Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 679-2/2022-2 Ob-1441/22, Stran 417
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21 in 184/21) in 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 45/19) in Letnega programa športa sprejetega na občinskem svetu 14. 4. 2021, Občina Trebnje objavlja
javni razpis 
za izbor in sofinanciranje športnih programov in projektov v Občini Trebnje za leto 2022
I. Izvajalec javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa
Izbor in sofinanciranje športih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2022. Sredstva se dodelijo na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje in izbor programov in projektov športa v Občini Trebnje, ki so sestavni del Odloka o sofinanciranju letnega program športa v Občini Trebnje; v nadaljevanju: Odlok.
Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s točkami. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa.
Višina dodeljenih sredstev je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev, doseženega števila točk ter vrednostjo prijavljenega programa. V primeru, da so športni programi v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
Izvajalec letnega programa športa, ki za izvedbo programa prejeme finančna sredstva, jih je dolžan porabiti samo za stroške izvedbe prijavljenega športnega programa v letu 2022.
Višina razpisanih sredstev za leto 2022 je 53.600,00 EUR, in sicer za naslednja področja:
1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18046
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
35.000,00 EUR
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ (razen programa Celoletni programi prostočasne športne vadbe šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih NPZ), in sicer za naslednje programe
1.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – promocijski športni programi
Med promocijske športne programe prištevamo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). Če se programi izvajajo v okviru obveznega procesa kurikuluma in so financirani s strani MIZŠ v celoti oziroma Zavoda za šport, niso predmet sofinanciranja po LPŠ.
Razpisana sredstva za programe so v skupni višini 3.000,00 EUR, in sicer:
a) Promocijski programi predšolskih otrok – v vrednosti 2.000,00 EUR
b) Promocijski programi šoloobveznih otrok – v vrednosti 1.000,00 EUR
Pri promocijskem programu predšolskih in šolskih otrok se sredstva prednostno dodeli programu »naučimo se plavati«, ki ga kot prijavitelj prijavi zavod s področja vzgoje in izobraževanje.
1.1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – celoletni športni programi
Obstoječi celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo skozi celo leto; ločeno za otroke (predšolske in šolske) in mladino. Sofinancira se lahko tudi počitniške programe. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom.
Za spodbujanje športnih aktivnosti ranljivih skupin otrok in mladine, se izvajalcu, ki prijavi in izvede program »prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok« v naselju Vejar, dodeli sredstva najmanj v višini 500,00 EUR. Financira se le en program, ki ga izbere komisija.
Razpisana sredstva za programe so v skupni višini 16.400,00 EUR, in sicer za:
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok – v vrednosti 2.000,00 EUR
Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa.
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok – v vrednosti 7.000,00 EUR
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.
c) Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez v predvidenih obsegih nad 60 ur – v vrednosti 3.300,00 EUR
Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine so programi za udeležence, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez in so mlajši od 12 let in niso registrirani v okviru kategorizacije OKS-ZŠZ, so pa registrirani v okviru nacionalne panožne športne zveze.
d) Šolska športna tekmovanja – v vrednosti 3.500,00 EUR
Šolska športna tekmovanja predstavljajo udeležbo šolskih ekip in posameznikov na organiziranih tekmovanjih.
e) Prostočasna športna vzgoja mladine – v vrednosti 600,00 EUR
Je športna dejavnost mladih od 15. do 19. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe športa.
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje. Sofinancira se lahko tudi počitniške programe.
1.2.1 Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami
Celoletni športni programi potekajo najmanj v obsegu 60 ur letno.
Razpisana sredstva za program so v višini: 300,00 EUR.
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
Obštudijske športne dejavnosti predstavljajo različne organizirane oblike športnih dejavnosti v kraju študija in v domačem kraju bivanja študenta.
1.3.1 Obštudijski športni programi
Celoletni športni programi potekajo najmanj v obsegu 60 ur letno in so organizirani na območju Občine Trebnje za študente oziroma udeležence z veljavnim statusom študenta.
Razpisana sredstva za program so v višini: 300,00 EUR.
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so sestavni del športnih programov v okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene občinske panožne športne šole.
Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega in perspektivnega razreda (MLR, PR).
Razpisana sredstva za program so v višini: 15.000,00 EUR
1.5. Kakovostni šport
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18047
Kakovostni šport
6.000,00 EUR
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ oziroma OKS-ZŠZ.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. Sofinancira se uporaba objekta.
Razpisana sredstva za program so v višini: 6.000,00 EUR.
1.6. Vrhunski šport
Ni razpisanih sredstev.
1.7. Šport invalidov
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18050
Šport invalidov
1.000,00 EUR
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih. Celoletni športni programi potekajo najmanj 60 ur letno.
Razpisana sredstva za program so v višini: 1.000,00 EUR.
1.8. Športna rekreacija
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18049
Športna rekreacija
5.000,00 EUR
Športna rekreacija občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Posameznemu izvajalcu se sofinancirajo največ trije programi oziroma več, če tako presodi komisija zaradi širšega javnega interesa. Celoletni programi športne rekreacije potekajo do 80 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
Razpisana sredstva za program so v višini: 5.000,00 EUR.
1.9. Šport starejših
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18049
Športna rekreacija
3.000,00 EUR
Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov. Posameznemu izvajalcu se sofinancirajo največ trije programi oziroma več, če tako presodi komisija zaradi širšega javnega interesa.
1.9.1. Športni programi za starejše nad 65 let
Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti, ki poteka najmanj 60 ur letno in predstavlja različne oblike celoletne gibalne vadbe.
Razpisana sredstva za program so v višini: 2.500,00 EUR
1.9.2. Športni programi za istočasno športno vadbo razširjene družine
Programi istočasne športne vadbe razširjenih družin (najmanj 3 razširjenih družin) potekajo najmanj 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
Razpisana sredstva za program so v višini: 500,00 EUR
2. Razvojne dejavnosti v športu
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18045
Strokovno izobraževanje v športu
1.000,00 EUR
Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju športnih programov in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe.
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).
Usposabljanje razumemo kot programe, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi svoje znanje.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju. Pri merilih se upošteva vsako posamezno prijavljeno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje. Sredstva se razdelijo smiselno tako, da se vsakemu prijavljenemu najprej sofinancira (delež) enega prijavljenega programa izobraževanja oziroma usposabljanja. Posamezni prijavitelj lahko prijavi na usposabljanje in izpopolnjevanje največ pet različnih oseb.
Razpisana sredstva za področje so v višini: 1.000,00 EUR.
3. Organiziranost v športu
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa in so pomemben izvajalec športnih interesnih programov za otroke, mladino ter družine.
3.1. Delovanje športnih organizacij
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18042
Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez 
ter športnih društev
2.000,00 EUR
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ. Športna društva se kot osnovne športne organizacije združujejo na lokalni ravni v občinske športne zveze, na nacionalni ravni pa v nacionalne športne zveze. Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje. Sofinancira se delovanje športnih društev, ki so na javnem razpisu izbrana kot izvajalec vsaj enega športnega programa in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva na območju občine.
Razpisana sredstva za področje so v skupni višini 2.000 EUR, in sicer za:
a) delovanje športnih društev s sedežem v občini – v višini 700,00 EUR
b) delovanje športne zveze – višini 1.300,00 EUR
4. Športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in tekmovanja.
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.
4.1. Športne prireditve
proračunska postavka
opis postavke
višina sredstev
18044
Športne prireditve
600,00 EUR
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja, kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma ter gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev, ki se odvijajo v Občini Trebnje, razen pri prireditvah, ki jih zaradi narave tekmovanja ni možno organizirati v občini oziroma prostorski pogoji v Občini Trebnje ne dopuščajo organizacije takšnega nivoja tekmovanja (državno tekmovanje). Sredstva se dodelijo trem organizatorjem prireditev, ki po točkovanju dosežejo največ točk.
Razpisana sredstva za področje so v višini: 600,00 EUR.
III. Izvajalci in pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Izvajalci letnih programov so lahko:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe s sedežem v občini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Trebnje ne glede na sedež športne zveze,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v občini,
– zavodi za šport in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa s sedežem v občini,
– društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu,
– društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu,
– samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,
– v predhodnih alinejah navedeni izvajalci s sedežem izven Občine Trebnje, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 4. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 45/19),
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje športnih dejavnosti in delujejo najmanj dve leti na dan roka poteka za prijavo na javni razpis,
– da imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (upošteva se število članov iz občine),
– izjemoma se lahko prijavijo tudi društva, ki imajo sedež izven Občine Trebnje, če najmanj dve leti brez prekinitve izvajajo program na območju Občine Trebnje (upošteva se aktivnost na območju občine in število članov iz Občine Trebnje),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda za šport ...),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa,
– da prijavljene programe izvajajo na območju Občine Trebnje (izjema so programi, ki se zaradi neprimernega objekta ne morejo izvajati na območju občine); v primeru, da športne programe izvajajo izven občine, morajo biti vključeni tudi udeleženci iz Občine Trebnje,
– imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 60 ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega programa ali projekta športa, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa,
– da so v preteklih dveh letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje.
V primeru, da se program izvaja v Občini Trebnje in je namenjen občanom Občine Trebnje, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Trebnje, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Trebnje, izpolnjuje pa ostale pogoje.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
IV. Rok in način predložitve vlog
Rok za oddajo vlog je 30. 3. 2022, do 17. ure. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – vloga, prijava na javni razpis Šport 2022«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili, se vrne vlagatelju.
Vloga mora biti do roka dostavljena na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trebnje https://www.trebnje.si/.
VI. Postopek za dodelitev sredstev
Komisija imenovana s strani župana vodi odpiranje vlog, ki ga izvede v roku desetih delovnih dni po zaključku razpisa. Odpiranje ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so prispele. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, se s sklepom zavržejo.
Strokovna komisija v roku 30 dni po prejemu popolnih vlog, opravi strokovni pregled vlog, preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa in o tem vodi zapisnik.
Izbranim izvajalcem športnih programov izda direktor občinske uprave odločbe o izbranih programih z višino sofinanciranja ter o zavrnitvi sofinanciranja. Zoper izdane odločbe je dopustna pritožba pri županu občine v roku 8 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji na javni razpis.
Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva, se pošlje v podpis pogodbo ter se mu določi rok 8 dni, v katerem se je dolžan odzvati. V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev. Le-ta ostanejo nerazdeljena v proračunu občine, upravičenec pa ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21 in 184/21).
VII. Poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev, porabljena v letu 20221.
VIII. Dodatne informacije: Majda Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje 

AAA Zlata odličnost