Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

431. Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 1108.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. redni seji dne 3. februarja 2022 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa uporabnike ter upravičence, pogoje, merila in postopke za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Šempeter - Vrtojba iz sredstev proračuna, in spremljanje izvajanja ter nadzor nad porabo sredstev.
2. člen 
Brezplačen prevoz za starejše lahko koristijo občani Občine Šempeter - Vrtojba starejši od 65 let, ki nimajo možnosti do prevoza; lastnega ali s strani druge osebe (v nadaljevanju: uporabniki).
Brezplačni prevozi se izvajajo na območju Upravne enote Nova Gorica ob delavnikih, od ponedeljka do petka, predvidoma med 8.00 in 16. uro. Prevoz je potrebno naročiti vsaj 3 dni pred želeno storitvijo. V kolikor pa so kapacitete proste, se lahko naroči tudi kasneje.
Brezplačni prevozi se izvajajo za potrebe:
– obiska zdravnika,
– obiska lekarne,
– javnih ustanov (csd, upravna enota, občina …),
– trgovine,
– prevozov na pokopališče,
– dnevnih centrov za starejše in drugih medgeneracijskih središč oziroma programov za starejše,
– drugih nujnih storitev potrebnih za ohranjanje zdravja.
Prevozi do javnih ustanov v občini in sosednjih občinah (občina, upravna enota, banka, pošta ipd.), trgovin, prevozov na pokopališče in obiskov dnevnih centrov za starejše in drugih medgeneracijskih središč oziroma programov za starejše, se opravijo, če jih je časovno možno uskladiti in ni povpraševanja po prevozih do zdravstvenih ustanov.
II. UPRAVIČENCI 
3. člen 
Za upravičence po tem odloku se štejejo pravne osebe, ki se prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v občini in delujejo neprofitno (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Na razpis za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva in so registrirane za izvajanje programov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– zavodi in javni zavodi, ki so registrirani za izvajanje prevozov,
– druge pravne osebe, ki izvajajo programe s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
4. člen 
Prijavitelj iz prejšnjega člena mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež (ali skladno s statutom oziroma temeljnim aktom prijavitelja ustanovljeno podružnico, ki ni pravna oseba) na območju Upravne enote Nova Gorica,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– izpolnjuje vse pogoje v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše,
– ima za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 20 % vrednosti prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo donacije, sredstva prejeta iz naslova dohodnine za financiranje splošno koristnih namenov, članarine, plačane participacije in prispevki za udeležbo v programu, ovrednoteno prostovoljsko delo ipd.),
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali.
Prijavitelj zagotavlja brezplačne prevoze za uporabnike s stalnim bivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba. Prijavitelj ugotavlja upravičenost do brezplačnega prevoza za uporabnike na podlagi izjave uporabnika, storitve ali dogovora o vključitvi v program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in ob predložitvi ustreznih dokazil.
Prijavitelj vzpostavi sistem naročanja brezplačnih prevozov in način razporejanja prevozov (prednost, sočasnost, prerazporejanje). Prednost imajo občani, ki potrebujejo obisk zdravnika. V primeru večjega povpraševanja do brezplačnih prevozov za starejše se zagotovi prednost tistim, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.
Posamezen uporabnik lahko prevoz koristi največ 20-krat v koledarskem letu.
Prijavitelj mora za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše zagotavljati:
– koordinatorja za organizacijo in sledenje prevozov ter izdelavo poročil,
– kontinuirano izvajanje prevozov z ustreznim številom voznikov,
– izobraževanje za prostovoljce,
– telefonsko številko, dosegljivo uporabnikom, naročnikom brezplačnih prevozov preko lastnega klicnega centra ali vstopne točke.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI 
5. člen 
Občina bo sofinancirala samo upravičene stroške programa. Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Upravičeni stroški po tem odloku so stroški, ki izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje:
– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi ter podprti z dokazili,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
V javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji se lahko upravičene stroške dodatno opredeli.
6. člen 
Skladno z določbami tega odloka se v okviru izvajanja programa brezplačnih prevozov za starejše upravičencem ne sofinancira:
– formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme,
– turističnih potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj.
7. člen 
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun občine.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
8. člen 
Sredstva za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše se dodelijo po postopku določenim s tem odlokom in javnim razpisom. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine, lahko pa tudi v katerem drugem mediju.
V primeru dvoletnega proračuna se lahko objavi javni razpis za sofinanciranje programa za dve leti.
9. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi občinska uprava, posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev pa opravlja tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija). Predsednika in dva člana imenuje župan. Predsednik sklicuje in vodi seje. Župan potrdi merila in besedilo javnega razpisa.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov.
Naloge komisije so:
– priprava predloga meril za izvedbo javnega razpisa,
– odpiranje prispelih prijav na javni razpis,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih na odpiranju,
– ocenjevanje vlog z merili, ki so del razpisne dokumentacije,
– zapisnik,
– izbor najugodnejšega prijavitelja za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše.
10. člen 
Občinska uprava:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa,
– ugotavlja pravočasnost in formalno popolnost prijav,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih prijav,
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi število točk, ki ga prejme posamezna prijava in obvesti komisijo, ki potrdi upravičenca, ki prejme največ točk,
– izdaja ustrezne upravne akte.
11. člen 
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež občine,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati upravičenci,
– merila,
– opis programa, ki je predmet javnega razpisa,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
12. člen 
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati prijava, da se šteje kot formalno popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– pogoji za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše,
– okvirna višina sredstev javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloči o pritožbi zoper to odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
13. člen 
Prijava na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Prijavo na javni razpis mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
14. člen 
Odpiranje prijav vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. O odpiranju se mora pisati zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja prijav,
– podatke o pravočasnosti prijav,
– morebitne formalne pomanjkljivosti prijav.
15. člen 
Prijava, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu javnega razpisa. Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Upravičenec do sredstev iz razpisa je prijavitelj, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega odloka. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in prijave upravičenca.
Prijava je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in vsa obvezna dokazila – priloge.
Prijavo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložil prijavitelj, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna prijava formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Prijavo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programa. Rok za dopolnitev je pet delovnih dni. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve prijav niso možne. Če prijavitelj prijave ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ prijavo zavrže s sklepom.
Zoper sklep iz četrtega in petega odstavka tega člena je možna v petnajstih dneh od vročitve pritožba na župana.
16. člen 
Prijave, ki so pravočasne in popolne, oceni komisija v skladu z merili, ki so del razpisne dokumentacije
Na podlagi celotnega izvedenega postopka občinska uprava ugotovi skupno število točk, ki jo prejme posamezna prijava. Na javnem razpisu se sredstva dodelijo prijavitelju, ki je prejel največje število točk.
17. člen 
Po izvedenem postopku iz prejšnjega člena občinska uprava izda prijaviteljem odločbe, v katerih se odloči o prijavah.
Zoper izdano odločbo iz prejšnjega odstavka ima prijavitelj možnost vložiti pritožbo na župana v roku petnajst dni od njene vročitve.
Pritožbeni razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Zoper merila je pritožba možna le glede pravilnosti izračuna in vnosa dodeljenih točk v skupno število točk, ni pa dovoljena zoper število točk, ki ga je posamezni član komisije dodelil posamezni prijavi.
VI. POGODBA 
18. člen 
Po dokončnosti odločb občina z izbranim prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) sklene pogodbo o sofinanciranju ter objavi rezultate javnega razpisa na svoji spletni strani.
19. člen 
Pogodba iz prejšnjega člena mora vsebovati vsaj:
– navedbo podatkov občine in izvajalca,
– vsebino in obseg ter čas izvajanja brezplačnih prevozov za starejše,
– višino odobrenih sredstev,
– upravičene stroške iz naslova sofinanciranja,
– rok, način ter pogoje za nakazilo sredstev,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa in porabi sredstev,
– način nadzora nad izvedbo programa in porabo sredstev,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
20. člen 
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec iz neopravičenega razloga ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
Občina bo sredstva za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše nakazovala na način, kot bo določen z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
22. člen 
Izvajalec izgubi pravico do dodeljenih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev, v kolikor v roku določenem v pogodbi, ne realizira oziroma ne realizira v celoti prijavljenega programa, za katerega so mu bila z odločbo dodeljena sredstva.
23. člen 
Nadzor nad izvajanjem brezplačnih prevozov za starejše in namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.
24. člen 
Izvajalec mora najkasneje do roka, določenega v pogodbi, občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedbi programa, za katerega so mu bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev.
Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sredstev v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu in deležu lastnih sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– v drugih primerih določenih v pogodbi.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena izvajalec ne more več pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na prihodnjem javnem razpisu.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 007-0002/2022-4
Šempeter pri Gorici, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost