Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Ob-1450/22, Stran 385
Na podlagi prvega odstavka 3. člena in 4. člena Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 104/21), v povezavi z 22. členom Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa, št. 430-9/2022-1 z dne 31. 1. 2022, objavlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP in/ali naročnik)
javni razpis 
za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2022–2027
I. Namen razpisa
Namen razpisa je izbira in imenovanje gospodarskega subjekta (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), ki bo odgovoren za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka tobačnih izdelkov in na ravni agregirane embalaže tobačnih izdelkov ter identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 7), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 252 z dne 8. 10. 2018, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2018/574/EU).
Izdajatelj, ki bo izbran in imenovan v postopku javnega razpisa, mora izpolnjevati vse pogoje in merila, navedena v tej razpisni dokumentaciji in v Izvedbeni uredbi 2018/574/EU.
Imenovani izdajatelj bo, skladno z drugim odstavkom 1. točke 4. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU in 7. člena Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 104/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba Vlade RS), izdajal identifikacijske oznake za tobačne izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji.
Ocenjeno število ustvarjenih in izdanih posebnih identifikacijskih oznak na letnem nivoju je 175 milijonov,1 poleg tega bo potrebno ustvariti in izdati še približno 6.000 identifikacijskih kod gospodarskih subjektov in objektov v prvem letu trajanja pogodbe in še približno 700 identifikacijskih kod gospodarskih subjektov in objektov na letnem nivoju za vsako nadaljnje leto trajanja pogodbe.2 Ker v Sloveniji nimamo proizvodnje tobačnih izdelkov, ne pričakujemo, da bo potrebno izdajati identifikacijske kode strojev. Če se stanje v prihodnjih letih spremeni, bo izbrani izdajatelj identifikacijskih oznak ustvarjal in izdajal tudi identifikacijske kode strojev.
1 Vir: Finančna uprava RS
2 Vir: Ministrstvo za zdravje
II. Pogoji za izbiro izdajatelja
1. Ponudnik mora biti subjekt, ki na trgu ponuja informacijske rešitve, namenjene za kodiranje in sledenje izdelkom, in je sposoben začeti ustvarjati in izdajati posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka in na ravni agregirane embalaže ter identifikacijske kode gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU, najpozneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
2. Ponudnik mora biti gospodarsko in finančno stabilen subjekt. Ponudnik predloži kratek opis osnovne dejavnosti, nabor izdelkov in/ali storitev ter vsaj eno referenčno potrdilo, da je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave tega javnega razpisa, sklenil z javnim ali zasebnim naročnikom vsaj eno pogodbo ali naročilnico, katere predmet so take ali podobne informacijske rešitve.
3. Ponudnik mora podrobno opisati, kako bo izpolnjeval zahteve, navedene v točkah 3.1. do 3.7. Za vsako zahtevo je potrebno podrobno napisati, kako jo bo izpolnil in navesti njegov pristop k predlaganemu izvajanju storitev. Samo pritrdilna izjava ponudnika, da lahko oziroma bo izvedel razpisano storitev ali ponavljanje razpisanih zahtev, ne zadostuje. Predlagana rešitev ponudnika mora izpolnjevati naslednje obvezne zahteve:
3.1. Sprejemanje zahtevkov in izdajanje identifikacijskih oznak na ravni zavojčka v skladu z 8. in 9. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. V skladu z omenjenima členoma mora izdajatelj identifikacijskih oznak zagotoviti posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka, ki jo sestavlja čim krajše zaporedje alfanumeričnih znakov, ki ne sme presegati dolžine 50 znakov in mora biti v skladu s prvim odstavkom 8. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Imenovani izdajatelj identifikacijskih oznak je odgovoren za ustvarjanje kode, ki je sestavljena iz elementov iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 8. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Če izdajatelj identifikacijskih oznak za ustvarjanje posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka uporablja šifriranje ali stiskanje, naročnika (UJP) obvesti o algoritmih, ki jih uporabljajo za to šifriranje in stiskanje. Izdajatelj mora sprejemati zahtevke gospodarskih subjektov elektronsko v skladu s 36. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Kode se proizvajalcem in uvoznikom posreduje elektronsko.
3.2. Sprejemanje zahtevkov in izdajanje identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže v skladu z 11. in 13. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Če gospodarski subjekt ne bo sam ustvaril posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže v skladu z 10. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU, jo mora na podlagi zahtevka gospodarskih subjektov ustvariti izdajatelj. V tem primeru jo izdajatelji ustvari v skladu z 11. in 13. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU in jo sestavlja zaporedje največ 100 alfanumeričnih znakov.
3.3. Sprejemanje zahtevkov za izdajo identifikacijskih kod gospodarskega subjekta in izdaja ter registracija identifikacijskih kod gospodarskega subjekta v skladu s 14. in 15. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest v skladu s 14. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU pri izdajatelju zahtevajo identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta. Pojma gospodarski subjekt in prvo maloprodajno mesto sta opredeljena v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.
3.4. Sprejemanje zahtevkov za izdajo identifikacijskih kod objekta in izdaja ter registracija identifikacijskih kod objekta v skladu s 16. in 17. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Gospodarski subjekti in upravljavci prvih maloprodajnih mest v skladu s 16. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU pri izdajatelju zahtevajo identifikacijsko kodo objekta. Pojem objekt je opredeljen v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.
3.5. Sprejemanje zahtevkov za izdajo identifikacijskih kod stroja in izdaja ter registracija identifikacijskih kod stroja v skladu z 18. in 19. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Proizvajalci in uvozniki v skladu z 18. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU izdajatelju predložijo zahtevek za identifikacijsko kodo stroja. Pojem stroj je opredeljen v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.
3.6. Deaktiviranje identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev, kadar tako zahteva naročnik (UJP) in samodejno deaktiviranje vseh povezanih identifikacijskih kod v skladu s četrtim odstavkom 15. člena, četrtim odstavkom 17. člena in četrtim odstavkom 19. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Deaktivacija identifikacijske kode gospodarskega subjekta pomeni tudi samodejno deaktivacijo povezanih identifikacijskih kod objektov in strojev. Deaktivacija identifikacijske kode objekta pa pomeni samodejno deaktivacijo povezanih identifikacijskih kod stroja.
3.7. Priprava nespletnih ploskih datotek in registrov, skupaj s pojasnili o njihovi strukturi in zagotavljanje, da se posodobljen izvod vseh nespletnih ploskih datotek, registrov in povezanih pojasnil prek usmerjevalnika elektronsko pošlje v sekundarni repozitorij v skladu z 20. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Razlage pojmov nespletne ploske datoteke in register so zapisane v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.
4. Ponudnik in njegovi podizvajalci morajo biti neodvisni od tobačne industrije in izpolnjevati merila iz 35. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Ponudnik k vlogi predloži izjavo o neodvisnosti od tobačne industrije in izpolnjevanju meril iz drugega odstavka 35. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Izjava o neodvisnosti se mora obnavljati vsako leto. Omenjene letne izjave vsebujejo popoln seznam storitev, ki so bile nudene tobačni industriji v preteklem koledarskem letu, ter posamezne izjave o finančni neodvisnosti od tobačne industrije, ki jih predložijo vsi vodstveni člani ponudnika. Javni organi in javna podjetja skupaj s podizvajalci se štejejo za neodvisne od tobačne industrije.
5. Ponudnik mora priložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da je opremljen z edinstveno identifikacijsko kodo v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Koda mora biti sestavljena iz alfanumeričnih znakov in izpolnjevati standard Mednarodne organizacije za standardizacijo / Mednarodne elektrotehniške komisije (v nadaljevanju ISO/IEC) 15459-2:2015.
6. Ponudnik, ki namerava opravljanje svojih nalog, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU, oddati podizvajalcem, je dolžan sporočiti identiteto predvidenih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski računi, zastopniki) in opis predvidenega dela podizvajalca. Podizvajalci, ki bodo opravljali delo v zvezi z ustvarjanjem in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, morajo biti sposobni ustvarjati in izdajati posebne identifikacijske oznake v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU v roku iz prve točke tega poglavja in morajo izpolnjevati enake pogoje in merila kot ponudnik in upoštevati vse tehnične standarde za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, navedene v tej razpisni dokumentaciji in v Izvedbeni uredbi 2018/574/EU.
7. Ponudnik mora pripraviti in predložiti načrt izstopa s postopkom zagotovitve neprekinjenosti delovanja, dokler ni imenovan nov izdajatelj identifikacijskih oznak, v skladu s točko (b) osmega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU.
8. Ponudnik mora predložiti podroben opis interakcije in podpore gospodarskim subjektom, kot jih opredeljuje 2. točka 2. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU, in obrazložiti, kako bo zagotovil, da bodo gospodarski subjekti vedeli, kakšen je postopek za pridobivanje identifikacijskih oznak in kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev. Ponudnik mora obrazložiti, kako bo vzdrževal ustrezne elektronske uporabniške vmesnike, preko katerih bo elektronsko prejemal zahtevke za izdajo posebnih identifikacijskih oznak in identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev.
9. Ponudnik mora podrobno obrazložiti sistem nadzora kakovosti sistema, ki ga uporablja, in kako bo takšen notranji nadzorni sistem zagotavljal kakovost storitev, ki jih bo zagotavljal kot izdajatelj. Sistem nadzora mora vsebovati možnost izvedbe sanacijskih ukrepov, če so potrebni. Potrebno je podrobno opisati, kako bo ponudnik zagotovil, da se gospodarski subjekti, ki so bili deaktivirani, ne bodo mogli ponovno registrirati brez posebne odobritve.
10. Varnost in interoperabilnost komunikacije in podatkov mora biti v skladu s 36. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU, varovanje osebnih podatkov v sistemu sledljivosti pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
11. Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku 10 dni od dokončnosti sklepa o imenovanju, predložiti finančno zavarovanje v višini deset odstotkov od predvidene vrednosti izdanih posebnih identifikacijskih oznak z DDV. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega razpisa. Finančno zavarovanje mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdanimi pri MTZ pod št. 758. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev, ki niso skladni s pogodbo. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za podpis pogodbe s strani naročnika.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v primeru:
– če izdajatelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izdajatelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izdajatelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izdajatelj ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izdajatelj prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izdajatelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.
12. Ponudnik oziroma oseba, ki je član ponudnikovega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Zoper ponudnika in navedene osebe ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz II. poglavja te razpisne dokumentacije, ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
Ponudnik mora naročniku omogočiti, da, v kolikor se zdi naročniku med izbirnim postopkom potrebno, preveri dejansko delovanje storitve, ki jo ponuja, ter da na zahtevo naročnika posreduje dodatna pojasnila in informacije ali da naročniku omogoči ogled prostorov in opreme, ki jo uporablja za ustvarjanje in izdajanje posebnih identifikacijskih oznak.
III. Merila za izbiro izdajatelja
Le ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje iz II. poglavja te razpisne dokumentacije, bodo uvrščeni v postopek ocenjevanja in nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za izbiro in imenovanje:
1. ponujena cena za izdajo posebne identifikacijske oznake,
2. dolžina alfanumeričnega zapisa za posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka,
3. dolžina alfanumeričnega zapisa za posebno identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže,
4. možnost fizične dostave posebnih identifikacijskih oznak,
5. število referenc oziroma izkušnje na področju kodiranja in sledenja izdelkov.
1. Vrednotenje ponudbe
Vrednotenje ponudbe izdajatelja identifikacijskih oznak se opravi po naslednji metodologiji:
Merilo za izbor (M)
Možno število točk 
1.1 Ponujena cena (CT) za izdajo posebne identifikacijske oznake brez DDV
CT = 30
1.2 Dolžina alfanumeričnega zapisa (DZ) za posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka, ki ne sme presegati 50 alfanumeričnih znakov
DZ = 10
1.3 Dolžina alfanumeričnega zapisa (DA) za posebno identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže, ki ne sme presegati 100 alfanumeričnih znakov
DA = 10
1.4 Možnost fizične dostave posebnih identifikacijskih oznak (FD)
FD = 10
1.5 Reference oziroma izkušnje na področju kodiranja in sledenja izdelkov (R)
R = 40
Skupaj
100
Merilo se izračuna po naslednji enačbi:
M = CT + DZ + DA + FD + R
Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = število točk,
CT = merilo za vrednotenje ponujene cene,
DZ = merilo za vrednotenje dolžine alfanumeričnega zapisa na ravni zavojčka,
DA = merilo za vrednotenje dolžine alfanumeričnega zapisa na ravni agregirane embalaže,
FD = merilo za možnost fizične dostave,
R = reference oziroma izkušnje na področju kodiranja in sledenja izdelkov.
1.1. Vrednotenje ponudbene cene in predvideni stroški
Ponudnik ponudi ceno za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak. Cena mora biti nediskriminatorna in sorazmerna s številom ustvarjenih posebnih identifikacijskih oznak, ki se izdajo gospodarskim subjektom. Upoštevati je potrebno različne načine dostave.
Strošek izdaje posamezne posebne identifikacijske oznake vključuje: stroške generiranja posameznega alfanumeričnega zapisa, stroške pošiljanja gospodarskemu subjektu, stroške pošiljanja v primarni repozitorij, stroške sekundarnega repozitorija, stroške izdaje identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev ter ostale stroške povezane z opravljanjem storitve.
Stroški so izraženi v evrih brez DDV, DDV mora biti prikazan posebej. Ponudniki morajo potrditi, da vse cene, navedene v ponudbi, ostanejo veljavne vsaj 12 mesecev od roka, določenega za začetek ustvarjanja in izdelave identifikacijskih oznak. Po preteku enega leta so možne valorizacije, če kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Valorizacija je mogoča na način in pod pogoji, določenimi v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se kot osnova za valorizacijo vzame stopnja rasti cen industrijskih proizvodov. Povišanje ali znižanje denarnih obveznosti v smislu navedenega pravilnika se prizna na pisni predlog izdajatelja. Plačilo za opravljeno storitev izdajatelj prejme neposredno od naročnika identifikacijskih oznak, to je od gospodarskih subjektov, ki so vključeni v trgovino s tobačnimi izdelki.
Merilo za vrednotenje ponujene cene se izračuna po naslednji enačbi:
CT = (C min/C izdajatelja) x 30 (možno število točk)
Posamezne oznake v formuli pomenijo:
CT = merilo za vrednotenje ponujene cene,
C min = najnižja ponujena cena,
C izdajatelja = ponujena cena ponudnika.
Merilo za vrednotenje ponudbene cene se izračuna tako, da se cena ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno, deli s ceno ocenjevanega ponudnika ter pomnoži z možnim številom točk merila, to je 30 točk.
1.2. Vrednotenje dolžine alfanumeričnega zapisa za posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka
dolžina alfanumeričnega zapisa do 35 znakov
10 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 35 do 40 znakov
5 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 40 do 50 znakov
1 točka
Posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka, v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU, sestavlja čim krajše zaporedje alfanumeričnih znakov, ki ne sme presegati dolžine 50 znakov. V kolikor bo ponudbena dolžina alfanumeričnega zapisa presegala 50 znakov, bo ponudba izločena iz ocenjevanja.
1.3. Vrednotenje dolžine alfanumeričnega zapisa za identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže
dolžina alfanumeričnega zapisa do 45 znakov
10 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 45 do 60 znakov
5 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 60 do 100 znakov
1 točka
Posebno identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže, ustvarjeno na podlagi zahteve pristojnemu izdajatelju identifikacijskih oznak, v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU, sestavlja zaporedje največ 100 alfanumeričnih znakov. V kolikor bo ponudbena dolžina alfanumeričnega zapisa presegala 100 alfanumeričnih znakov, bo ponudba izločena iz ocenjevanja.
1.4. Možnost fizične dostave posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka
Posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka se mora zapisati z uporabo vsaj ene od vrst nosilcev podatkov v skladu s prvim odstavkom 21. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Kadar se posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka dostavijo fizično, je izdajatelj odgovoren za kodiranje kod, ustvarjenih v skladu z drugim odstavkom 8. člena in v skladu s prvim odstavkom 21. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Kot alternativo elektronski dostavi izdajatelj, na zahtevo gospodarskega subjekta, nudi tudi fizično dostavo posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka, v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU.
Ponudnik lahko zagotovi fizično dostavo identifikacijskih oznak
10 točk
Ponudnik ne more zagotoviti fizične dostave identifikacijskih oznak
0 točk
1.5. Reference, pridobljene na področju kodiranja in sledenja izdelkov
Ponudnik predloži vsaj eno referenčno potrdilo, da je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave tega javnega razpisa, sklenil z javnim ali zasebnim naročnikom vsaj eno pogodbo ali naročilnico, katere predmet so take ali podobne informacijske rešitve za kodiranje in sledenje izdelkov. Kot potrdilo lahko šteje tudi dokazilo o imenovanju ponudnika za izdajatelja posebnih identifikacijskih oznak v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, ali uspešno dokončana potrditev koncepta izvedbe poslovnih procesov sledljivosti tobačnih izdelkov skozi pilotni projekt.
Ponudnik je predložil eno referenčno potrdilo
10 točk
Ponudnik je predložil dve referenčni potrdili
20 točk
Ponudnik je predložil več kot dve referenčni potrdili
30 točk
Ponudnik je predložil vsaj eno referenčno potrdilo in dokazilo o imenovanju ponudnika za izdajatelja posebnih identifikacijskih oznak v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, ali ima uspešno dokončano potrditev koncepta izvedbe poslovnih procesov sledljivosti tobačnih izdelkov skozi pilotni projekt
40 točk
V primeru več enakovredno ocenjenih ponudb bo naročnik dal prednost pri izboru ponudniku, ki bo predložil dokazilo o imenovanju za izdajatelja posebnih identifikacijskih oznak v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in uspešno dokončano potrditev koncepta izvedbe poslovnih procesov sledljivosti tobačnih izdelkov skozi pilotni projekt. V kolikor bo še vedno več ponudnikov z enakovredno ocenjeno ponudbo, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed več enakovredno ocenjenih ponudb bo izbran oziroma prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugouvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Ponudniki morajo vlogo oddati na obrazcu »Prijavnica JR izdajatelj posebnih identifikacijskih oznak«.
Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR izdajatelj posebnih identifikacijskih oznak, Vzorec pogodbe) je ponudnikom na voljo v fizični (papirni) obliki v prostorih Urada UJP, Dunajska cesta 48, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 131, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, oziroma v elektronski obliki na spletnem naslovu UJP Javne objave Uprave Republike Slovenije za javna plačila | GOV.SI
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) izpolnjen obrazec »Prijavnica JR izdajatelj posebnih identifikacijskih oznak«, z vsemi zahtevanimi prilogami (Prijavnica JR izdajatelj posebnih identifikacijskih oznak mora biti priložena v papirni obliki ter na elektronskem mediju3 (CD/USB ključek));
3 V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.
b) izjava o nekaznovanosti;
c) pisna izjava ponudnika, s katero zagotavlja, da bo sposoben v roku 30 dni od podpisa pogodbe začeti ustvarjati in izdajati posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka in na ravni agregirane embalaže ter identifikacijske kode gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU;
d) izjava o neodvisnosti od tobačne industrije v skladu z merili iz drugega odstavka 35. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU ali dokazilo, da gre za javni organ ali javno podjetje;
e) dokumentacijo, ki dokazuje, da je ponudnik opremljen z edinstveno identifikacijsko kodo v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Koda mora biti sestavljena iz alfanumeričnih znakov in izpolnjevati standard Mednarodne organizacije za standardizacijo/Mednarodne elektrotehniške komisije (v nadaljevanju ISO/IEC) 15459-2:2015;
f) ponudnik, ki namerava opravljanje svojih nalog oddati podizvajalcem, je dolžan sporočiti identiteto predvidenih podizvajalcev, pri čemer mora potrditi, da so podizvajalci sposobni začeti ustvarjati in izdajati posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka in na ravni agregirane embalaže ter identifikacijske kode gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Podizvajalci morajo izpolnjevati enake pogoje in merila kot ponudnik in upoštevati vse tehnične standarde za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, navedene v tej razpisni dokumentaciji in v Izvedbeni uredbi 2018/574/EU;
g) načrt izstopa s postopkom zagotovitve neprekinjenosti delovanja, dokler ni imenovan nov izdajatelj identifikacijskih oznak;
h) izjavo, da je zagotovljena varnost in interoperabilnost komunikacije in podatkov rešitve, ki jo predlagate v skladu s 36. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU, varovanje osebnih podatkov v sistemu sledljivosti pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
V. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2022–2027«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov ponudnika!
2. Postopek javnega razpisa poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Potrdilom, izjavam, dokazilom in drugim dokumentom, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi s strani prevajalca prevedeni dokumenti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik predloži certifikate in tehnično dokumentacijo v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del tehnične dokumentacije ali ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži prevoda, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.
3. Rok za oddajo vlog je 14. 3. 2022 do 10. ure.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do zgoraj določenega roka, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Urada UJP, Dunajska cesta 48, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 131.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
VI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 14. 3. 2022 ob 12. uri in ne bo javno.
VII. Postopek izbora
Komisija opravi pregled prispelih vlog in pisno pozove tiste ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v osmih dneh od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih ponudniki v predpisanem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti na elektronski naslov: ujp@ujp.gov.si, s pripisom zadeve: »Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2022–2027«, št. zadeve: 430-9/2022, najpozneje do 10. 3. 2022 do 13. ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim razpisom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Vsi stroški in izdatki, ki jih imajo ponudniki glede njihove udeležbe pri postopku javnega razpisa, bremenijo ponudnike.
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatna pojasnila elementov ponudbe in dokazila ter informacije. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil, bo naročnik ponudbo izločil.
Po poteku roka za dopolnitev vlog komisija oceni vloge na podlagi pogojev in meril iz II. in III. poglavja razpisne dokumentacije. Komisija o opravljenem pregledu prispelih vlog in ocenjevanju popolnih vlog vodi zapisnik. Izbrana bo vloga, ki bo prejela največ točk, v sklopu ocenjevanja meril.
Na podlagi ocene popolnih vlog bo komisija pripravila predlog za imenovanje izdajatelja in ga predložila generalni direktorici UJP.
Na podlagi predloga komisije in po pridobitvi soglasja ministra za finance ter ministra za zdravje generalna direktorica UJP s sklepom imenuje izdajatelja identifikacijskih oznak za obdobje 5 let.
Zoper sklep o imenovanju izdajatelja identifikacijskih oznak je dovoljena pritožba, ki se vloži pri UJP v 15 dneh od vročitve sklepa. O pritožbi odloča Ministrstvo za finance.
Zoper odločitev Ministrstva za finance je dovoljen upravni spor.
VIII. Pogodba
UJP bo z izbranim izdajateljem sklenil pogodbo, v kateri se bodo uredila medsebojna razmerja v zvezi z ustvarjanjem in izdajo identifikacijskih oznak. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, v ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.
Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v desetih dneh od dokončnosti sklepa o imenovanju izdajatelja je pogoj za podpis pogodbe s strani naročnika.
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.
Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti