Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

426. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 1102.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17, 21/18, 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP-1 UPB2 (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP) ter 17. in 93. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 30. seji dne 2. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet odloka) 
Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse za taksne predmete in taksne storitve na območju Mestne občine Slovenj Gradec, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, odmero in način plačila takse ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen 
(Taksni predmeti in storitve) 
Občinske takse so na območju Mestne občine Slovenj Gradec predpisane za:
– stalne ali začasne oglaševalske objekte, reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah;
– začasno ali trajno uporabo javnih površin za opravljanje gostinske, turistične, trgovske in druge dejavnosti;
– začasno uporabo javnih površin za prirejanje razstav, sejmov, zabavnih in drugih prireditev;
– začasno uporabo javnih površin za gradbišča in prekope.
3. člen 
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku:
1. »Oglaševalski objekti« so ploskovni objekti – jumbo panoji, plakatne table (oglasne površine do 10 m²), okrogli betonski stebri in drugi volumski objekti, obešanke na drogovih javne razsvetljave, svetlobne table in vitrine, LED zasloni, svetlobni napisi, drogovi za čez cestne transparente, zastave (le za oglaševanje za lastne potrebe) in drugi podobni objekti.
2. »Reklamni napisi, objave in oglasi« so po tem odloku napisi, objave in oglasi z namenom oglaševanja, ki so trajnega ali začasnega značaja.
3. »Javne površine« so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. To so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter druge podobne površine oziroma površine, ki so opredeljene z zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora določene kot javne.
4. »Objekt v javni rabi« je objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem: nestanovanjska stavba kot je gostinska stavba, poslovna in upravna stavba, trgovska stavba in stavba za storitvene dejavnosti, stavba za promet in stavba za izvajanje komunikacij, stavba splošnega družbenega pomena, obredna stavba in druga nestanovanjska stavba, če je namenjena javni rabi.
5. »Javna prireditev« (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
4. člen 
(1) Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v katerem se nahaja taksni predmet.
(2) Za potrebe tega odloka se območje občine razdeli na I. in II. območje.
I. območje obsega:
– območje mestnega jedra Mestne občine Slovenj Gradec, z naslednjimi trgi in ulicami: Glavni trg, Trg svobode, Vorančev trg, Meškova ulica, Poštna ulica, Cankarjeva ulica, Ozka ulica in Šolska ulica;
II. območje obsega:
– ostalo območje Mestne občine Slovenj Gradec.
II. ODMERA IN NAČIN PLAČILA OBČINSKIH TAKS 
5. člen
(Taksni zavezanci) 
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom predpisane takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec). Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
6. člen 
(Višina občinske takse) 
(1) Taksne obveznosti so določene v točkah.
(2) Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena določi župan s sklepom.
(4) Občinsko takso in njeno višino lahko določajo tudi drugi odloki Mestne občine Slovenj Gradec.
7. člen 
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti) 
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve.
(2) Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, preneha s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanjem uporabe ali z dnem odstranitve taksnega predmeta, če je taksa določena v dnevih. V tem primeru se taksa obračuna v sorazmernem deležu glede na število mesecev oziroma dni v koledarskem letu.
(3) Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen 
(Prijava taksne obveznosti) 
(1) Taksni zavezanci morajo najmanj 15 dni pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem taksne storitve na javni površini podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojnem občinskem organu. Vloga za dovoljenje pri pristojnem občinskem organu se šteje za prijavo taksne obveznosti. V kolikor izdaja dovoljenja za postavitev taksnega predmeta ni potrebna, mora taksni zavezanec v istem roku pristojnemu organu prijaviti taksno obveznost.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas (datum pričetka uporabe ter datum konca uporabe) in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta ter opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ali storitve.
(3) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
(4) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta na podlagi zaznave uradne osebe občine.
(5) Postavitev, vzdrževanje in nameščanje taksnih predmetov ter organizacija in izvajanje taksnih storitev morajo biti v skladu s predpisi Mestne občine Slovenj Gradec ter drugimi zakoni in podzakonskimi akti.
9. člen 
(Odmera občinskih taks) 
(1) Taksnemu zavezancu se plačilo občinske takse odmeri z odločbo.
(2) Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna, podatki o vrsti taksnega predmeta, o velikosti in času trajanja postavitve taksnega predmeta ali izvajanja storitve.
(3) Občinske takse odmerja pristojni občinski organ na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov in prijav občinskega organa, pristojnega za inšpekcijski nadzor. V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora.
(4) Pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec izda dovoljenje za postavitev taksnega predmeta ali izvedbe taksne storitve šele po plačilu občinske takse oziroma po predložitvi plačila občinske takse.
10. člen 
(Plačilo občinske takse) 
(1) Občinske takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni s tem odlokom določeno drugače.
(2) Takse, za katere je v taksni tarifi določena letna tarifa, pristojni organ izda odločbo najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
(3) Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja. Za zapadle in neplačane občinske takse se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.
11. člen 
(Oprostitve plačila takse) 
Občinske takse ne plačujejo:
– državni ter občinski organi, mestne četrti in vaške skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec ter javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Slovenj Gradec;
– uporabniki javne površine na Tržnici za prodajo kmetijskih izdelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje ter izdelkov domače in umetnostne obrti;
– kulturna in športna društva ter društva, ki delujejo v javnem interesu;
– organizatorji javnih prireditev v mestnem jedru (Območje I);
– politične stranke in neodvisni kandidati za objave v predvolilnem obdobju.
12. člen 
Označbe lastne firme na sedežu družbe ali na sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stavbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, ne spadajo pod oglaševalske objekte in niso predmet odmere občinske takse.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
13. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka) 
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec.
14. člen 
(Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora) 
Pristojni občinski oddelek za inšpekcijski nadzor ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena, ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
IV. DOLOČBA O SANKCIJAH 
15. člen
(Sankcioniranje taksnih zavezancev) 
(1) Z globo 1200 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ki ne prijavi taksnega predmeta, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
– ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
– ki postavi ali izvrši taksni predmet brez dovoljenja občinskega upravnega organa in plačila takse;
– ki na zahtevo občine ne odstrani nedovoljenega taksnega predmeta.
(2) Z globo 800 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
16. člen
(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka) 
(1) Zavezancem, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, se bodo v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka izdale nove odločbe o odmeri občinske takse, obračunane skladno s tem odlokom.
(2) Za letne takse, obračunane za leto 2022, se rok za plačilo podaljša do 1. septembra 2022.
(3) Do sprejetja sklepa iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka znaša vrednost točke 0,1022 evra.
17. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/96, 29/04, 50/05, 122/08 in 23/15).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o vrednosti točke za komunalne takse v letu 2014 in 2015 št. 426-2/2011 z dne 19. 1. 2015.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o znižanju točke za uporabo javne površine za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti v samostojnih gostinskih vrtovih št. 340-02-6565/2004 z dne 23. 3. 2004.
18. člen 
(Začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2021
Slovenj Gradec, dne 2. februarja 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti