Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 139-1/2021-6 Ob-1408/22, Stran 391
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 2/16 in 77/16), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022
I. Predmet javnega razpisa
V letu 2022 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali programi veteranskih organizacij, ki vključujejo naslednje vsebine s področja delovanja veteranskih organizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in organizacijo (soorganizacijo) množičnih prireditev, kot na primer pohodi, tekmovanja, srečanja, proslave in drugo.
Program predstavlja dejavnost prijavitelja, ki se izvaja preko celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Ne sofinancira se: programov, ki so profitnega značaja, programov, ki jih prijavitelji prijavijo tudi na druge razpise mestne občine, programov, ki so financirani iz drugih sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih sredstev: predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 13.000,00 EUR.
III. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Upravičenci: za upravičence po tem odloku se štejejo veteranske organizacije, njihova združenja in zveze, ki imajo lastnost pravne osebe.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica ali skladno s statutom oziroma temeljnim aktom upravičenca ustanovljeno podružnico (poimenovano enota, odbor, območno ali pokrajinsko združenje ali drugače), ki ni pravna oseba,
– so registrirani za izvajanje programov na področju veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
a) upravičenci s sedežem v mestni občini: na dan objave javnega razpisa so v registru društev vpisani najmanj eno leto
b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico: na dan objave javnega razpisa je podružnica ustanovljena in aktivno deluje najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane,
a) upravičenci s sedežem v mestni občini: na dan objave javnega razpisa imajo najmanj 20 % članstva s stalnim bivališčem v mestni občini
b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico: na dan objave javnega razpisa ima podružnica najmanj 50 % članov s stalnim prebivališčem v mestni občini,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,
– program se izvaja na območju mestne občine, razen ko zaradi organizacijskih ali geografskih okoliščin oziroma zgodovinskih dogodkov to ni mogoče,
– imajo zagotovljena lastna sredstva oziroma soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa, s tem, da se med lastna sredstva šteje tudi prostovoljno delo članov, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, definira ob posameznem razpisu,
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu, porabili za kritje materialnih stroškov programa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav na javni razpis,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov veteranskih organizacij iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov
Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili:
1. % članov s stalnim bivališčem v mestni občini do 20 točk.
2. Kvaliteta in obseg programa skupaj do 165 točk.
3. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija do 30 točk.
4. (So)organizacija množičnih prireditev do 30 točk.
5. Status društva, ki deluje v javnem interesu 5 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
VII. Način točkovanja: programi, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk je 250. Končno število točk za posamezni program je vsota ocen, ki jih dodeli programu pristojni organ ter povprečja ocen, ki jih dodelijo programu posamezni člani komisije. Sofinancirajo se tisti programi prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi meril prejmejo skupno najmanj 125 točk od 250 točk. Programi, ki ne dosežejo 125 točk, ne bodo sofinancirani. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Prijava na razpis
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko Javni razpisi, ki jo prijavitelji lahko dvignejo tudi v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje soba 12).
IX. Rok za prijavo
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 18. 3. 2022 do 12. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje soba 12). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku 8 delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov in projektov, in sicer v roku 5 delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo odprla komisija v roku 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis. Vse vloge, prispele po roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji bodo o sofinanciranju programa pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica in spremembami odloka izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z določili 21. člena odloka. V letu 2022 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti