Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1890. Uredba o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov, stran 4570.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz in izvoz surovih diamantov ter ureja nadzor nad njihovim uvozom in izvozom zaradi izvajanja sistema potrjevanja, ki so ga zasnovale države udeleženke Postopka Kimberley (Kimberley Process) za učinkovito izvajanje resolucij Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, še posebej resolucij št. 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) in 1304 (2000), katerih namen je preprečiti uporabo teh diamantov za financiranje dejavnosti uporniških gibanj v nekaterih državah ter zagotoviti mir in varnost prebivalcev v teh državah.
Določbe te uredbe ne posegajo v carinske predpise niti jih ne nadomeščajo.
2. člen
Za namene te uredbe imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
(a) »Kimberley Process« (v nadaljnjem besedilu: »KP«) pomeni pristojen forum, kjer so njegovi udeleženci zasnovali mednarodni sistem potrjevanja za surove diamante;
(b) »KP sistem potrjevanja« pomeni zavezo udeležencev KP, da vsako pošiljko surovih diamantov, ki se uvaža ali izvaža v ali iz udeleženke KP, spremlja veljavno potrdilo. Trgovanje z državami, ki niso udeleženke, ni dovoljeno;
(c) »udeleženec« pomeni katero koli državo, regionalno ekonomsko interesno organizacijo, članico Svetovne trgovinske organizacije ali ločeno carinsko območje, ki izpolnjuje zahteve KP sistema potrjevanja, ki je o tem obvestila predsedujočega KP sistema potrjevanja in ki je navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe;
(d) »potrdilo« pomeni listino, ki jo izda in potrdi pristojni organ udeleženca in opredeljuje pošiljko surovih diamantov skladno z zahtevami KP sistema potrjevanja;
(e) »pristojni organ« pomeni organ, ki ga udeleženec določi za izdajo ali overitev potrdil;
(f) »potrdilo Republike Slovenije« pomeni potrdilo, ki ga izda pristojni organ, in ustreza vzorcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe;
(g) »surov diamant« pomeni diamant, ki ni obdelan ali je samo odžagan, odklan ali grobo brušen in se v nomenklaturi harmoniziranega pojmovanja in šifrirskih oznak (v nadaljnjem besedilu: “oznaka HS”) uvršča v tarifne oznake 7102 10, 7102 21 in 7102 31;
(h) »uvoz« pomeni fizični vnos na kateri koli del ozemlja udeleženca;
(i) »izvoz« pomeni fizično zapustitev ali iznos iz katerega koli dela ozemlja udeleženca;
(j) »pošiljka« pomeni enega ali več paketov;
(k) »carinski tranzit« pomeni tranzit, kot je določen v 121. do 126. členu carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 62/01, 59/02 in 110/02).
3. člen
Pristojni organ za ugotavljanje pogojev, določenih s to uredbo, overjanje potrdil pri uvozu, izdajo potrdil pri izvozu surovih diamantov ter za opravljanje drugih nalog, določenih s to uredbo je CARINSKI URAD LJUBLJANA, izpostava Letališče Brnik (v nadaljnjem besedilu: pristojni carinski urad).
4. člen
Uvoz surovih diamantov v Republiko Slovenijo je prepovedan, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. surove diamante spremlja potrdilo, ki ga je izdal pristojni organ udeleženca,
2. surovi diamanti so v posodah, zavarovanih pred posegi, pečati, ki jih je dal pristojni organ udeleženca pri izvozu, pa niso pretrgani,
3. v potrdilu je jasno opredeljena pošiljka, na katero se nanaša.
5. člen
Posode in potrdila, ki jih spremljajo, se takoj predložijo v preveritev pristojnemu carinskemu uradu.
Uvoznik je odgovoren za pravilno pot surovih diamantov in nosi s tem povezane stroške od vstopa na carinsko območje do pristojnega carinskega urada.
6. člen
Če pristojni carinski urad ugotovi:
(a) da so izpolnjeni pogoji iz 4. člena te uredbe, to overi na izvirniku potrdila, ki ga zadrži, uvozniku pa izda overjeno kopijo izvirnika. Ta postopek overitve se izvede v 10 delovnih dneh od predložitve potrdila;
(b) da niso izpolnjeni pogoji iz 4. člena te uredbe, pošiljko zadrži.
Če pristojni carinski urad ugotovi, da do neizpolnitve pogojev ni prišlo namenoma ali iz malomarnosti ali da je to povzročilo dejanje organa drugega udeleženca med izvrševanjem njegovih nalog, lahko s postopkom overitve nadaljuje, vendar pošiljko sprosti šele, ko se odpravijo pomanjkljivosti.
Pristojni carinski urad v roku enega meseca od predložitve v preveritev obvesti Ministrstvo za gospodarstvo in pristojni organ drugega udeleženca o vsakem neizpolnjevanju pogojev za overitev.
7. člen
Ministrstvo za gospodarstvo priskrbi pristojnemu carinskemu uradu vzorce originalov potrdil udeležencev, imena in druge ustrezne podrobne podatke o pristojnih organih udeležencev, vzorce originalnih žigov in podpisov ter vse druge pomembne podatke v zvezi s potrdili, ki izkazujejo, da je bilo potrdilo izdano ali overjeno s strani pristojnega organa.
8. člen
Pristojni carinski urad pošilja Ministrstvu za gospodarstvo polletna poročila o vseh potrdilih, predloženih v overitev na podlagi 5. člena te uredbe. Za vsako potrdilo je treba navesti vsaj naslednje podatke:
(a) enotno številko potrdila,
(b) ime pristojnega organa udeleženca,
(c) datum izdaje in overitve,
(d) datum poteka veljavnosti,
(e) državo izvoza,
(f) državo porekla (če je znana),
(g) oznake HS,
(h) težo (v karatih),
(i) vrednost,
(j) datum overitve.
Pristojni carinski urad hrani izvirnike v overitev predloženih potrdil ter dokumentacijo, na podlagi katere so bila potrdila overjena, tri leta po predložitvi. Ministrstvu za gospodarstvo omogoči dostop do teh izvirnikov in dokumentacije zaradi reševanja odprtih vprašanj, ki se pojavijo v okviru KP sistema potrjevanja.
9. člen
Izvoz surovih diamantov iz Republike Slovenije je prepovedan, razen če sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. surove diamante spremlja potrdilo Republike Slovenije, ki ga je v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe izdal pristojni carinski urad,
2. surovi diamanti so shranjeni v posodah, zavarovanih pred posegi, in zapečatenih v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe.
10. člen
Če pristojni carinski urad ugotovi:
(a) da je izvoznik predložil prepričljiv dokaz, da so bili surovi diamanti, za katere zaprosi za potrdilo, uvoženi v skladu z določbami 4. člena te uredbe,
(b) da so drugi podatki, ki se zahtevajo za izdajo potrdila, resnični in pravilni,
(c) da so surovi diamanti namenjeni za izvoz na ozemlje udeleženca,
(d) da bodo surovi diamanti prevažani v posodi, zavarovani pred posegi, in
(e) da se vsebina posode ujema s podatki iz točke (b)
zapečati posodo, v kateri so diamanti in izvozniku izda potrdilo Republike Slovenije.
Poleg potrdila iz prejšnjega odstavka izda pristojni carinski urad izvozniku tudi overjeno kopijo izvirnika tega potrdila, ki ga izvoznik hrani vsaj tri leta.
Pristojni carinski urad določi rok veljavnosti potrdila iz prvega odstavka tega člena, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev. Če surovi diamanti niso izvoženi v tem roku, mora izvoznik potrdilo Republike Slovenije vrniti pristojnemu carinskemu uradu.
11. člen
Če pristojni carinski urad ugotovi, da pošiljka surovih diamantov, za katero je bila zaprošena izdaja potrdila Republike Slovenije, ne izpolnjuje pogojev iz 10. člena te uredbe, pošiljko zadrži.
Če pristojni carinski urad ugotovi, da do neizpolnitve pogojev ni prišlo namenoma ali iz malomarnosti ali da je to povzročilo dejanje organa drugega udeleženca med izvrševanjem njegovih nalog, lahko s postopkom izdaje potrdila Republike Slovenije nadaljuje, vendar pošiljko sprosti šele, ko se odpravijo pomanjkljivosti.
Pristojni carinski urad v roku enega meseca od izdaje potrdila za pošiljko obvesti Ministrstvo za gospodarstvo in pristojni organ drugega udeleženca, o vsakem neizpolnjevanju pogojev.
12. člen
Pristojni carinski urad pošilja Ministrstvu za gospodarstvo polletna poročila o potrdilih Republike Slovenije, ki jih je izdal. Za vsako potrdilo je treba navesti vsaj naslednje podatke:
(a) enotno številko potrdila,
(b) datum izdaje,
(c) datum poteka veljavnosti,
(d) državo izvoza,
(e) državo porekla (če je znana),
(f) oznake HS,
(g) težo (v karatih) in vrednost.
Pristojni carinski urad hrani kopije potrdil, izdanih na podlagi prvega odstavka 10. člena te uredbe, ter dokumentacijo, na podlagi katere so bila potrdila izdana, tri leta od izdaje. Ministrstvu za gospodarstvo, omogoči dostop do kopij teh potrdil in dokumentacije zaradi reševanja odprtih vprašanj, ki se pojavijo v okviru KP sistema potrjevanja.
13. člen
Določbe 4., 5. in 9. člena se ne uporabljajo za tranzit surovih diamantov preko ozemlja Republike Slovenije, če je pošiljka namenjena udeležencu, če prvotna posoda, v kateri se diamanti prevažajo in izvirnik spremnega potrdila, ki ga je izdal pristojni organ udeleženca, pri vstopu in izstopu z ozemlja Republike Slovenije nista bila spremenjena in če je v spremnem potrdilu jasno navedeno, da gre za tranzit.
14. člen
Vsaka fizična ali pravna oseba mora upoštevati določbe te uredbe pri opravljanju storitev, ki so neposredno ali posredno povezane z dejavnostmi iz 4., 5., 9., 10., 13. in 18. člena te uredbe.
15. člen
Podatki, pridobljeni na podlagi te uredbe, se lahko uporabijo samo za namene, za katere so bili pridobljeni.
Za podatke, ki so zaupne narave ali so bili pridobljeni kot zaupni, velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti. Ministrstvo za gospodarstvo jih, brez izrecnega dovoljenja osebe, ki jih je poslala, ne sme razkriti. Sporočanje podatkov je izjemoma mogoče v zvezi s sodnimi postopki, pri čemer pa je potrebno upoštevati pravno utemeljen interes, da se poslovne skrivnosti ne bi razkrile.
Ministrstvo za gospodarstvo lahko razkrije splošne podatke, vendar le za namene, določene s to uredbo.
16. člen
Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki uvaža ali izvaža surove diamante, za katerih uvoz ali izvoz niso izpolnjeni pogoji iz 4. in 9. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– ki je predložila neresnične podatke za izdajo potrdila iz 10. člena te uredbe (prvi odstavek 10. člena in 18. člen te uredbe);
– ki pri opravljanju storitev ravna v nasprotju s 14. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 500.000 do 2,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Za izvoz surovih diamantov, ki so bili uvoženi še pred uveljavitvijo te uredbe, je izvoznik pristojnemu carinskemu uradu dolžan predložiti podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti od kod so bili diamanti uvoženi, njihovo poreklo in količino ter dokazila, ki te navedbe potrjujejo.
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do dne, ko postane Republika Slovenija članica Evropske unije.
Št. 334-12/2003-2
Ljubljana, dne 24. aprila 2003.
EVA 2003-2111-0040
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik