Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 5100-3/2022-2 Ob-1474/22, Stran 367
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom, v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: Zakon), 135. in 136. Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 17/96), Protokola 17. zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega 24. 1. 2020 in Protokola o spremembi in dopolnitvi Protokola 17. zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega 2. 11. 2020, Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2023 in 2024 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Hrvaška.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
a. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
b. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih hrvaških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja bilateralnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri agenciji.
(3) Vodja bilateralnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in Metodologija.
(4) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa Metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
(5) Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju najmanj tri mesece ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi. Raziskovalna odsotnost se v prijavi v opombah navede tudi za ostale sodelujoče raziskovalce, če je to potrebno za izpolnjevanje pogojev za opravljanje predmeta javnega razpisa.
5.2. Ostali pogoji
(1) Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lahko največ dve leti.
(2) Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
(3) Slovenski in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji.
(4) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata; od leta 2017 naprej).
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).
5.3. Izpolnjevanje pogojev
Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja pogojev, se prijava na predlog strokovne komisije s sklepom direktorja zavrne.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije.
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav, pri čemer:
a) razvrsti prijave s pripadajočimi ocenami po sledečem vrstnem redu:
– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: A1),
– v 20 % kvoto iz prve alineje se ne uvrstijo prijave, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let in so imeli odobrene bilateralne projekte z Republiko Hrvaško na zadnjih dveh razpisih agencije (2018–2019 in 2020–2021; v nadaljevanju: zadnji razpisi agencije). Te prijave se po padajočem vrstnem redu ocene A1 razvrsti v drugo kvoto, kjer so razvrščene vse druge prijave, ki niso uvrščene na vrh seznama 20 % prijav iz prve alineje,
– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnjih alinej, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1,
b) na koncu seznama prijav se, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.
Pri izboru bodo imele prednost prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov na zadnjih razpisih agencije. Strokovna komisija bo v predlogu seznama prijav prijavitelje, ki niso imeli odobrenih bilateralnih projektov na zadnjih razpisih agencije, označila z »da«.
Predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20 % bilateralnih projektov, katerih vodje so mladi vodje bilateralnih projektov, sočasno pa bo upoštevala tudi prednostno merilo za prijave, ki na zadnjih razpisih agencije niso imeli odobrenih bilateralnih projektov. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo o izboru prijav za sofinanciranje odločil direktor agencije s sklepom o izboru prijav, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila o izboru prijav.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, znaša okvirno 100.000,00 EUR.
Agencija bo izbrane bilateralne projekte sofinancirala skladno s proračunskimi možnostmi in na podlagi finančnega načrta agencije za navedena leta.
V skladu s podpisanim dogovorom Republike Slovenije in Republike Hrvaške bo agencija sofinancirala slovenskim prijaviteljem (raziskovalnim organizacijam) upravičene stroške javnega razpisa, in sicer:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;
– stroške bivanja za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno, ob obiskih daljših od 15 dni pa stroške prenočnin največ do 1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine, določene v uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo;
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni stroški tudi stroški javnega prevoza od letališča do RO in od RO do letališča.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji ne glede na dolžino bivanja (kratki – do 14 dni ali dolgi obiski – 15 dni ali več) izplačajo hrvaškim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.
8. Čas izvajanja razpisa: obdobje realizacije (izvedba obiskov) predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.
9. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
9.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-HR-2022.
Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora biti podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov BI.HR@arrs.si in GlavnaPisarna@arrs.si (odda se samo prijavni obrazec ARRS-MS-BI-HR-2022 brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).
9.2. Rok za oddajo prijave
Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki do vključno 20. 4. 2022 do 15. ure.
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov agencije do vključno 20. 4. 2022 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 20. 4. 2022 do 15. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijav
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 25. 4. 2022 ob 9. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri odgovorni osebi za javni razpis, Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50 ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
V Republiki Hrvaški je pristojna institucija Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške, ki bo javni razpis objavila na spletni strani: https://mzo.gov.hr. Kontaktna oseba na hrvaški strani je gospa Silvana Siebert, tel. +385/1/4594-452, e-pošta: silvana.siebert@mzo.hr.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti