Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

403. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, stran 1058.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07, 113/08, 80/09, 25/10, 92/12 in 29/18), 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21, ZOFVI-N) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 23. seji dne 3. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
1. člen 
V drugi alineji prvega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07, 113/08, 80/09, 25/10, 92/12 in 29/18 – v nadaljevanju odlok) se spremeni število predstavnikov delavcev šole v svetu šole, in sicer se besedilo:
»pet predstavnikov delavcev šole«
nadomesti z besedilom:
»trije predstavniki delavcev šole,«.
2. člen 
Besedilo prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 11.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Premoženje, ki ga daje ustanovitelj v upravljanje javnemu zavodu:
– posamezni del stavbe z ID znakom:2178-480-9, šola v skupni izmeri 6.487,8 m2, ki se nahaja v 1., 2., 3., 4. in 6. etaži stavbe št. 480, Cesta talcev 2, Koroška Bela, Jesenice,
– posamezni del stavbe z ID znakom:2178-480-12, šola v skupni izmeri 636,3 m2, ki se nahaja v 2., 3. in 4. etaži stavbe št. 480, Cesta talcev 2, Koroška Bela, Jesenice,
– zemljišče s parc. št. 277/10 k.o. 2178 Koroška Bela, v skupni izmeri 8.343 m2,«.
3. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2017-20
Jesenice, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost