Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

366. Razpis volitev sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

367. Ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

368. Uredba o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu
369. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Šija
370. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Šimnovec
371. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
372. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67
373. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
439. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022
440. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Odloki

374. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

Sklepi

375. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

MINISTRSTVA

376. Pravilnik o merilih in načinu preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja
377. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV
378. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju
379. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »PERENNIA Ustanova za trajne človekove vrednote«

USTAVNO SODIŠČE

380. Odločba o ugotovitvi, da je bil 58. člen Zakona o urejanju prostora v neskladju z Ustavo
381. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot »Pot ob Savi-nad Prodom« (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2326, k. o. Ježica
382. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

383. Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

384. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih članov volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

385. Sklep o uporabi Smernic o poročanju o neuspešnih poravnavah na podlagi člena 7 uredbe o centralnih depotnih družbah
386. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2022

OBČINE

Brezovica

387. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brezovica

Brežice

388. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah
389. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

390. Odlok o rebalansu 1 proračunu Občine Cerknica za leto 2022
391. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja enote urejanja MR 05/1 v Martinjaku
392. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerknica
393. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami
394. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
395. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica
396. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica
397. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica

Gornji Petrovci

398. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci

Hrpelje-Kozina

399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022
400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina

Ilirska Bistrica

401. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Jesenice

402. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
403. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
404. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
405. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice

Kanal ob Soči

406. Poročilo o postopku imenovanja nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Kranj

407. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj
408. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
409. Odlok o spremembah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj
410. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 741/1 (ID 6358545), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 741/2 (ID 6358546), katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 741/3 (ID 6358547) in katastrska občina 2104 SUHA parcela 695/2 (ID 962870)
411. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/73 (ID 7166968), katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/74 (ID 7166965) in katastrska občina 2100 KRANJ parcela 448/75 (ID 7166966)

Medvode

438. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022

Pivka

412. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Občini Pivka v obsegu 0,33 programa
413. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Občini Pivka v obsegu 0,50 programa
414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
416. Pravilnik o sofinanciranju priključitev na območjih opremljenih s komunalno opremo – fekalna kanalizacija v Občini Pivka
417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka
418. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020
419. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka

Sevnica

420. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica
421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3
422. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
423. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
424. Sklep o potrditvi elaborata in cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Sevnica
425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

426. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
427. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
428. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 556/3, 552/3, 552/1, 552/2, 552/6 vse k.o. 845 – Pameče na območju EUP OP-232 v OPN MOSG (ID 2606)
429. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine št. (2.1)

Šempeter-Vrtojba

430. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami
431. Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba
432. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba
433. Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba
434. Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba
435. Grobnine in enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališči v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi

Šmartno pri Litiji

436. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022

Žalec

437. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti