Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1880. Program priprave sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta Loče - razširitev poslovnega centra "Kračun", stran 4556.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 7. 4. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta Loče – razširitev poslovnega centra “Kračun“
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta Loče – razširitev poslovnega centra Kračun (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN),
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev ZN in način izbora načrtovalca.
2. člen
(postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku. Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na rabo kulturne dediščine in rabo sosednjih zemljišč ali objektov ter je s tem utemeljena odločitev, da se uporabi skrajšan postopek.
3. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo PIA)
Zazidalni načrt Loče s spremembami (Uradni list SRS, št. 21/87 in Uradni list RS, št. 53/92 in 64/96) je bil v pretežni meri realiziran skladno s spremembami in dopolnitvami v projektni dokumentaciji št. 4/87, v januarju 1987, ki jo je izdelal Razvojni center Celje.
Razlogi za spremembe in dopolnitve dela zazidalnega načrta se nanašajo na območje, ki še ni realizirano s predvideno gradnjo treh stanovanjskih objektov, do tretje gradbene faze je zgrajen le en od treh objektov. Zaradi novih lastniških razmerij in novih namembnosti na sosednjih parcelah je smiselno prilagoditi namembnost novemu stanju. Veljavni zazidalni načrt ne podaja pravne podlage za predvideno novo ureditev oziroma razširitev poslovnega centra “Kračun“.
4. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta Loče (Uradni list SRS, št. 21/87 in Uradni list RS, št. 53/92 in 64/96) se nanaša na del območja znotraj veljavnega zazidalnega načrta, kjer je predvidena drugačna namembnost in razporeditev objektov za gradnjo turistično gostinske in uslužnostne dejavnosti (skladiščno proizvodni objekt, gostinsko turistični objekt in poslovni objekt z banko, lekarno, zdravstvenim domom itd...). Spremembe in dopolnitve ZN bodo izvedene skladno s zakonodajo ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
5. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN)
Območje urejanja je opredeljeno na zemljišču s parcelnimi številkami 856/4, 237/4, 237/1 in 233/2 k. o. Loče.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Načrtovalec prostorske ureditve BIRO 2001 Maksimilijana OZIMIČ ZORIČ s.p., Svetovanje, načrtovanje, projektiranje, nadzor, Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, izpostava Maribor, Krekova 17/II, 2000 Maribor
– Občina Slovenske Konjice, Oddelek za okolje in prostor ter promet, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
– DRSC, izpostava Celje, Lava 42, 3000 Celje
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije,d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– Javno Komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu z 29. in 34. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
7. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/00),
– spremembe in dopolnitve ZN Loče (projekt št. 4/87, januar 1987, Razvojni center Celje) (Uradni list SRS, št. 21/87 in Uradni list RS, št. 53/92 in 64/96)
– idejni projekt SCHLAUS Arhitekturni studio d.o.o.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je naročnik naloge KRAČUN d.o.o. zagotovil geodetsko podlago v digitalni obliki pri GEOFOTO d.o.o..
9. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev dela ZN Loče oziroma posameznih faz izdelave sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN takoj, ko je podpisana pogodba o izdelavi sprememb in dopolnitev ZN obojestransko in so izvajalcu predane vse potrebne strokovne podlage,
– načrtovalec takoj zaprosi vse pristojne nosilce za smernice za načrtovanje (pogoje in usmeritve), le-ti jih morajo podati v roku 15 dni,
– načrtovalec izdelave pripravi osnutek v 45 (30 tridesetih) dneh (predvidoma do konca maja),
– pristojni nosilci na osnovi ponovnega zahtevka podajo v roku 15 dni na predlog sprememb in dopolnitev ZN mnenje z ugotovitvijo upoštevanih danih pogojev na spremembe in dopolnitve ZN,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način, se predlog sprememb in dopolnitev prostorskega akta razgrne za najmanj 15 dni v prostorih Občine Slovenske Konjice in določi čas in kraj javne obravnave.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je zagotovil naročnik naloge KRAČUN d.o.o..
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-0002/2003-200
Slovenske Konjice, dne 7. aprila 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.