Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1914. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, stran 4612.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), določb uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 9. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini so predvidena za naslednje namene:
1. Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja:
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– zavarovanju govedi – krav molznic in plemenskih kobil,
– osemenjevanju govejih plemenic v smislu izboljšanja genetskega potenciala v živinoreji,
– testiranju škropilnic in pršilnikov,
– izobraževanju kmečkega prebivalstva,
– izvajanju zdravstvenega varstva in zdravljenja govedi,
– kontroli somatskih celic v A–kontroli, ki jo izvaja Kmetijski zavod,
– spodbujanju čebelarstva s posebnim poudarkom na zagotavljanju zdravega čebeljega staleža,
– urejanja pašnikov na območjih z omejeno možnostjo obdelave,
– izvajanju analiz zemlje in krme.
4. člen
Upravičenci do sredstev za kmetijsko dejavnost so fizične osebe - kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Dol pri Ljubljani, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Dol pri Ljubljani.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev, ki se nanašajo na investicije po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi občina v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnem občinskem glasilu.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa obravnava Komisija za izvedbo razpisa in izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov in višino sredstev za posamezni namen.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan na podlagi sklepa občinskega sveta o razporeditvi sredstev subvencij in na predlog razpisne komisije.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana občine v roku 8 dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine.
Višina pomoči:
– do 50% vrednosti investicijskega vlaganja za ureditev pašnika .
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetija se mora nahajati na območju, ki je opredeljeno kot območje z omejeno možnostjo za kmetijsko dejavnost in jo objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
– kmetija mora imeti najmanj 1ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava velike živine (v nadaljevanju: GVŽ) /kmetijo,
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5 do 1,9 GVŽ/ha,
– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali dobre kmetijske prakse (izjava).
1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic in plemenskih kobil,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Analiza somatskih celic
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zdravje molznic in ekonomika prireje mleka, pri čemer se pravočasno odkrijejo obolenja vimena, napake v oskrbi in vzreji. S tem ukrepom se zagotavlja zdravo mleko in mlečni izdelki. Analize obsegajo A-kontrolo.
Višina ukrepa
Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije - servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija), kar vključuje tudi pregled mrtvic in izobraževanje čebelarjev in zaščitno opremo za čebelarje.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin, pregleda mrtvic, izobraževanja čebelarjev in nabave zaščitnih sredstev za čebelarje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– račun za izvedbo izobraževanja čebelarjev,
– račun za pregled mrtvic,
– račun za nabavo zaščitnih sredstev za čebelarje,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov ter
sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme,
– Pogoji za pridobitev pomoči.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile - družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina pomoči:
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju občine,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
4.2. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s svežo zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za okolje in prostor,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
4.3. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti, in sicer za: dovoz in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov.
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za: novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Obnova - oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen financiranja
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve občine v:
– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih,
– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu,
– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, ograja,
– sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do 100%, in sicer: animacije, izobraževanja in demonstracije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in občino,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
6.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže sadje, gobe in zelenjavo.
Višina pomoči:
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se krijejo do 50%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo.
6.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na območju občine).
Višina pomoči:
– upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV, in sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela - izgradnja komunalne infrastrukture, namakalnih sistemov, obnova vaških jeder - na območju projekta CRPOV.
Višina pomoči:
– plačilo po situacijah (izvedenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 50% vrednosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
– soudeležba občine do višine 50% vrednosti investicije.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete - nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenim programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
9.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposabljanja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kmetij, za kmetijske poklice.
Višina pomoči:
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja).
9.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela - strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju državnih – občinskih pomoči, za podporo in pospeševanje razvoja kmetijstva in malega gospodarstva, št. 40305-1/02 z dne 27. 2. 2002, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani, št. 26/02.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-2/2003
Dol pri Ljubljani, dne 9. aprila 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost