Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

428. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 556/3, 552/3, 552/1, 552/2, 552/6 vse k.o. 845 – Pameče na območju EUP OP-232 v OPN MOSG (ID 2606), stran 1107.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 30. seji dne 2. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 556/3, 552/3, 552/1, 552/2, 552/6 vse k.o. 845 – Pameče na območju EUP OP-232 v OPN MOSG (ID 2606)
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 556/3, 552/3, 552/1, 552/2, 552/6 vse k.o. 845 – Pameče na območju EUP OP-232 v OPN MOSG. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor pod številko naloge 21018, v mesecu juliju 2021. Pooblaščeni prostorski načrtovalec: je Vesna Polanc Marinič, u.d.i.a., ZAPS A-0749. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2606.
II. 
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 159 m² in preoblikovanje za 350 m2 na zemljišču s parc. št. 556/3, 552/3, 552/1, 552/2, 552/6 vse k.o. 845 – Pameče, v Mestni občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) OP – 232, opredeljene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 3 in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0016/2021
Slovenj Gradec, dne 2. februarja 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost