Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

439. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022, stran 1142.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
1. Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1629 z dne 25. julija 2018 o spremembi seznama bolezni iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih živalskih boleznih in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 272 z dne 31. 10. 2018, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/429/EU);
2. Uredbe Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1034/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o pregledih glede zahtev za identifikacijo in registracijo goveda (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1082/2003/ES);
3. Uredbe Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10. 2006, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o rezultatih pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1505/2006/ES);
4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/963 z dne 10. junija 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 in (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije in registracije enoprstih kopitarjev ter določitvi vzorcev identifikacijskih dokumentov za navedene živali (UL L št. 213 z dne 16. 6. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/963/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
6. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
7. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
8. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
9. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 639/2014/EU);
11. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2021/1418 z dne 23. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o kaznih v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 640/2014/EU);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
13. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori razvoju podeželja s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/540 z dne 26. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede nekaterih obveznosti obveščanja, pregledov na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč na žival in zahtevki za plačilo v okviru ukrepov podpore na žival ter predložitve zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo (UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 809/2014/EU);
15. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1336 z dne 2. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 907/2014/EU);
16. Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 910/2014/EU);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1337 z dne 18. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 9);
18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11); zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1238 z dne 17. junija 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/40 glede vrednotenja izvajanja šolske sheme (UL L št. 284 z dne 1. 9. 2020, str. 1);
19. Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).
(2) IAKS se v skladu s 67. in četrtim odstavkom 72. člena Uredbe 1306/2013/EU uporablja za naslednje ukrepe kmetijske politike:
1. sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 78/20, 3/21, 67/21 in 197/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil);
2. ukrepe iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20, 26/21, 197/21 in 20/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD);
3. ukrep dobrobit živali iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022 (Uradni list RS, št. 203/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja ukrep dobrobit živali).
(3) Posamezni elementi IAKS iz 68. člena Uredbe 1306/2013/EU se v skladu s 67. členom Uredbe 1306/2013/EU uporabljajo za:
1. ukrep naložbe v osnovna sredstva in podukrep podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014-2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani skupne kmetijske politike (http://www.skp.si);
2. podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete);
3. podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz PRP 2014–2020;
4. ukrep sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz PRP 2014–2020;
5. ukrep sodelovanje iz uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa sodelovanje iz PRP 2014–2020, kadar se nanaša na kmetijska gospodarstva;
6. podukrep ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020, ki se nanaša na člane skupin in člane organizacij proizvajalcev;
7. spremljanje izpolnjevanja obveznosti iz uredbe, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013), za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva za obveznosti, ki še vedno potekajo; PRP 2007-2013 je dostopen na spletni strani skupne kmetijske politike (http://www.skp.si);
8. ukrepe kmetijske politike iz uredbe, ki ureja pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na kmetijska gospodarstva;
9. podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin iz uredbe, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju, v skladu z 61. členom Uredbe 1306/2013/EU;
10. vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske unije za ukrep šolska shema iz uredbe, ki ureja izvajanje šolske sheme;
11. ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih iz uredbe, ki ureja ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih;
12. državne pomoči s področja kmetijstva;
13. preverjanje izpolnjevanja pogojev za dopolnilne dejavnosti iz uredbe, ki ureja dopolnilne dejavnosti.
(4) V predpisih iz prejšnjega odstavka se določita vrsta in način uporabe posameznih elementov IAKS iz 68. člena Uredbe 1306/2013/EU.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline ali mešanice kmetijskih rastlin na GERK z naslednjimi vrstami rabe: 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1131 – začasno travinje in 1190 – rastlinjak;
2. kmetijska parcela pomeni kmetijsko parcelo iz točke (a) četrtega odstavka 67. člena Uredbe 1306/2013/EU;
3. trajno travinje je trajno travinje iz 11. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
4. trave ali druge zelene krmne rastline so trave ali druge zelene krmne rastline iz 14. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
5. potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mleko na gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj enkrat do 24. februarja 2022 in je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 24. februarja 2022 ter je v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, vpisano v Centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG) kot rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami in je 1. januarja 2022 mlajše od 15 let;
6. potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet mesecev v obdobju od 1. novembra 2021 do 31. oktobra 2022 in je na dan 1. januarja 2022 mlajši od treh let. Žival, za katero se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, določenih v Uredbi o shemah neposrednih plačil, in se za neizpolnjevanje teh pogojev uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU, se od te ugotovitve naprej ne šteje za potencialno upravičeno žival;
7. glavni posevek je večletna kmetijska rastlina ali kmetijska rastlina, ki se poseje ali posadi jeseni leta 2021 ali spomladi leta 2022 in je na kmetijski površini pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2022 oziroma do tehnološke zrelosti. Če sta na isti kmetijski površini zaporedoma dve kmetijski rastlini in za eno od teh dveh kmetijskih rastlin upravičenec vlaga vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice ter ena od teh rastlin izpolni tehnološko zrelost, druga pa je na površini pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2022, se za glavni posevek šteje tista kmetijska rastlina, ki je na površini prisotna pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2022;
8. upravičenec do shem pomoči oziroma ukrepov je določen v predpisih, navedenih v drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: upravičenec);
9. gospodarstvo je obrat, kjer se gojijo kopenske živali, živali iz akvakulture ali druge živali, ki ga mora izvajalec dejavnosti registrirati po pravilih Uredbe 2016/429/EU. Na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;
10. G-MID je edinstvena registracijska številka gospodarstva iz prejšnje točke. Če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev, ima vsako izmed njih svoj G-MID;
11. planina je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena, ki vključuje eno ali več planin, kot jih določa Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in imajo v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) GERK z identifikacijsko oznako planine ter so del istega kmetijskega gospodarstva;
12. skupni pašnik je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena, ki vključuje enega ali več skupnih pašnikov, kot jih določa ZKme-1, in imajo v RKG GERK z identifikacijsko oznako skupnega pašnika ter so del istega kmetijskega gospodarstva;
13. upravni ukrep je upravna kazen iz Uredbe 1306/2013/EU, Delegirane uredbe 640/2014/EU in Izvedbene uredbe 809/2014/EU ter pomeni v skladu s 64. členom Uredbe 1306/2013/EU znižanje zneska pomoči ali podpore, plačilo zneska, izračunanega na podlagi količine oziroma obdobja, ki ju zadeva neizpolnjevanje, začasno prekinitev ali ukinitev odobritve, priznanja ali dovoljenja in odvzem pravice do sodelovanja v zadevnem sistemu pomoči ali pri zadevnem podpornem ali drugem ukrepu;
14. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka ali druga oblika elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi, ki urejajo področje elektronske identifikacije in storitev zaupanja;
15. rejne živali so gojene živali, kot jih določa Uredba 2016/429/EU.
3. člen 
(pristojni organi in odbor za spremljanje) 
(1) Akreditirana plačilna agencija iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 1306/2013/EU, ki je pristojna za izvajanje IAKS in navzkrižne skladnosti, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Certifikacijski organ iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 1306/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(3) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
4. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenci morajo imeti v RKG prijavljene vse kmetijske površine, ki jih uporabljajo. Podatki v RKG o prijavljenih kmetijskih površinah morajo ustrezati dejanskemu stanju v naravi.
(2) Vse spremembe podatkov, ki se vodijo v RKG, mora upravičenec sporočiti v RKG najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge iz 8. člena te uredbe.
(3) Upravičenec mora pri izpolnjevanju zbirne vloge uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID) in v primeru planin, skupnih pašnikov in gospodarstev, na katerih uveljavlja zahtevek za operacijo dobrobit živali – prašiči, tudi edinstveno registracijsko številko gospodarstva (G-MID).
(4) Agencija nakazuje sredstva za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe upravičencu na en transakcijski račun, ki ga upravičenec po spletnem programu E-kmetija sporoči agenciji v skladu s 35. členom ZKme-1. Navodila za sporočanje agencija objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(5) Podatke o upravičencih in sredstvih, ki jih posamezni upravičenec prejme v določenem proračunskem letu, agencija objavi na svoji spletni strani v skladu s 111. in 112. členom Uredbe 1306/2013/EU, v skladu s 113. členom Uredbe 1306/2013/EU pa upravičence v zbirni vlogi seznani z objavo podatkov in njihovimi pravicami v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
(6) V skladu s točko (a) 112. člena Uredbe 1306/2013/EU se, kadar je znesek plačila iz četrtega odstavka 44. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, ki ga prejme posamezni upravičenec v določenem proračunskem letu, enak ali manjši od 1.050 eurov, namesto imena upravičenca objavi koda, ki je petmestna neponovljiva številka.
5. člen 
(identifikacijski sistem za kmetijske parcele) 
(1) Identifikacijski sistem za kmetijske parcele iz 70. člena Uredbe 1306/2013/EU deluje na ravni bloka, ki je referenčna parcela v sistemu IAKS. Glede na vrsto rabe se bloki delijo na GERK-e.
(2) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo iz te uredbe se navede identifikacijska oznaka bloka, za posamezni GERK pa GERK-PID, domače ime GERK, in vrsta rabe.
(3) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo se podatki o površinah kmetijskih parcel in površinah kmetijskih rastlin navedejo v arih.
(4) Površina GERK ali del površine GERK z vrsto rabe 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni ali 1131 – začasno travinje, na kateri so na zbirni vlogi iz 8. člena te uredbe že šesto zaporedno leto kot glavni posevek prijavljene trave ali druge zelene krmne rastline, se, razen v primeru prekinitve štetja zaporednih let prijav trav ali drugih zelenih krmnih rastlin, določenem v Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16, 23/17, 69/17, 72/18, 35/19 in 16/21; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o RKG), pri obravnavi vlog in zahtevkov upošteva kot površina z vrsto rabe 1300 – trajni travnik. Upravičenec je o teh spremembah obveščen na »Geoprostorskem obrazcu« iz 3. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: »Geoprostorski obrazec«).
(5) Spremembe iz prejšnjega odstavka, ugotovljene za prijavljene površine predhodnega leta, agencija sporoči ministrstvu, ki te spremembe vpiše v RKG po uradni dolžnosti pred rokom za uporabo podatkov na vnaprej pripravljenih obrazcih iz drugega odstavka 9. člena te uredbe.
6. člen 
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi površinami in okoljsko občutljivim trajnim travinjem) 
(1) Za izvajanje 72. člena Uredbe 1306/2013/EU je najmanjša velikost kmetijske parcele, za katero se lahko vloži vloga za posamezno shemo neposrednih plačil na površino, 0,1 hektarja.
(2) Za določitev upravičenih površin za GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se uporablja sorazmerni sistem iz 10. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU in 24. člena Pravilnika o RKG.
(3) Površina avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk za operacijo ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, se določi glede na delež površine, ki ga zasedajo sadike avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin v sadovnjaku, vinske trte v vinogradu, hmelja v hmeljišču in oljk v oljčniku.
(4) Kmetijska površina, ki leži v sosednji državi in je v RKG vpisana kot del kmetijskega gospodarstva, se pri obravnavi vlog in zahtevkov upošteva pri izračunu obtežbe za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK) ter pri izračunu letnega vnosa dušika iz 7. člena te uredbe, če leži v neposredni bližini kmetijskega gospodarstva in če upravičenec priloži izjavo, da za to površino ne uveljavlja pomoči v sosednji državi.
(5) Agencija na podlagi upravnih pregledov za GERK ali del GERK iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki leži na območju okoljsko občutljivega trajnega travinja, in za površine trajnega travinja iz tretje alineje tretjega odstavka 21. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil pred začetkom obdelave tal za rastno sezono 2022/2023 na svoji spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2022/ objavi, da je GERK ali del GERK okoljsko občutljivo trajno travinje (v nadaljnjem besedilu: okoljsko občutljivo trajno travinje). Dostop do podatkov je mogoč z navedbo KMG-MID.
(6) Razlika površine ugotovljenega poligona okoljsko občutljivega trajnega travinja za leto 2022 glede na poligon okoljsko občutljivega trajnega travinja za leto 2021 je lahko do vključno 0,1 hektarja.
(7) Pri določitvi upravičene površine za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic iz 11. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil se za upravne preveritve površin, prijavljenih v zbirni vlogi v skladu z 11. členom te uredbe, in upravne preveritve površin, ki jih ima ta upravičenec vpisane v RKG na dan 31. maj 2022, upošteva pozicijska toleranca v vrednosti enega metra. Če je pozicijsko ujemanje zunaj vrednosti enega metra, velja kot upravičena površina dejansko ugotovljena površina.
7. člen 
(letni vnos dušika iz živinskih gnojil) 
(1) Za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe se za posamezno kmetijsko gospodarstvo letni vnos dušika na hektar kmetijskih površin izračuna tako, da se za vsako vrsto rejnih živali število živali posamezne kategorije pomnoži z letno količino dušika v živinskih gnojilih iz uredbe, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, zmnožki pa se seštejejo in delijo z ugotovljeno kmetijsko površino iz zbirne vloge iz prvega odstavka 11. člena te uredbe. Za kmetijsko gospodarstvo, za katero upravičenec v tekočem letu oddaja ali nabavlja živinska gnojila, se pri izračunu letnega vnosa dušika upoštevajo tudi podatki o količini oddanih in prejetih živinskih gnojil iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« na način, določen v četrtem odstavku 11. člena te uredbe.
(2) Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka se za goveda upošteva povprečno število živali posameznih kategorij. Podatke o številu goveda agencija prevzame iz CRG po stanju na dan 1. februar 2022 in na štiri naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni strani, vendar ne prej kot dva tedna po njihovi določitvi. Podatke o številu posameznih kategorij kopitarjev agencija prevzame iz centralnega registra kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: CRK) na dan 1. februar 2022. Za druge rejne živali agencija prevzame podatke o številu posameznih vrst in kategorij na dan 1. februar 2022 iz Evidence rejnih živali, določene v predpisu, ki ureja Evidenco imetnikov rejnih živali in Evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih živali). Za prašiče pitance in perutnino, ki se redijo v turnusih, se pri izračunu letnega vnosa dušika upoštevajo podatki o povprečnem številu živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov iz evidence rejnih živali.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za planino oziroma skupni pašnik pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil upoštevajo podatki o številu živali posameznih vrst in kategorij ter številu dni, ko so živali na paši, za goveda iz CRG, za drobnico in kopitarje pa iz »Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik«, pri čemer se življenjska številka kopitarjev preverja glede na podatke iz CRK. Tako določena količina dušika se odšteje pri izračunu dušika na kmetijskih gospodarstvih, ki svoje živali za del leta premestijo na pašo na planino ali skupni pašnik.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se za kmetijsko gospodarstvo in posamezno planino oziroma skupni pašnik, za katerega je izveden pregled rejnih živali na kraju samem, pri računanju povprečnega števila živali upoštevajo tudi ugotovitve kontrolorja o številu živali, ki jih ugotovi pri pregledu na kraju samem.
(5) Za ukrepe iz 1. člena te uredbe v zvezi z vlogo za identifikacijo kopitarja iz Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (Uradni list RS, št. 103/15), (v nadaljnjem besedilu: vloga za identifikacijo kopitarja), ki jo vloži upravičenec iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, pooblaščeni organ iz 25. točke 2. člena Izvedbene uredbe 2021/963/EU dodeli kopitarju enotno življenjsko številko enoprstega kopitarja iz 18. točke 2. člena Izvedbene uredbe 2021/963/EU najpozneje v sedmih dneh od vložitve vloge za identifikacijo kopitarja.
II. VLOGE, ZAHTEVKI IN PRILOGE 
8. člen 
(zbirna vloga) 
(1) Zbirna vloga zajema:
1. vloge za pomoč za sheme neposrednih plačil;
2. vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
3. zahtevke za plačilo za ukrepe iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD;
4. zahtevke za plačilo za ukrep dobrobit živali iz uredbe, ki ureja dobrobit živali;
5. priloge zbirne vloge in
6. dokazila.
(2) V skladu s poenostavitvijo postopkov iz 11. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU upravičenec ali njegov pooblaščenec zbirno vlogo iz prejšnjega odstavka in spremembe zbirne vloge iz 13. člena te uredbe ali umik zbirne vloge ali posameznih vlog, zahtevkov ali prilog, dokazil in izjav iz 14. člena te uredbe izpolni elektronsko in jo pošlje agenciji v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu s 25. členom Uredbe 910/2014/EU. Priloge, dokazila ali obrazce iz 12. člena te uredbe upravičenec predloži kot skenogram, jih pošlje prek ponudnika poštnih storitev ali odda osebno v sprejemni pisarni agencije (v nadaljnjem besedilu: posreduje agenciji), če je v tej uredbi tako določeno.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki mu potem izda potrdilo o uspešni vložitvi. Če zbirno vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji, in sicer najpozneje do 30. aprila 2022. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu zbirne vloge izpolni tudi izjavo v skladu s 30.a členom ZKme-1.
(4) S podpisom na zbirni vlogi ali posameznem zahtevku upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa opisnih podatkov in pravilnost morebitnega grafičnega vnosa.
(5) Za ukrepe kmetijske politike se za leto 2022 upoštevajo naslednji podatki, ki jih agencija na stanje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge prenese iz RKG v svoj informacijski sistem v skladu s poenostavitvami postopkov iz drugega odstavka 11. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU o:
1. blokih in GERK;
2. avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk;
3. sadnih vrstah in številu sadnih dreves ali grmov na hektar;
4. razvrstitvi kmetijskih gospodarstev na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD);
5. razvrstitvi kmetijskega gospodarstva na gorska območja;
6. točkah kmetijskega gospodarstva v OMD in
7. vključenosti GERK v OMD.
(6) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – prašiči« iz 14. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo podatki o številu prašičev iz centralnega registra prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš) v skladu z Uredbo, ki ureja ukrep dobrobit živali. Stalež prašičev, sporočen v CRPš po roku, določenem v Uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali, se ne upošteva pri izračunu povprečnega števila prašičev za izračun plačila za operacijo dobrobit živali – prašiči.
(7) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo podatki o posamezni živali iz CRG na stanje en dan pred vnosom tega zahtevka. Na zahtevek se iz CRG lahko prenese žival, ki je na dan vnosa zahtevka na zadevnem kmetijskem gospodarstvu, kar pomeni, da zanjo ni sporočen odhod s tega kmetijskega gospodarstva niti prihod na drugo kmetijsko gospodarstvo.
(8) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe se uporabijo podatki o staležu drobnice na dan 1. februar 2022 iz centralnega registra drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) in v primeru prihoda živali na kmetijsko gospodarstvo od 2. februarja 2022 do datuma vnosa zahtevka tudi podatek o številki spremnega lista in številu živali, navedenih na spremnem listu, s katerim je prihod živali na zadevno kmetijsko gospodarstvo priglašen v CRD najpozneje do datuma vnosa zahtevka.
(9) Pri izpolnjevanju obrazcev, ki jih določa ta uredba, se uporablja Šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči (v nadaljnjem besedilu: šifrant), ki je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(10) Kmetijska površina, ki se glede na določbo iz prvega odstavka 12. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ne uporablja predvsem za kmetijsko dejavnost, se na zbirno vlogo prijavi pod šifro »000 – ni v uporabi« iz šifranta.
(11) Šifra kmetijske rastline »405 – mešana raba« iz šifranta se uporabi za strnjeno kmetijsko površino, na kateri je mešana raba poljščin in vsaj ene izmed naslednjih skupin kmetijskih rastlin: zelenjadnic, dišavnic in zelišč in posamezna izmed navedenih skupin kmetijskih rastlin ter poljščin ne presega 0,1 hektarja.
(12) Podatki za stike, ki jih upravičenec navede na zbirni vlogi (telefonska številka in e-naslov), so namenjeni za hitre stike za nujno odpravljanje nejasnosti, neformalno pozivanje in obveščanje v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike.
(13) Za »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe ministrstvo pripravi seznam kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z Uredbo, ki ureja ukrep dobrobit živali za leto 2022 razvrščena na območje s krajšo vegetacijsko dobo, in ga pošlje agenciji najpozneje do 21. februarja 2022.
9. člen 
(vnaprej pripravljeni obrazec) 
(1) Vnaprej pripravljeni obrazec vključuje podatke iz RKG, registra naravnih vrednot, o vodovarstvenih območjih iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja, območju NATURA 2000, okoljsko občutljivem trajnem travinju iz Uredbe o shemah neposrednih plačil in ekološko pomembnih območjih, na katerih je omejitev ali prepoved paše za ukrep dobrobit živali. Namenjen je seznanitvi upravičencev iz drugega odstavka tega člena s podatki, ki jih potrebujejo pri vnosu zbirne vloge.
(2) Agencija pred rokom za vložitev zbirne vloge za upravičence, ki so v letu 2021 oddali zbirne vloge, pripravi in na svoji spletni strani objavi vnaprej pripravljene obrazce, ki vključujejo stanje podatkov iz RKG na dan 23. januar 2022 in informacije o preseku GERK s posameznimi evidencami iz prejšnjega odstavka. Grafični prikaz podatkov o kmetijskih površinah je omogočen prek grafičnega vmesnika na spletni strani agencije. Dostop do podatkov, objavljenih na spletu, je mogoč z navedbo KMG-MID.
(3) Vnaprej pripravljeni obrazec vključuje:
1. podatke o kmetijskem gospodarstvu:
a) vrsto kmetijskega gospodarstva,
b) razvrstitev v OMD,
c) točke kmetijskega gospodarstva v OMD,
č) razvrstitev v gorsko območje,
d) razvrstitev kmetijskega gospodarstva na podlagi Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003,
e) razvrstitev kmetijskega gospodarstva glede na število dni obvezne paše za operacijo dobrobit živali – drobnica;
2. KMG-MID;
3. podatke o kmetijskih površinah:
a) blok-ID,
b) največjo upravičeno površino bloka,
c) GERK-PID,
č) domače ime GERK,
d) vrsto rabe GERK,
e) največjo upravičeno površino GERK,
f) največjo upravičeno površino za plačilo za območja z naravnimi omejitvami iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
4. podatke, ki se nanašajo na del ali celotni GERK in so pomembni za izpolnjevanje določenih zahtev navzkrižne skladnosti:
a) o povprečnem nagibu GERK, če je ta večji od 20 %,
b) o naravnih vrednotah iz registra naravnih vrednot, ki se v skladu z uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za krajinske značilnosti na posameznem GERK (NV_20),
c) o vodovarstvenih območjih (VVO_VSA_22),
č) o območju ohranjanja prostoživečih ptic (Območje_ohranjanja ptic_19),
d) o območju NATURA 2000 – habitati (NATURA – habitati_2019);
5. podatek, da je površina GERK delno ali v celoti okoljsko občutljivo trajno travinje (status OOTT_21);
6. podatek, da je GERK delno ali v celoti znotraj območja okoljsko občutljivega trajnega travinja (območje OOTT_22);
7. podatek, da je bila pri pregledih za ukrepe leta 2021 na določenem GERK ali delu GERK ugotovljena sprememba ali preoranje okoljsko občutljivega trajnega travinja (kršitev statusa OOTT_21);
8. podatek, da je GERK znotraj naslednjih ekološko pomembnih območij, na katerih je omejitev ali prepoved paše za ukrep dobrobit živali iz predpisa, ki ureja dobrobit živali:
– ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, kjer paša ni dovoljena do 30. maja, ali 10. junija, ali 20. junija (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_21, DZ_omejitev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18),
– ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov metuljev, kjer paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom (DZ_omejitev_pase_MET_21),
– ekološko pomembna območja, kjer je paša prepovedana (DZ_prepoved_pase_18);
9. podatek o dolžini mejic kmetijskega gospodarstva iz evidence mejic (MEJ_22) iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD (v nadaljnjem besedilu: evidenca mejic), za katere lahko upravičenec v skladu z Uredbo, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, uveljavlja zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe;
10. podatke o plačilnih pravicah iz registra plačilnih pravic.
(4) Podatki o kmetijskih površinah iz 3. točke prejšnjega odstavka vključujejo ugotovljene površine za ukrepe iz leta 2021.
(5) Če so podatki v RKG neusklajeni glede na pogoje za vpis podatkov v RKG, je na vnaprej pripravljenem obrazcu navedena tudi informacija o neusklajenosti.
(6) Izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti, če so podatki v RKG neusklajeni. Neusklajene podatke iz prejšnjega odstavka upravičenec uredi na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
10. člen 
(rok za vložitev zbirne vloge) 
(1) Upravičenci od 24. februarja do 6. maja 2022 na agenciji vložijo zbirno vlogo, če:
1. uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe;
2. uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe;
3. so zavezanci za navzkrižno skladnost iz uredbe, ki ureja navzkrižno skladnost, ker so prejemniki podpore za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov oziroma podpore za zeleno trgatev;
4. dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodarstvom v skladu z uredbo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
5. so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur v skladu s pravilnikom, ki določa evidenco posebnih kultur;
6. so člani ali bodo v koledarskem letu 2022 postali člani organizacije proizvajalcev v skladu s predpisi o priznanju organizacij v posameznem sektorju;
7. so člani ali bodo v koledarskem letu 2022 postali člani skupine proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja priznanje skupine proizvajalcev za skupno trženje;
8. so prejemniki sredstev za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih ali
9. so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za opravljanje dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov, prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij ter turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost.
(2) Ne glede na določbo 2. točke prejšnjega odstavka upravičencem, ki imajo v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin in vzrejajo samo čebele ter uveljavljajo le ukrepe iz Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, zbirne vloge ni treba vložiti.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena upravičencem, ki uveljavljajo ukrepe iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, zbirne vloge ni treba vložiti, če je v predpisih, ki urejajo te ukrepe, določeno, da se za preverjanje pogojev za upravičenost posameznega ukrepa uporabijo podatki iz RKG ali drugih evidenc.
(4) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena upravičenec vloži »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« iz 10. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe najpozneje do 5. maja 2022.
(5) Vloge oziroma zahtevka iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vložiti v obdobju za pozno predložitev iz 13. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU. V primeru izjemnih okoliščin iz 1. oziroma 3. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe lahko upravičenec vloži vlogo oziroma zahtevek iz prejšnjega odstavka od 6. do 31. maja 2022.
(6) Upravičenec, ki odda »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, odda vzorec blata za koprološko analizo pooblaščenim organizacijam, določenim v Uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali, vsaj osem dni pred oddajo zahtevka iz 15. oziroma 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe. Pooblaščene organizacije v sedmih dneh od prejema vzorca blata izvedejo koprološko analizo in podatke vpišejo v seznam koproloških analiz, določenih v Uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali.
(7) Zahtevkov iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti, če podatki o izvedenih koproloških analizah niso vpisani v seznam koproloških analiz.
(8) »Vloge za izstop iz sheme za male kmete« iz 12. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe ni dovoljeno vložiti v obdobju za pozno predložitev iz 13. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
11. člen 
(vsebina zbirne vloge) 
(1) Zbirno vlogo sestavljajo naslednji obrazci:
1. »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, izjave, soglasja in navedbe«;
2. »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta«;
3. »Geoprostorski obrazec«, ki za glavne posevke vključuje:
a) prijavo vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin v skladu s šifrantom,
b) vlogo za izplačilo podpore za strna žita,
c) vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice,
č) prijavo kmetijskih rastlin za zagotavljanje površin z ekološkim pomenom iz Uredbe o shemah neposrednih plačil,
d) zahtevke za plačila na površino za naslednje ukrepe: KOPOP, EK in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD),
e) vlogo za izplačilo plačila za območja z naravnimi omejitvami;
4. »Zahtevek za operacijo Ohranjanje mejic«;
5. »Vloga za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve«, vključno z dokazili iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
6. »Vloga za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic in vloga za izplačilo plačila za zeleno komponento«;
7. »Vloga za izplačilo plačila za mlade kmete« vključno z dokazili iz Uredbe o shemah neposrednih plačil;
8. »Vloga za izplačilo podpore za mleko na gorskih območjih«;
9. »Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi«;
10. »Vloga za izplačilo podpore za rejo drobnice«;
11. »Vloga za izplačilo plačila za male kmete«;
12. »Vloga za izstop iz sheme za male kmete«;
13. »Zahtevek za operacijo ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje«;
14. »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – prašiči«;
15. »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo«;
16. »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«;
17. »Zahtevek za ukrep EK – plačilo za ekološko čebelarjenje«.
(2) Prijava vseh kmetijskih površin, kmetijskih rastlin in vlog ter zahtevkov na površino iz 3. točke prejšnjega odstavka se vnaša grafično prek vmesnika, ki temelji na geografskem informacijskem sistemu.
(3) Obvezne sestavine zbirne vloge so podatki iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, in če ima kmetijsko gospodarstvo kmetijske površine, prijava vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin iz 3. točke pod a) prvega odstavka tega člena. Predložitev »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« iz 2. točke prvega odstavka tega člena je obvezna, če upravičenec oddaja oziroma prejema živinska gnojila.
(4) »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« iz 2. točke prvega odstavka tega člena pošlje agenciji upravičenec, ki oddaja živinska gnojila drugemu nosilcu kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: oddajalec). Izjemoma obrazec posreduje agenciji upravičenec, ki prejema živinska gnojila od zavezancev za izvajanje določb uredbe, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, če oddajalec ne vlaga zbirne vloge. Obrazec podpišeta tako oddajalec kot prejemnik živinskih gnojil, upravičenec ga posreduje agenciji kot skenogram ali prek ponudnika poštnih storitev najpozneje do 15. decembra 2022. Podatki iz tega obrazca se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za upravičenca, ki oddaja živinska gnojila in za upravičenca, ki je prejemnik živinskih gnojil.
(5) Če oddajalec odda živinska gnojila kmetijskemu gospodarstvu, ki v RKG nima prijavljenih površin, se ne glede na prejšnji odstavek podatki iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne upoštevajo oddajalcu.
(6) Če upravičenec na »Geoprostorskem obrazcu« za kmetijsko rastlino grafično pod šifro 402 prijavi zelenjadnice, izpolni tudi obrazec »Zelenjadnice«, v katerem navede vrsto in površino posamezne zelenjadnice.
(7) Za zelenjadnice, za katere upravičenec uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka tega člena, izpolni tudi obrazec »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«.
(8) »Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi« iz 9. točke prvega odstavka tega člena in »Vloga za mleko v gorskih območjih« iz 8. točke prvega odstavka tega člena se vložita v skladu s četrtim odstavkom 21. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU z uporabo podatkov iz CRG.
(9) Na »Geoprostorskem obrazcu« upravičenec grafično in številčno prijavi:
1. glavne posevke ali zelenjadnice iz dvanajstega odstavka tega člena;
2. naknadne neprezimne posevke, ki jih poseje ali posadi za glavnim posevkom oziroma v primeru podsevkov trave ali stročnic med glavnim posevkom, in jih uveljavlja:
– za površino z ekološkim pomenom ali
– za zahteve za ukrep KOPOP, POZ_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje), POZ_NEP: Neprezimni medonosni posevki, POZ_KONZ: Konzervirajoča obdelava tal, VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki, VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) in GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
3. naknadne prezimne posevke, ki jih poseje ali posadi za glavnim posevkom oziroma v primeru podsevkov trave ali stročnic med glavnim posevkom ali za naknadnim neprezimnim posevkom, in jih uveljavlja:
– za površino z ekološkim pomenom ali
– za zahteve za ukrep KOPOP POZ_ZEL: Ozelenitev njivskih površin, POZ_KONZ: Konzervirajoča obdelava tal, VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin in GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
4. naknadni neprezimni posevek konoplje in naknadni prezimni posevek meliorativne redkve.
(10) Na »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka tega člena upravičenec prijavi število živali, ki ob oddaji zahtevka izpolnjujejo pogoje glede kategorije živali za dodelitev plačila iz Uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali.
(11) Na »Geoprostorski obrazec« se iz RKG prenesejo tudi podatki o GERK z vrsto rabe: 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh. Prijavo kmetijskih rastlin na teh površinah upravičenec navede številčno in pri tem uporabi šifrant.
(12) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka tega člena za zelenjadnico, ki se v skladu z definicijo za glavni posevek iz 7. točke 2. člena te uredbe ne šteje za glavni posevek, na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« navede tudi podatek o kmetijski rastlini, ki se šteje za glavni posevek.
(13) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka tega člena in skladišči zelenjadnice v lastnih skladiščnih kapacitetah za zelenjadnice, v zbirni vlogi navede predvidene količine zelenjadnic, ki jih bo skladiščil.
(14) Na »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« iz 10. točke prvega odstavka tega člena upravičenec prijavi število živali, ki na dan 1. februar 2022 izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore za rejo drobnice iz Uredbe, ki ureja sheme neposrednih plačil.
12. člen 
(priloge zbirne vloge) 
(1) Podatki o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje iz točk (b) in (c) sedmega odstavka 17. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU se ne prilagajo k zbirni vlogi, temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 2022.
(2) Uradne etikete na embalaži semena konoplje se ne prilagajo k zbirni vlogi, upravičenec jih skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje pošlje ministrstvu, ki jih potrdi z žigom in vrne upravičencu skupaj z odločbo o dovoljenju za pridelavo konoplje.
(3) Podatki o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo vrtnega maka se ne prilagajo k zbirni vlogi, temveč jih ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 2022 za jari vrtni mak in do 15. septembra 2022 za ozimni vrtni mak.
(4) »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« upravičenec posreduje agenciji najpozneje do 30. junija 2022. Podatke o govedih agencija na zapisnik prevzame iz CRG.
(5) Izjavo o številu pastirjev na planini upravičenec posreduje agenciji najpozneje do 30. junija 2022, če za planino uveljavlja zahtevo KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem, določeno v Uredbi, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.
(6) Premik goveda na planino ali skupni pašnik se priglasi v skladu s 27. členom Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda (Uradni list RS, št. 50/16 in 68/19) prek pooblaščene veterinarske organizacije na obrazcu »Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik« vsaj štiri dni pred posredovanjem tega obrazca agenciji.
(7) Upravičenec, ki je v letu 2021 na določenih površinah kmetijskega gospodarstva uveljavljal ukrepe KOPOP oziroma EK, določene v Uredbi, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, v letu 2022 pa je izvedel zmanjšanje ali spremembo lokacije ali prenos teh površin oziroma obveznosti na drugega upravičenca ali prevzame novo petletno obveznost za izbrane operacije ukrepa KOPOP oziroma ukrep EK, vloži kot prilogo zbirne vloge obrazec »Zmanjšanje ali prenos površin, živali oziroma obveznosti, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za leto 2022«. Obrazec posreduje agenciji.
(8) Upravičenec, ki je v letu 2021 izvajal operacijo ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, in v letu 2022 izvede premik živali in prenos obveznosti izvajanja operacije ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, na drugega upravičenca, to sporoči agenciji na obrazcu »Zmanjšanje ali prenos površin, živali oziroma obveznosti, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za leto 2022«. Obrazec posreduje agenciji.
(9) Upravičenec, ki uveljavlja zahteve za ukrep KOPOP HML_NIZI, POZ_NIZI, TRZ_I_NIZI oziroma TRZ_II_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, sočasno z zbirno vlogo vloži tudi obrazec »Opredelitev načina reje za potrebe izvajanja zahtev z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v okviru ukrepa KOPOP«.
(10) Upravičenec, ki na »Geoprostorskem obrazcu« prijavi kmetijsko rastlino »200 – trave za pridelavo semena« iz šifranta, za namen iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe posreduje agenciji najpozneje do 31. avgusta 2022 kopijo zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja kmetijskega semena, ki ga izda organ za potrjevanje semenskega materiala v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. Zapisnik posreduje agenciji.
(11) Če upravičenec iz prejšnjega odstavka agenciji ne posreduje kopije zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja kmetijskega semena, se pri obravnavi »Geoprostorskega obrazca« namesto kmetijske rastline »200 – trave za pridelavo semena« iz šifranta upošteva kmetijska rastlina »201 – trave«.
(12) Upravičenec, ki na obrazcu »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, izjave, soglasja in navedbe« iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena navede, da je vključen na seznam nekmetijskih podjetij ali dejavnosti, priloži k navedenemu obrazcu izpolnjeno in podpisano Prilogo: »Dokazila o kmetijski dejavnosti v primeru uvrščenosti na seznam nekmetijskih dejavnosti ali podjetij«. Prilogo posreduje agenciji.
(13) Upravičenec, ki uveljavlja izpolnjevanje pogojev za uporabo podatkov o plačah, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, vključno z davki in socialnimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, za namen 5 odstotnega zmanjšanja izplačila plačilnih pravic v skladu s 7. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil, pošlje najpozneje do 31. maja 2022 agenciji seznam zaposlenih z njihovimi davčnimi številkami. Za te zaposlene agencija v skladu z ZKme-1 od davčnega organa pridobi podatke iz obrazca REK1.
(14) Dokazila, določena za mlade kmete v Uredbi o shemah neposrednih plačil za »Vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve« iz 5. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in za »Vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete« iz 7. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, upravičenec priloži zbirni vlogi.
(15) Upravičenec, ki uveljavlja »Vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete« iz 7. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe v primerih iz 1. točke šestega odstavka 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, zbirni vlogi priloži podpisano »Izjavo o odgovornosti in upravljanju kmetije« iz Priloge 3 Uredbe o shemah neposrednih plačil. Podpisano izjavo posreduje agenciji najpozneje do 31. maja 2022.
(16) Upravičenec, ki podaljša zaključeno petletno obveznost izvajanja posamezne operacije ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK iz Uredbe KOPOP, EK in OMD, zbirni vlogi priloži obrazec »Izjava glede podaljšanja zaključene petletne obveznosti za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK«.
(17) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka 11. člena te uredbe, mora v skladu z osmim in devetim odstavkom 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil izkazovati obseg pridelave zelenjadnic z računi o prodaji zelenjadnic oziroma računi o najemu skladiščnega prostora za skladiščenje svojih pridelkov zelenjadnic, ki jih posreduje agenciji najpozneje do 1. decembra 2022 oziroma do 15. februarja 2023 v primeru računov o prodaji zelenjadnic iz lastnih skladiščnih kapacitet in v primeru računov o prodaji zelenjadnic iz pete alineje desetega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.
13. člen 
(spremembe zbirne vloge) 
(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje iz 10. člena te uredbe upravičenec sporoči agenciji najpozneje do 31. maja 2022 v skladu s 15. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(2) Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka mora upravičenec v skladu z Uredbo, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, sporočiti spremembo kmetijske rastline po vložitvi zbirne vloge, če:
– spremenjena kmetijska rastlina vpliva na višino plačila za ukrep EK;
– se pri obvezni zahtevi operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo POZ_KOL: Petletni kolobar, izbirni zahtevi operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo POZ_ZEL: Ozelenitev njivskih površin ali obvezni zahtevi operacije Vodni viri VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin poseje druga kmetijska rastlina, kot je navedena na zbirni vlogi,
– se pri zahtevi operacije Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin in GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin posadi ali poseje druga kmetijska rastlina iz Priloge 12 Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, kakor je navedena na zbirni vlogi.
(3) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec sporočiti spremembo kmetijske rastline po vložitvi zbirne vloge, če spremenjena kmetijska rastlina vpliva na izpolnjevanje pogojev za zeleno komponento iz Uredbe o shemah neposrednih plačil.
(4) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec po vložitvi zbirne vloge nemudoma sporočiti vsako spremembo kmetijske rastline, če gre za konopljo ali vrtni mak. Spremembo kmetijske rastline mora vedno nemudoma sporočiti tudi, kadar katero koli drugo kmetijsko rastlino nadomesti s konopljo ali vrtnim makom.
(5) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena in če upravičenec po vložitvi zbirne vloge v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil spremeni lokacijo naknadnih posevkov ali podsevkov trave ali podsevkov stročnic za zagotavljanje površin z ekološkim pomenom iz prve alineje 2. točke osmega odstavka 11. člena te uredbe, to spremembo lokacije sporoči agenciji najpozneje do 15. avgusta 2022.
(6) Upravičenec lahko v skladu s tretjim pododstavkom drugega odstavka 15. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU spremeni kmetijsko rastlino, ki se upošteva pri izpolnjevanju obveznosti zelene komponente in je prijavljena v zbirni vlogi iz 11. člena te uredbe.
(7) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena in če upravičenec po vložitvi zbirne vloge spremeni ali načrtuje spremeniti vrsto zelenjadnice oziroma datume setve ali sajenja ali predvidenega spravila, ki jih je navedel na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, mora spremembe sporočiti agenciji vsaj tri dni pred iztekom datumov setve ali sajenja ali predvidenega spravila.
14. člen 
(umik vlog, zahtevkov in izjav) 
(1) Umik vlog za pomoč, vlog za podporo, zahtevkov za plačilo in drugih izjav se izvede v skladu s 3. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU na način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(2) Za potencialno upravičeno žival iz 5. in 6. točke 2. člena te uredbe se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU priglasitev premika živali, ki zapusti kmetijsko gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRG šteje kot pisni umik vloge za posamezno žival, razen priglasitev premikov v obdobju obvezne reje na planino, skupni pašnik, sejem ali razstavo, ki se v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil štejejo kot del obdobja obvezne reje.
(3) Za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena in prvim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU priglasitev premika goveda v CRG v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, šteje kot pisni umik zahtevka za zadevno govedo, razen priglasitev premikov na planino, skupni pašnik, drugo gospodarstvo znotraj zadevnega kmetijskega gospodarstva in na sejem ali razstavo, ki se v skladu z Uredbo, ki ureja ukrep dobrobit živali, štejejo kot del obdobja paše.
(4) Za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, in drobnico, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, nadomestitev goveda oziroma drobnice v skladu z drugim odstavkom 30. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU ni dovoljena.
(5) Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU in naravnih okoliščin iz 32. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU mora upravičenec za govedo, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, ki ostane na kmetijskem gospodarstvu in za katero za več kot deset dni prekine obdobje paše, določeno v uredbi, ki ureja dobrobit živali, v sedmih dneh po preteku desetdnevne prekinitve paše izvesti umik zahtevka na način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(6) Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU in naravnih okoliščin iz 32. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU mora upravičenec za drobnico, prijavljeno na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, za število živali, za katere za več kot deset dni prekine obdobje paše, ali za število živali, ki jih pred izpolnitvijo obdobja paše proda ali odda v zakol, izvesti umik zahtevka na način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe v sedmih dneh po preteku desetdnevne prekinitve paše ali v sedmih dneh po prodaji ali oddaji živali v zakol.
(7) V primerih iz tretjega odstavka 38.b člena iz Uredbe o shemah neposrednih plačil, mora upravičenec za drobnico, prijavljeno na obrazcu »Vloga za podporo za rejo drobnice« iz 10. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, izvesti umik vloge ali dela vloge na način iz drugega odstavka 8. člena te uredbe v desetih delovnih dneh od ugotovitve zmanjšanja števila živali.
III. SISTEMI KONTROL 
1. Splošno
15. člen 
(klavzula o izogibanju) 
V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU agencija ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo za ukrepe kmetijske politike iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, če ugotovi, da je upravičenec pogoje za pridobitev plačil za ukrepe ustvaril umetno in v nasprotju z nameni oziroma cilji teh ukrepov.
16. člen 
(pregledi) 
(1) Agencija v skladu z akreditacijskimi merili, določenimi v Prilogi I Delegirane uredbe 907/2014/EU, za posamezna kmetijska gospodarstva, za katera je bil v tekočem letu izveden pregled na kraju samem, opravi pregled zaradi preverjanja ustreznosti izvedenih kontrol na kraju samem (v nadaljnjem besedilu: superkontrola). Zaradi preverjanja dela kontrolorjev se s superkontrolo delno ali v celoti ponovijo že opravljeni pregledi na kraju samem ali pa se superkontrola izvede sočasno s pregledom na kraju samem.
(2) Udeleženci, ki sodelujejo pri pregledu na kraju samem ali superkontroli iz prejšnjega odstavka, izvajajo ukrepe za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 v skladu s Priporočili za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev ob epidemiji COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
(3) Če agencija pri upravnih pregledih ali pregledih na kraju samem v skladu s 24. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU pri upravičencu, ki uveljavlja ukrep KOPOP v kombinaciji z ukrepom EK, ugotovi nepravilnosti ali kršitve v skladu z uredbo, ki ureja ekološko kmetovanje, o tem obvesti organizacijo za kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je upravičenec v tekočem letu vključen v kontrolo.
(4) Če agencija pri pregledih na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč za sheme pomoči na površino in zahtevki za plačilo za ukrepe podpore na površino v skladu s 37. in 38. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU pri upravičencu, ki uveljavlja ukrep EK, ugotovi čezmerno prijavo površin iz 19. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU ali neprijavo vseh površin iz 16. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU, o tem obvesti organizacijo za kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je upravičenec v tekočem letu vključen v kontrolo.
(5) Za preprečitev pregleda na kraju samem iz sedmega odstavka 59. člena Uredbe 1306/2013/EU se šteje, če upravičenec ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo pregleda na kraju samem zlasti tako, da pregleda ne dovoli ali ne omogoči.
(6) Če agencija pri upravnih pregledih zahtevkov za operacijo Ohranjanje mejic iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe ugotovi, da se zahtevki dveh ali več upravičencev na posamezni mejici podvajajo, te upravičence pozove, da predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za operacijo ohranjanje mejic iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, oziroma da podvajanja odpravijo.
(7) Če upravičenci po pozivu iz prejšnjega odstavka podvajanj ne odpravijo, če ne predložijo dokazil ali če na podlagi priloženih dokazil ni mogoče ugotoviti, kdo je upravičen do operacije iz prejšnjega odstavka, agencija zahtevke iz prejšnjega odstavka zavrne.
(8) Preglede na kraju samem za vse upravičence iz osmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, ki uveljavljajo vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka 11. člena te uredbe in na kmetiji izvajajo dopolnilno dejavnost za predelavo zelenjadnic, izvede Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR). Zapisnik o pregledu na kraju samem IRSKGLR posreduje agenciji najpozneje do 15. decembra 2022.
(9) Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: IVHVVR) na zahtevo agencije pri kupcu preveri račun, ki ga je izdal upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka 11. člena te uredbe, ki v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, ni identificiran za namene davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) in se zanj ugotavlja dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter ne uveljavlja pravice do pavšalnega nadomestila DDV. Količina zelenjadnic, ki jo ugotovi IVHVVR na računu, se upošteva pri obsegu pridelave zelenjadnic iz osmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.
2. Upravni pregledi
17. člen 
(upravni pregledi) 
Agencija izvaja upravne preglede v skladu z 28. in 29. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU, pri čemer je navzkrižno preverjanje avtomatizirano z uporabo računalniških sredstev, tako da se podatki iz vlog in zahtevkov preverjajo glede na podatke iz podatkovnih zbirk ministrstva in drugih državnih organov, in sicer:
1. podatki o kmetijskih površinah in trajnih nasadih se preverjajo s podatki o blokih in GERK iz RKG;
2. dejavnost se za upravičenca preverja glede na Poslovni register Slovenije za namen tretjega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
3. izpolnjevanje pogojev za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve iz tretje alineje drugega odstavka in prve alineje petega odstavka 14. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ter izpolnjevanje pogojev za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic v skladu z 11. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil se preverja s podatki iz registra plačilnih pravic;
4. izpolnjevanje pogojev za uporabo podatkov o plačah, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, vključno z davki in socialnimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, za namen pet odstotnega zmanjšanja izplačila plačilnih pravic v skladu s 7. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil se preverja s podatki Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi davčnih številk ter imena in priimka zaposlenih, ki jih upravičenec pošlje do 31. maja 2022;
5. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete se starost upravičenca v primeru kmetije preverja glede na podatke o datumu rojstva iz EMŠO iz evidence subjektov in v primeru pravnih oseb starost fizične osebe glede na podatke iz EMŠO, ki jih navedejo v dokazilih iz tretjega odstavka 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
6. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete in pri vlogah za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve se dokazila iz tretjega odstavka 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil preverjajo s podatki Poslovnega registra Slovenije, dokazila iz šestega odstavka 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil s podatki iz RKG in Priloge 3 Uredbe o shemah neposrednih plačil, dokazila iz sedmega odstavka 24. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil s podatki iz odločbe o pravici do sredstev za podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in s podatki o davčnem statusu;
7. podatki iz vlog za izplačilo plačila za zeleno komponento se preverjajo s podatki iz »Geoprostorskega obrazca«, s podatki o okoljsko občutljivem trajnem travinju (status OOTT_22), z območji okoljsko občutljivega trajnega travinja (območja OOTT_22), s podatki o ugotovljenih spremembah ali preoravanju okoljsko občutljivega trajnega travinja, ugotovljenih pri pregledih za ukrepe leta 2021 (kršitev statusa OOTT_21);
8. podatki iz vlog za izplačila podpor za mleko v gorskih območjih se preverjajo glede na:
a) podatke, ki jih agencija prevzame iz CRG na dan 1. november 2022. Spremembe podatkov v CRG po 1. novembru 2022 se za ukrep za leto 2022 ne upoštevajo, razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev za zadevni ukrep,
b) podatke o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka na dan 1. december 2022 iz evidence za sektor mleka, določene v pravilniku, ki ureja evidenco za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov,
c) podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v gorsko območje iz RKG,
č)podatke o vključenosti v ekološko rejo mleka iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil;
9. podatki iz vlog za izplačilo podpore za rejo govedi se preverjajo glede na podatke, ki jih agencija prevzame iz CRG na dan 1. december 2022. Spremembe podatkov v CRG po 1. decembru 2022 se za ukrep za leto 2022 ne upoštevajo, razen če sprememba vpliva na neizpolnjevanje pogojev za zadevni ukrep;
10. podatki iz vlog za izplačilo podpore za rejo drobnice se preverjajo glede na podatke iz CRD;
11. podatki iz zahtevkov za ukrep OMD se preverjajo glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003, podatke o vključenosti GERK v OMD in podatke o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD iz RKG v skladu s pravilnikom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;
12. podatki za posamezne zahteve ali operacije ukrepa KOPOP se preverjajo glede na podatke iz naslednjih evidenc iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD:
a) grafične evidence strmin (S50_19),
b) evidence območij grbinastih travnikov (GRB_15),
c) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB1_30_05_21),
č) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB1_10_06_18),
d) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB1_20_06_18),
e) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_20_5_18),
f) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_30_5_18),
g) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_10_6_18),
h) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_20_6_18),
i) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov (HAB2_30_6_18),
j) evidence ekološko pomembnih območij mokrotnih travnikov (HABM_30_06_18),
k) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev (MET1_21),
l) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev (MET2_15),
m) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR_22),
n) evidence monitoringa kosca (KOSEC_22),
o) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov (STE1_15),
p) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov (STE2_15),
r) evidence najožjih vodovarstvenih območij – državni nivo (VVO_I_DR_20),
s) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, ki vključuje območje Dravske kotline (NUV_D_15),
š) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, ki vključuje druga območja (NUV_O_15),
t) evidence območja pojavljanja medveda in volka (MV1_15) za zahtevo KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,
u) evidence območja pojavljanja medveda in volka (MV2_15) za zahtevi KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja in KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,
v) evidence mejic (MEJ_22) za operacijo ohranjanje mejic;
13. podatek o vpisu kmetijskega gospodarstva v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz zakona, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin za zahtevo ukrepa KOPOP, GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
14. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, se preverjajo:
a) za goveda s podatki iz CRG, razen pasme, ki se preverja s podatki iz rodovniške knjige,
b) za drobnico s podatki iz rodovniške knjige,
c) za prašiče s podatki iz rodovniške knjige,
č) za konje s podatki iz CRK, razen pasme, ki se preverja s podatki iz izvorne rodovniške knjige in rodovniške knjige,
d) za kokoši s podatki iz registra oziroma evidenc, ki jih vodi Javna služba nalog genske banke v živinoreji;
15. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo, za zahtevo POZ_KOL, se v letu vstopa v ukrep preverjajo glede na podatke o zasnovi kolobarja iz programa aktivnosti iz uredbe, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, v nadaljnjih letih pa glede na podatke zbirnih vlog tekočega in predhodnih let;
16. podatki iz zahtevkov za ukrepa KOPOP in EK se preverjajo glede na podatke o usposabljanju upravičencev iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: evidenca o izobraževanju) ter uporabljeni storitvi svetovanja iz uredbe, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020;
17. podatki iz zahtevkov za ukrep EK se preverjajo glede na:
a) podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,
b) podatke o ekološki reji travojedih živali kmetijskega gospodarstva iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,
c) podatke o številu čebeljih družin iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,
č) podatke o izdelanih načrtih preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v ekološko pridelavo iz uredbe, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020,
d) podatek o vpisu kmetijskega gospodarstva v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz zakona, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
18. podatki iz zahtevkov za ukrep dobrobit živali – prašiči se preverjajo glede na podatke iz CRPš in podatke o usposabljanju upravičencev iz evidence o izobraževanju;
19. podatki iz zahtevkov za ukrep dobrobit živali – govedo se preverjajo glede na podatke iz:
a) CRG od 1. januarja 2022 do konca obdobja paše za posamezno žival,
b) evidence o izobraževanju,
c) ekološko pomembnih območij iz uredbe, ki ureja dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_21, DZ_omejitev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18, DZ_omejitev_pase_MET_21 in DZ_prepoved_pase_18) in
č) seznama koproloških analiz, določenih v Uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali;
20. podatki iz zahtevkov za operacijo dobrobit živali – drobnica se preverjajo glede na podatke iz:
a) CRD,
b) evidence o izobraževanju,
c) ekološko pomembnih območij iz uredbe, ki ureja dobrobit živali (DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_21, DZ_omejitev_pase_HAB_10_6_18, DZ_omejitev_pase_HAB_20_6_18, DZ_omejitev_pase_MET_21 in DZ_prepoved_pase_18) in
č) seznama koproloških analiz, določenih v Uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali;
21. podatki iz okoljevarstvenega dovoljenja se preverjajo za uporabnike komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod, iz uredbe, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
22. podatki iz zahtevkov, če je tako določeno v predpisih iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, se preverjajo glede na evidenco o finančnih podporah in ugotovitve inšpekcijskega nadzora RKG;
23. osebno ime, enotna matična številka (EMŠO), davčna številka ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in članov kmetije se preverjajo glede na podatke iz RKG;
24. podatki o smrti nosilca kmetijskega gospodarstva se preverijo glede na podatke iz RKG;
25. podatki o poslovnih subjektih se preverjajo glede na podatke iz Poslovnega registra Slovenije in Registra dejanskih lastnikov;
26. podatki iz vlog za izplačilo podpore za zelenjadnice se preverjajo s podatki iz registra obratov na področju živil iz pravilnika, ki ureja registracijo in odobritev obratov na področju živil (v nadaljnjem besedilu: register obratov).
3. Pregledi na kraju samem
18. člen 
(pregledi na kraju samem za površine) 
(1) Pregledi na kraju samem za ukrepe kmetijske politike na površino iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izvajajo v skladu s 30. do 32. členom in 34. do 41. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU ter v skladu z določbami Pravilnika o RKG.
(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem na GERK, ki ima glede na prijavo v RKG največjo upravičeno površino enako grafični površini, ugotovi dejansko rabo 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, agencija obravnava poligon z ugotovljeno dejansko rabo 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 23. člena in 24. členom Pravilnika o RKG.
(3) Pri pregledu na kraju samem kontrolor ne sme opredeliti površine v prahi ali prahi z medonosnimi rastlinami, če praha za to površino na zbirni vlogi ni bila prijavljena.
19. člen 
(pregledi na kraju samem za živali) 
(1) Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu s 33. in 34. členom ter 42. in 43. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU za namene, določene v:
1. Uredbi 1082/2003/ES;
2. Uredbi 1505/2006/ES;
3. Uredbi o shemah neposrednih plačil;
4. Uredbi, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD;
5. Uredbi, ki ureja ukrep dobrobit živali;
6. uredbi, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Podatki o nadzoru, ki ga opravijo uradni veterinarji organa, pristojnega za veterinarstvo, in podatki o nadzoru, ki ga opravi IRSKGLR, se upoštevajo pri uporabi upravnih ukrepov v skladu s 5. in 6. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU za izračun plačil za ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(3) Pregledi na kraju samem za podporo za rejo govedi iz Uredbe o shemah neposrednih plačil se v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 42. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU razporedijo v obdobju od 1. januarja 2022 do 30. novembra 2022.
(4) Pregledi na kraju samem za ukrep dobrobit živali se na posameznem kmetijskem gospodarstvu izvedejo za vse operacije ukrepa, ki jih upravičenec uveljavlja v zbirni vlogi.
20. člen 
(stopnja kontrole) 
(1) Agencija stopnjo kontrole za ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi v skladu s 30. do 33. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU in v skladu z določbami tega člena.
(2) V zvezi z dodatno stopnjo kontrole za preglede na kraju samem z namenom spremljanja upravičencev, za katere je bil v predhodnem letu uporabljen drugi odstavek 19.a člena Delegirane uredbe 640/2014/EU, se upošteva drugi odstavek 33.a člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(3) Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem zajema vsaj 20 odstotkov površin prijavljenih za pridelavo konoplje v skladu s šestim odstavkom 36. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
21. člen 
(pregledi z daljinskim zaznavanjem) 
(1) Agencija izvede del pregledov na kraju samem z daljinskim zaznavanjem v skladu s 40. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(2) Pregled z daljinskim zaznavanjem vključuje fotointerpretacijo prijavljenih vlog in zahtevkov na ortofotih, narejenih iz satelitskih ali letalskih posnetkov, posnetih leta 2022 za ugotavljanje vrste rabe, vrste kmetijskih rastlin in merjenja površin.
(3) Če s fotointerpretacijo ni mogoče nedvoumno potrditi pravilnosti prijav vrste rabe GERK, vrste kmetijske rastline ali površine vlog oziroma zahtevkov ter nekaterih drugih pogojev upravičenosti za posamezno kmetijsko parcelo, je treba opraviti hiter terenski ogled, ki je v skladu s Smernicami Evropske komisije za kontrole na kraju samem in meritve površin sestavni del pregleda z daljinskim zaznavanjem. Kontrolor upravičenca ne obvesti o izvedbi hitrega terenskega ogleda in lahko ogled opravi brez njegove navzočnosti.
22. člen 
(poročilo o kontroli) 
(1) Kontrolor poročilo o kontroli za pregled na kraju samem za ukrepe na površino pripravi v skladu z 41. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU, za sheme pomoči za živali in ukrepe podpore na žival pa v skladu s 43. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU in določbami tega člena.
(2) Pri pregledih z daljinskim zaznavanjem iz prejšnjega člena, pri katerih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti oziroma ni bila ugotovljena neustrezno prijavljena vrsta rabe, in če se ugotovitve superkontrole z daljinskim zaznavanjem ne razlikujejo od ugotovitev pregledov z daljinskim zaznavanjem, podpis upravičenca v poročilu o kontroli v skladu s tretjim pododstavkom drugega odstavka 41. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU ni potreben.
(3) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen pregled ali superkontrola na kraju samem za preveritev izpolnjevanja pogojev za posamezni ukrep kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se v skladu s pogoji za posamezni ukrep presojajo ugotovitve iz vseh poročil o kontrolah.
(4) Če je po pregledu na kraju samem ponovno opravljen pregled ali superkontrola na kraju samem za preverjanje izpolnjevanja pravil o navzkrižni skladnosti, se v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti upoštevajo ugotovitve iz poročil o kontrolah za vse izvedene preglede.
(5) Če agencija pri pregledu na kraju samem za operacijo Ohranjanje mejic iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, ugotovi neskladje med prijavljeno in ugotovljeno dolžino mejice, to navede v poročilu o kontroli in podatek o ugotovljeni dolžini mejice pošlje ministrstvu, ki ga uporabi pri posodabljanju evidence mejic.
(6) Če agencija pri pregledu na kraju samem za operacijo Ohranjanje mejic iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, ugotovi neskladje oziroma neskladja z definicijo mejice iz Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, podatek o neskladju oziroma podatke o neskladjih pošlje ministrstvu, ki podatek oziroma podatke uporabi pri posodabljanju evidence mejic.
23. člen 
(preverjanje konoplje na kraju samem) 
Preverjanje konoplje se izvaja v skladu z 9. členom Delegirane uredbe 639/2014/EU. Inšpektor IRSKGLR v skladu s to uredbo in pravilnikom, ki določa pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, opravi inšpekcijski pregled ter ugotovitve preverjanja za konopljo predloži ministrstvu in agenciji, ki jih upoštevata pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za vlogo za pomoč ali zahtevek za plačilo.
IV. KONTROLNI SISTEM IN UPRAVNI UKREPI V ZVEZI Z NAVZKRIŽNO SKLADNOSTJO 
24. člen 
(kontrolni sistem in upravni ukrepi) 
(1) Kontrolni sistem in upravne ukrepe v zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu s 37. do 41. členom Delegirane uredbe 640/2014/EU in v skladu s 65. do 75. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(2) Za izvajanje petega odstavka 38. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU agencija s pristojnimi organi za preverjanje izvajanja predpisov, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za navzkrižno skladnost, na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) ter tretjega in četrtega odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) sklene protokole, na podlagi katerih ji navedeni pristojni organi pošljejo podatke o ugotovitvah nadzora.
(3) Agencija pri določanju upravnih ukrepov zaradi neizpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti upošteva podatke o ugotovitvah nadzora iz prejšnjega odstavka.
(4) Vse ugotovitve neskladnosti v zvezi s pravili navzkrižne skladnosti, ugotovljene pri kontroli upravičenosti za ukrepe kmetijske politike za leto 2022 iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, z upoštevanjem izjeme glede obdobja preveritve iz petega odstavka 25. člena te uredbe, se upoštevajo pri odločbah za ukrepe za leto 2022.
25. člen 
(kontrola navzkrižne skladnosti) 
(1) Agencija izvaja kontrolo navzkrižne skladnosti v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena in v skladu z uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Za kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo naslednji podatki:
1. vodovarstvena območja (VVO_VSA_22),
2. območje ohranjanja prostoživečih ptic (Območje ohranjanja ptic_2019),
3. območje NATURA 2000 – habitati (NATURA – habitati_19),
4. naravne vrednote iz registra naravnih vrednot, ki se v skladu z uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za krajinske značilnosti,
5. iz Evidence rejnih živali,
6. iz CRG,
7. iz CRD,
8. iz CRPš,
9. iz registra obratov,
10. iz registra obratov nosilcev dejavnosti na področju krme iz pravilnika, ki ureja registracijo in odobritev nosilcev dejavnosti na področju krme,
11. iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta«,
12. iz »Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik«,
13. o kmetijski površini in kmetijskih rastlinah iz »Geoprostorskega obrazca«,
14. o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod,
15. o nadzoru, ki ga opravijo UVHVVR, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter IRSKGLR.
(3) Kontrola navzkrižne skladnosti za letni vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili se opravi z upravnimi pregledi, določenimi v četrtem odstavku 71. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU, za vse upravičence, ki redijo živali, nabavljajo ali oddajajo živinska gnojila, tako da se letni vnos dušika izračuna po postopku iz 7. člena te uredbe.
(4) Kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš se opravijo z upravnimi pregledi, določenimi v četrtem odstavku 71. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU. Pri tem se najmanjše stopnje kontrole za pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG določijo v skladu z 2. členom Uredbe 1082/2003/ES, za pravočasnost priglasitve v CRD v skladu z 2. členom Uredbe 1505/2006/ES, ter za pravočasnost priglasitve v CRPš v skladu s prvim odstavkom 68. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(5) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš za leto 2022 se preverja za obdobje od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2022.
(6) Podatke o priglasitvah dogodkov v CRG, CRD in CRPš iz prejšnjega odstavka agencija prevzame iz CRG, CRD in CRPš na dan 1. oktober 2022.
V. IZRAČUN ZNIŽANJA PLAČIL IN UPRAVNIH UKREPOV 
26. člen 
(upravni ukrepi) 
(1) Pri izračunu pomoči ali podpore na površino se uporabijo upravni ukrepi iz 19., 19.a, 21. in 24. do 28. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU ter določbe tega člena.
(2) Če upravičenec vloži vlogo ali zahtevek za kmetijsko površino ali za kmetijsko rastlino, pri kateri zadevna vloga ali zahtevek ni mogoč, se taka vloga ali zahtevek zavrne in se površina, za katero je vložena vloga ali zahtevek, ne šteje kot prijavljena površina. Določba tega odstavka se ne uporablja, če je to neskladje ugotovljeno s pregledom na kraju samem. V primeru iz prejšnjega stavka gre za čezmerno prijavo, ki se obravnava v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Vloge in zahtevki za kmetijske parcele, ki so manjše od površine parcele, določene v prvem odstavku 6. člena te uredbe, se zavrnejo in se ta površina parcele ne šteje kot prijavljena površina za posamezno skupino rastlin, razen za skupine rastlin iz tretjega odstavka 20. člena in četrtega odstavka 22. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.
(4) Če je za posamezno kmetijsko parcelo, prijavljeno na »Geoprostorskem obrazcu«, ugotovljena površina manjša od površine parcele, določene v prvem odstavku 6. člena te uredbe, se zavrne celotna prijavljena površina kmetijske parcele in se za tako zavrnjeno površino uporabijo upravni ukrepi iz 19. in 19.a člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(5) Če upravičenci, ki niso upravičeni do plačil zaradi dvojne prijave vlog ali zahtevkov na istih površinah, ne umaknejo vlog oziroma zahtevkov in površin, prijavljenih na »Geoprostorskem obrazcu«, se za zavrnjeno površino uporabijo upravni ukrepi iz 19. in 19.a člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
27. člen 
(upravni ukrepi za proizvodno vezane podpore) 
(1) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za katero so upravičenci v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil vložili vloge za izplačilo proizvodno vezanih podpor za strna žita ali zelenjadnice, pri upravnih pregledih ugotovi, da skupna površina, za katero je upravičenec vložil posamezni proizvodno vezan ukrep, znaša manj od 0,3 hektarja, se vloga za posamezno podporo zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(2) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za katero so upravičenci v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil vložili vloge za izplačilo proizvodno vezane podpore za strna žita ali zelenjadnice, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da skupna površina, za katero upravičenec uveljavlja posamezno vlogo, znaša manj od 0,3 hektarja, se uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(3) Če se za vlogo za izplačilo podpore za strna žita, oddano v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in pete alineje 28. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(4) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, vloženo v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri upravnih pregledih ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka ter tretjega, četrtega, osmega, devetega in petnajstega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se zahtevek zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(5) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje, preverjene z upravnimi pregledi iz prejšnjega odstavka, in se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se uporabijo upravni ukrepi iz 19. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(6) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, ugotovi, da z računi iz osmega, devetega in petnajstega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil ne izkaže predpisanega obsega pridelave zelenjadnic, ter se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se podpora za zelenjadnice ne dodeli ter se uporabijo upravni ukrepi iz drugega in tretjega odstavka 19. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(7) Če je za potencialno upravičene živali za vlogo za izplačilo podpore za mleko v gorskem območju oziroma za vlogo za izplačilo podpore za rejo govedi pri upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z identifikacijo in registracijo iz pravilnika, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, se uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(8) Če se za vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice pri pregledu na kraju samem ugotovi, da glede živali niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 38.b člena Uredbe o shemah neposrednih plačil, se uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
28. člen 
(upravni ukrepi za ukrep dobrobit živali) 
(1) Živali, prijavljene na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, za katere se pri upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo goveda iz četrtega odstavka 30. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugotovljene živali in se zanje uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(2) Živali, prijavljene na obrazcu »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, za katere se pri upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem ugotovijo neizpolnjevanja v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo ovc in koz iz petega odstavka 30. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU, se štejejo za neugotovljene živali in se zanje uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(3) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo« oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 15. in 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz iz Uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da ni izvedena koprološka analiza, se zahtevek za posamezno operacijo zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(4) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo« iz 15. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz iz Uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere koprološka analiza ni bila izdelana, zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(5) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz iz Uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere koprološka analiza ni bila izvedena, zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
VI. SKUPNE DOLOČBE 
29. člen 
(višja sila ter izjemne in naravne okoliščine) 
(1) Upravičenec primere višje sile ali izjemnih okoliščin iz 2. člena Uredbe 1306/2013/EU Uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, ali Uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, posreduje agenciji na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin« ter priloži ustrezna dokazila. Tako sporočeno višjo silo ali izjemne okoliščine agencija obravnava v skladu s 4. členom Delegirane uredbe 640/2014/EU in jo smiselno uporabi tudi v primerih neizpolnjevanja pravil navzkrižne skladnosti. Na obrazcu iz tega odstavka upravičenec posreduje tudi namere za odstop od obveznosti za ukrepa KOPOP in EK.
(2) Upravičenec neizpolnitev obveznosti obdobja obvezne reje za vloge na žival iz predpisov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega odstavka in izločitev ali nadomestitev živali posreduje agenciji na obrazcu »Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi živali« ter priloži ustrezna dokazila.
(3) Če upravičenec zaradi naravnih okoliščin, določenih v 32. členu Delegirane uredbe 640/2014/EU, ne more izpolniti zahtev za upravičenost ali drugih obveznosti za operacijo ukrepa KOPOP: Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, to posreduje agenciji v desetih delovnih dneh po ugotovitvi kakršnega koli zmanjšanja števila živali na obrazcu »Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi živali« in priloži ustrezna dokazila.
(4) Če upravičenec zaradi pogina živali zaradi naravnih okoliščin, določenih v 32. členu Delegirane uredbe 640/2014/EU, ne more izpolniti obdobja paše za operacijo dobrobit živali – govedo iz uredbe, ki ureja dobrobit živali, se njegovo sporočanje pogina v CRG šteje kot sporočilo agenciji za sporočanje naravne okoliščine v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(5) Če upravičenec zaradi pogina živali zaradi naravnih okoliščin, določenih v 32. členu Delegirane uredbe 640/2014/EU, ne more izpolniti obdobja paše za operacijo dobrobit živali – drobnica iz uredbe, ki ureja dobrobit živali, umakne zahtevek v roku iz 32. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU in v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe.
(6) Če je na obmejnem območju ob državni meji zaradi namestitve tehničnih in drugih sredstev za opravljanje nadzora državne meje v skladu z zakonom, ki ureja nadzor državne meje, onemogočena redna raba kmetijskih površin, se to šteje za primer izjemne okoliščine v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(7) Za upoštevanje roka za sporočanje izjemne okoliščine iz prvega odstavka tega člena se v primeru iz prejšnjega odstavka, ki se pojavi pred oddajo zbirne vloge iz 11. člena te uredbe, šteje, da je bil rok upoštevan, če upravičenec na način iz drugega odstavka 11. člena te uredbe na »Geoprostorskem obrazcu« kmetijsko površino, na kateri zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje redna raba ni mogoča, prijavi kot »333 – tehnično ali drugo sredstvo« iz šifranta.
(8) Če se zaradi razlogov iz šestega odstavka tega člena raba kmetijskih površin onemogoči šele po vložitvi zbirne vloge, upravičenec primer izjemne okoliščine sporoči na način in v roku, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. Kot datum nastanka izjemne okoliščine navede datum, ko so bila nameščena tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje. V rubriki Zmanjšan obseg na GERK v tekočem letu navede površino, ki je zaradi namestitve tehničnih ali drugih sredstev ne more uporabljati.
(9) Agencija v postopku priznavanja izjemne okoliščine iz šestega in osmega odstavka tega člena preveri podatke o namestitvi tehničnih ali drugih sredstev za opravljanje nadzora državne meje pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.
(10) Izjemna okoliščina iz šestega in osmega odstavka tega člena se upošteva pri izpolnjevanju zavez za ukrepe iz 2. točke drugega odstavka in 1. do 3. točke tretjega odstavka 1. člena te uredbe v skladu z drugim in tretjim pododstavkom prvega odstavka 4. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(11) Izjemna okoliščina iz šestega in osmega odstavka tega člena se upošteva pri izpolnjevanju meril za upravičenost ali drugih obveznosti za ukrepe iz 1. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe v skladu s prvim pododstavkom 4. člena Delegirane uredbe 640/2014/EU.
(12) Površina, prijavljena kot »333 – tehnično ali drugo sredstvo« iz šifranta, iz sedmega odstavka tega člena, se v skladu s točko (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ne šteje kot kmetijska površina za ukrepe iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe.
(13) Površina »333 – tehnično ali drugo sredstvo« iz šifranta se vnese grafično na način iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, pri čemer je največja širina tega poligona pet metrov, razen kadar upravičenec izjavi, da je onemogočena redna raba kmetijskega zemljišča na večji površini, in je to razvidno iz grafičnih podlag.
30. člen 
(izjemne okoliščine, povezane z zamejitvijo širjenja virusa COVID-19) 
(1) Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjena virusa COVID-19 in omilitev njegovih posledic se za namene financiranja in upravljanja ukrepov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe priznajo za izjemno okoliščino v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: izjemna okoliščina) v primerih, ko upravičenec:
1. zaradi COVID-19 razmer, ki vplivajo na delo upravne enote, ne more pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG;
2. zaradi COVID-19 razmer, ki vplivajo na delo upravne enote, ne more pravočasno izvesti spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG;
3. ki za vložitev zbirne vloge pooblasti izvajalca javne službe za kmetijsko svetovanje (v nadaljnjem besedilu: JSKS) in zaradi COVID-19 razmer, ki vplivajo na delo JSKS:
– ne more vložiti zbirne vloge v roku za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka 10. člena te uredbe oziroma
– ne more vložiti »Vloge za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« v roku iz četrtega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) Primere izjemnih okoliščin iz prejšnjega odstavka agencija prizna v roku za pozno predložitev zbirne vloge v skladu s 13. in 14. členom Uredbe 640/2014/EU. Primere izjemnih okoliščin iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, če upravičenec vloži »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«, agencija prizna v roku od 6. do 31. maja 2022. Za primere iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka agencija informacije o tem, da upravičenec ni mogel pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG ali spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG, prevzame iz RKG. Za primere izjemnih okoliščin iz 3. točke prejšnjega odstavka izvajalec JSKS podpiše izjavo, da zaradi aktivnosti in ukrepov za zamejitev COVID-19 ni bilo mogoče izvesti storitve elektronskega izpolnjevanja in elektronske vložitve zbirne vloge do 6. maja 2022 oziroma »Vloge za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« do 5. maja 2022. Skenogram izjave izvajalec JSKS priloži zbirni vlogi in posreduje agenciji.
(3) Agencija o priznanju izjemne okoliščine iz prvega odstavka tega člena odloči z odločbo o odobritvi sredstev za ukrepe, na katere se izjemna okoliščina nanaša.
(4) V primeru iz druge alineje 3. točke prvega odstavka tega člena se ne glede na četrti odstavek 27. člena Uredbe, ki ureja dobrobit živali, za začetek obdobja paše upošteva datum začetka paše iz »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica«.
31. člen 
(popravki in prilagoditve očitnih napak) 
(1) Ko uradna oseba agencije, ki vodi postopek, nedvoumno ugotovi, da gre za očitno napako, lahko v roku do izdaje odločb iz 34. člena te uredbe zbirno vlogo iz 11. člena in priloge zbirne vloge iz 12. člena te uredbe, ki jih predloži upravičenec, popravi in prilagodi v skladu s 4. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(2) Uradna oseba agencije o popravkih in prilagoditvah iz prejšnjega odstavka napiše uradni zaznamek in nemudoma o tem obvesti upravičenca.
32. člen 
(izterjava neupravičeno izplačanih zneskov) 
(1) Neupravičeno izplačane zneske mora upravičenec vrniti v skladu s 7. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU ter v skladu s prvim in drugim odstavkom 54. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija lahko opusti izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Uredbe 1306/2013/EU in 43. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21).
(3) Agencija ne izterja neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic v skladu s petim odstavkom 23. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU, če je njihova vrednost v registru plačilnih pravic ob preverjanju 50 eurov ali manj.
33. člen 
(prenos kmetijskega gospodarstva) 
(1) Obravnava zbirne vloge v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva z enega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: prenosnik) na drugega upravičenca (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik) po roku za pozno predložitev zbirne vloge v skladu s 13. in 14. členom Delegirane uredbe 640/2014/EU in preden so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči ali podpore za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, razen za ukrep KOPOP, se izvede v skladu s prvim do četrtim odstavkom 8. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU.
(2) Za izvedbo prejšnjega odstavka prevzemnik v skladu s točko (a) četrtega odstavka 8. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU najpozneje do 2. novembra 2022 obvesti agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva in posreduje zahtevo za plačilo pomoči oziroma podpore na obrazcu »Izjava o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahteva za plačilo v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva po roku za pozno predložitev zbirne vloge za leto 2022«.
34. člen 
(roki za izdajo odločb) 
Odločbe o izplačilih za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izdajo najpozneje do 30. junija 2023.
35. člen 
(priloge) 
Obrazci, ki se nanašajo na ukrepe kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe in jih določa ta uredba, so kot Priloga sestavni del te uredbe in so dostopni tudi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
VII. KONČNA DOLOČBA 
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-51/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2021-2330-0122
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost