Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1874. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2002, stran 4549.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2002
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2002 izkazuje:
-------------------------------------------------------------------------------
       Bilanca prihodkov  Račun finančnih terjatev  Račun financiranja
        in odhodkov SIT         naložb SIT          SIT
-------------------------------------------------------------------------------
Prihodki    497,786.360,31                  31,000.000,00
Odhodki     496,528.116,99        2,533.333,00     34,546.711,70
Presežek     1,258.243,32
Primanjkljaj                 2,533.333,00     3,546.711,70
-------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v višini 4,821.801,38 SIT se pokriva z zmanjšanjem sredstev na podračunu.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-01/2003-5
Semič, dne 7. aprila 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.