Prapreče, Draga pri Šentrupertu, Drečji vrh, Glinek, Goljek, Gombišče, Gomila, Gorenja Dobrava, Gorenja Nemška vas, Gorenja vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Mirni, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Jesenice, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Laknice, Gorenje Medvedje selo, Gorenje Ponikve, Gorenje Selce, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Gorenji Podboršt pri V. Loki, Gorenji Podšumberk, Gorenji vrh pri Dobrniču, Gornje Prapreče, Gradišče pri Trebnjem, Grič pri Trebnjem, Grm, Grmada, Hom, Hrastno, Hrastovica, Hudeje, Iglenik pri Veliki Loki, Jelševec, Jezero, Jagodnik, Kamni potok, Kamnje, Knežja vas, Korenitka, Korita, Kriška Reber, Križ, Križni Vrh, Krtina, Krušni vrh, Kukenberk, Kostanjevica, Lipnik, Lisec, Log, Log pri Žužemberku, Lokve pri Dobrniču, Lukovek, Luža, Mačji Dol, Mačkovec, Mala Loka, Mala Ševnica, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Mali Videm, Maline, Martinja vas, Martinja vas pri Mokronogu, Meglenik, Migolica, Migolska gora, Mirna, Mirna vas, Mokronog, Most, Mrzla Luža, Muhabran, Medvedjek, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Občine, Odrga, Okrog, Orlaka, Ornuška vas, Ostrožnik, Pekel, Pluska, Podlisec, Podturn, Potok, Praprotnica, Prelesje, Preska pri Dobrniču, Primštal, Pristavica pri Vel. Gabru, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Račje Selo, Radna vas, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravne, Ravnik, Razbore–del, Rdeči kal, Repče, Replje, Reva, Ribjek, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Roje pri Čatežu, Roje pri Trebelnem, Roženpelj, Rožni vrh, Ravne nad Šentrupertom, Roženberk, Sajenice, Sejenice, Sela pri Šumberku, Selo pri Mirni, Selska gora, Slepšek, Slovenska vas, Srednje Laknice, Stan, Stara gora, Stehanja vas, Stranje pri Dobrniču, Stranje pri Velikem Gabru, Straža, Studenec, Svetinja, Šahovec, Šentlovrenc, Šentrupert, Ševnica, Škovec, Škrjanče, Škrljevo, Šmaver, Štatenberk, Štefan pri Trebnjem, Trbinc, Trebanjski vrh, Trebelno, Trebnje, Trnje, Trstenik, Vavpča vas pri Dobrniču, Velika Loka, Velika Strmica, Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki Gaber, Veliki Videm, Volčja Jama, Volčje Njive, Vrbovec, Vrh, Sv. Vrh, Vrh pri Trebelnem, Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Vrtače, Vesela Gora, Zabrdje, Zabukovje, Zagorica, Zagorica pri Čatežu, Zagorica pri Dobrniču, Zagorica pri Velikem Gabru, Zaloka, Zavrh, Zidani most, Žabjek, Železno, Žubina.
54. Upravna enota Tržič, s sedežem v Tržiču, obsega naslednja naselja:
Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Loka, Lom pod Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Ročevnica, Retnje, Sebenje, Senično, Slap, Spodnje Vetrno, Tržič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, Žiganja vas.
55. Upravna enota Velenje, s sedežem v Velenju, obsega naslednja naselja:
Arnače, Bele Vode, Bevče, Črnova, Družmirje, Florjan, Gaberke, Gavce, Gorenje, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Lipje, Lopatnik, Laze, Lokovica, Ložnica, Lopatnik pri Velenju, Mali vrh, Paka pri Velenju, Paška vas, Paški Kozjak, Plešivec, Podgora, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Pirešica, Prelska, Ravne, Rečica ob Paki, Silova, Skorno, Skorno pri Šoštanju, Slatina, Šentvid pri Zavodnju, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Šenbric, Topolšica, Velenje, Veliki Vrh, Vinska Gora, Zavodnje.
56. Upravna enota Vrhnika, s sedežem na Vrhniki, obsega naslednja naselja:
Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Borovnica, Breg pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri Borovnici, Dragomer, Dražica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, Lašče, Laze pri Borovnici, Lesno brdo – del, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici, Mala Ligojna, Mirke, Marinčev Grič, Mizni Dol, Niževec, Ohonica, Padež, Pako, Podlipa, Pokojišče, Pristava, Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Trčkov Grič, Zabočevo, Zaplana, Zavrh pri Borovnici.
57. Upravna enota Zagorje ob Savi, s sedežem v Zagorju ob Savi, obsega naslednja naselja:
Blodnik, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu, Brezje, Breznik, Briše, Čemšenik, Čolnišče, Dobrljevo, Dolenja vas, Dolgo brdo pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja vas, Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševica, Jesenovo, Kandrše–del, Kisovec, Kolk, Kolovrat, Konjšica–del, Kostrevnica, Kotredež, Kal, Log pri Mlinšah, Loke pri Zagorju, Mali Kum, Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osredek, Padež, Podkraj pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, Potoška vas, Požarje, Prapreče–del, Zgornji Prhovec, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, Rovišče, Rtiče, Ržiše, Selo pri Zagorju, Senožeti, Sopota, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, Šklendrovec, Špital, Tirna, Vine, Vrh pri Mlinšah, Vrhe–del, Vidrga, Vrh, Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Znojile, Žvarulje.
58. Upravna enota Žalec, s sedežem v Žalcu, obsega naslednja naselja:
Andraž nad Polzelo, Arja vas, Braslovče, Breg pri Polzeli, Brnica, Brode, Čeplje, Čreta, Črni Vrh, Dobrič, Dobriša vas, Dobrovlje, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gomilsko, Sv. Lovrenc, Gotovlje, Grajska vas, Griže, Hramše, Jeronim, Kale, Kamenče, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Levec, Liboje, Limovce, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Loke, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Male Braslovče, Marija Reka, Matke, Migojnice, Miklavž pri Taboru, Novo Celje, Ojstriška vas, Orla vas, Orova vas, Parižlje, Pernovo, Petrovče, Podgorje pri Letušu, Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, Podvin pri Polzeli, Podvrh, Poljče, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Prapreče, Prebold, Prekopa, Preserje, Podvin, Rakovlje, Ruše, Selo pri Vranskem, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Šempeter v Savinj. dolini, Šentrupert, Šešče pri Preboldu, Šmatevž, Tabor, Tešova, Topovlje, Trnava, Velika Pirešica, Vologa, Vransko, Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik–del, Zakl, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno.«.
2. člen
Območja, imena in šifre upravnih enot, določene s to uredbo, se vodijo in vzdržujejo v registru prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Upravne enote, iz katerih so bila prenesena naselja v druge upravne enote, morajo v roku šestih mesecev od dneva začetka veljavnosti te uredbe izročiti dokumentarno gradivo za ta naselja, razen nedokončanih zadev. Nedokončane zadeve praviloma dokončajo upravne enote, ki so jih začele kot krajevno pristojne.
Delavci, ki so do uveljavitve te uredbe opravljali pretežni del dela za naselja, ki se prenesejo v Upravno enoto Velenje in Grosuplje iz Upravne enote Žalec ter Kočevje, preidejo v roku iz prejšnjega odstavka v Upravno enoto Velenje oziroma Grosuplje.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-24/2003-1
Ljubljana, dne 18. aprila 2003.
EVA 2003-1711-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost