Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

401. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, stran 1057.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14), 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) so Občinski svet Občine Divača na seji dne 29. 9. 2021, Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne 7. 10. 2021, Občinski svet Občine Komen na seji dne 24. 11. 2021, Občinski svet Občine Pivka na seji dne 30. 9. 2021, Občinski svet Občine Postojna na seji dne 15. 9. 2021, Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejeli
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
(1) V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 77/19) se za prvo alineo drugega odstavka 9. člena doda nova alinea, ki se glasi:
»– Lekarna Trnovo Ilirska Bistrica«
(2) Druga do enajsta alinea postanejo tretja do dvanajsta alinea.
2. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Ilirska Bistrica.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2021-08
Divača, dne 29. septembra 2021
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan 
 
Št. 014-25/2018-44
Ilirska Bistrica, dne 7. oktobra 2021
 
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 
 
Št. 007-07/2021-3
Komen, dne 24. novembra 2021
 
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 
 
Št. 9000-17/2021
Pivka, dne 30. septembra 2021
 
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 
 
Št. 007-7/2019-14
Postojna, dne 15. septembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
 
Št. 032-9/2021-12
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost