Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

418. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020, stran 1076.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 20. seji dne 3. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020, se spremeni Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 30/16). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dopolnitev poglavja »(2) UKREPI POMOČI«.
2. člen 
V 10. členu se na koncu 6. točke črta pika in se dodata novi, sedma in osma točka, ki se glasita:
»7. Subvencioniranje stroškov ureditve čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda.
8. Subvencioniranje stroškov najemnin za prostore v podjetniškem inkubatorju v IOC Neverke.«
3. člen 
Za 37. členom se doda novo poglavje:
»7. Subvencioniranje stroškov čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda.« ter se k temu poglavju dodajo naslednji novi členi:
»38. člen 
Namen pomoči je pospeševanje priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje oziroma čistilno napravo ter subvencioniranje za vračilo dela stroškov ureditve čiščenja in odvajanja odpadnih voda.
39. člen 
Upravičeni stroški so stroški izvedbe oziroma ureditve čiščenja in odvajanja odpadnih voda in sicer stroški dobave in montaže opreme čistilne naprave.
40. člen 
(1) Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so podjetja, in sicer:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) ter na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost,
– drugi poslovni subjekti, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihov pravni status in način financiranja,
– subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju Občine Pivka in imajo na območju Občine Pivka urejeno čiščenje in odvajanje komunalnih odpadnih voda s čistilno napravo, ki ni starejša od 10 let,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.
41. člen 
(1) Višina pomoči oziroma višina subvencije se podrobneje določi z javnim razpisom.
(2) Višina pomoči oziroma višina subvencije ne sme preseči višine vrednosti odmerjenega komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje fekalne kanalizacije.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«
4. člen 
Za 37. členom se doda še eno novo poglavje:
»8. Subvencioniranje stroškov najemnin za prostore v podjetniškem inkubatorju v IOC Neverke.« ter se k temu poglavju dodajo naslednji novi členi:
»42. člen 
Namen pomoči je spodbujati podjetniške aktivnosti ter učinkovito podjetniško okolje ter spodbujati ustanavljanje novih podjetij, zagotavljati učinkovito podjetniško okolje, s subvencioniranjem najemnin za prostore v podjetniškem inkubatorju pa prispevati k ugodnemu podpornemu okolju.
43. člen 
Upravičeni stroški so stroški najemnin za prostore v podjetniškem inkubatorju v IOC Neverke.
44. člen 
Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so podjetja, in sicer:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) ter na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost,
– drugi poslovni subjekti, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihov pravni status in način financiranja,
– ki imajo sedež v Občini Pivka ali ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi sami, bodisi preko podružnice ali poslovne enote opravljajo gospodarsko dejavnost na območju Občine Pivka,
– ki so novonastala podjetja, vpisana manj kot pet let v ustrezen register, kar pomeni 5 let od prvega vpisa v ustrezen register ter niso s katerim od poslovnih subjektov ali z velikim podjetjem povezano podjetje v smislu predpisov, ki urejajo gospodarske družbe,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.
45. člen 
(1) Višina pomoči oziroma višina subvencije najemnin za prostore v podjetniškem inkubatorju v IOC Neverke se podrobneje določi z javnim razpisom.
(2) Višina pomoči oziroma višina subvencije ne sme preseči 80 % upravičenih stroškov.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«
5. člen 
Obstoječa 38. in 39. člen se preštevilčita tako, da postaneta 46. in 47. člen.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000/20-2022
Pivka, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost