Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

438. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022, stran 1140.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji 16. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2022
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.200.673
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.420.516
70
DAVČNI PRIHODKI
13.215.439
700 Davki na dohodek in dobiček
10.337.874
703 Davki na premoženje
2.525.565
704 Domači davki na blago in storitve
352.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.205.077
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
933.677
711 Takse in pristojbine
45.000
712 Globe in druge denarne kazni
91.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.000
714 Drugi nedavčni prihodki
2.126.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.300.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
600
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.300.000
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 
5.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.474.557
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.177.590
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.296.967
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.784.173
40
TEKOČI ODHODKI
4.231.219
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.020.182
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
163.297
402 Izdatki za blago in storitve
2.924.240
403 Plačila domačih obresti
23.500
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
6.015.849
410 Subvencije
357.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.317.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
552.509
413 Drugi tekoči domači transferi
1.788.340
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.191.652
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.191.652
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
345.453
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
128.673
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
216.780
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.583.500
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
636.500
55
ODPLAČILA DOLGA
636.500
550 Odplačila domačega dolga
636.500
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.220.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–636.500
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
3.583.500
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
4.220.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2022 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 4.358.400 EUR, in sicer:
– JP LPP d.o.o.:
– do 115.200 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 10 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– do 633.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 2.841.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov; 
– JP VOKA SNAGA d.o.o.:
– do 192.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– do 576.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o.«
3. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Javno podjetje Komunala Kranj d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži na način in pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo javne finance ter financiranje občin, podzakonskimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ter naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 EUR – glede na delež lastništva Občine Medvode do višine 560.056 EUR,
– za obdobje največ do 20 let od dneva sklenitve kreditne pogodbe,
– za namen: za investicijo v center krožnega gospodarstva,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
O soglasju k zadolžitvi javnega podjetja iz prejšnjega odstavka odločajo občinski sveti občin ustanoviteljic na podlagi predloga za pridobitev soglasja, v katerem mora javno podjetje navesti:
– razloge in namen za zadolževanje,
– osnovne elemente zadolžitve (predvideno višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, predvideno ročnost, predvidene roke črpanj in predvideno zavarovanje) ter
– vire za odplačilo zadolžitve.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2022.
Št. 410-184/2019-16
Medvode, dne 16. februarja 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti