Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 024-1/2022-10 Ob-1449/22, Stran 375
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1, z dne 20. 4. 2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 6.0, z dne 2. 7. 2021, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17), Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr., 23/17 in 30/19), Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21), sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri št. 5442-245/2017/12, z dne 20. 6. 2018, in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije, št. 3032-74/2017/27, z dne 23. 7. 2018, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 (v nadaljevanju: javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018–2022, ki jo izvaja sklad.
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP za obdobje 2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja«.
Izrazi v javnem razpisu, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.
Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2021/2022 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).
Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 vpisani v zaključni letnik.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov ter vpeljave novih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.
2.4 Regija izvajanja
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP EKP za obdobje 2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 13. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila srednjih poklicnih šol, med katerimi so tudi tiste, ki izvajajo tudi programe višjega strokovnega izobraževanja, oziroma razmerja med temi po regijah, ki znaša 63 % za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 37 % za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
2.5 Ciljna skupina
Ciljne skupine za sklop A so: vajenci, delodajalci, zbornice.
Ciljne skupine za sklop B so: dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci, šole.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A
Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica odda vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda zbornica za vajenca, ki je v šolskem letu 2021/2022 vpisan v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je na podlagi sklenjene vajeniške pogodbe vključen v vajeniško izvedbo enega od naštetih izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe: avtokaroserist, avtoserviser, elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, kamnosek, klepar – krovec, mehatronik operater, mizar, oblikovalec kovin – orodjar, papirničar, slikopleskar – črkoslikar, steklar, strojni mehanik, zidar.
3.1.1 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:
– Izobraževalni program se v vseh letih izobraževanja v najmanj 50 % izvede kot praktično usposabljanje z delom.
3.1.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica:
Zap. št.
Pogoji:
Dokazila – načini preverjanja
1.
na dan oddaje vloge je registrirana v pravnoorganizacijski obliki kot zbornica ali gospodarska zbornica;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
2.
na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja; 
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah ministrstva in zakonodaji
3.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni insolventen, skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US);
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
4.
ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;*
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah FURS-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6.
vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, ki jih je registrirala pristojna zbornica, so v šolskem letu 2021/2022 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki.1
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
1 Izobraževalni programi:
avtokaroserist, avtoserviser, elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, kamnosek, klepar – krovec, mehatronik operater, mizar, oblikovalec kovin – orodjar, papirničar, slikopleskar – črkoslikar, steklar, strojni mehanik, zidar
* Za vlogo, oddano februarja 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 28. 1. 2022; za vlogo, oddano marca 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 25. 2. 2022; za vlogo, oddano aprila 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 30. 3. 2022.
3.1.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Zap. št.
Pogoji
Dokazila – načini preverjanja
1.
na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni insolventen, skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
3.
ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;*
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah FURS-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21), od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev**
6.
ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je registrirala pristojna zbornica.
– Registrirana vajeniška pogodba in načrt vajeništva
* Za vlogo, oddano februarja 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 28. 1. 2022; za vlogo, oddano marca 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 25. 2. 2022; za vlogo, oddano aprila 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 30. 3. 2022.
** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in preverjanje na terenu.
3.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za sklop B
Šola in delodajalec, za katerega šola odda vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022.
3.2.1 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:
– Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program):
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec izvede najmanj 114 ur oziroma najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2019/2020 do 2021/2022.
Če dijak opravlja praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega usposabljanja z delom razdeli sorazmerno glede na izveden obseg praktičnega usposabljanja z delom skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno šolskega leta 2016/2017, pri čemer se upošteva praktično usposabljanje z delom v obdobju od 1. 9. 2016 dalje.
– Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega izobraževanja.
– Delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih od 2020/2021 do 2021/2022.
Če študent opravlja praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega izobraževanja razdeli sorazmerno glede na izveden obseg praktičnega izobraževanja pri delodajalcu skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno študijskega leta 2016/2017, pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v obdobju od 1. 9. 2016 dalje.
3.2.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola:
Zap. št.
Pogoji:
Dokazila – načini preverjanja
1.
na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje; 
– Pogoj se preveri v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US);
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
3.
ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;*
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah FURS-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni bilo izplačano sofinanciranje za isti izobraževalni program;
– Pogoj se preveri v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6.
dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje,
so v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 vpisani
v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega opravljajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7.
študentom, ki izredno študirajo, šola ne skrajša s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje upravičenih stroškov za izredne študente).
– Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih
* Za vlogo, oddano februarja 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 28. 1. 2022; za vlogo, oddano marca 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 25. 2. 2022; za vlogo, oddano aprila 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 30. 3. 2022.
3.2.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Pogoji
Dokazila – načini preverjanja
1.
na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni insolventen, skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
3.
ima na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse do tega dne zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah FURS-a
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
6.
za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni bilo izplačano sofinanciranje za isti izobraževalni program;
– Pogoj se preveri v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7.
delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21), od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja oziroma praktičnega izobraževanja z delom do dneva oddaje vloge;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev**
8.
prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem delodajalcu;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
9.
z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja upravičene stroške v času opravljanja praktičnega izobraževanja, nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti ne delajo za delodajalca preko svojega s.p. (ta točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo upravičene stroške za izredne študente).
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
* Za vlogo, oddano februarja 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 28. 1. 2022; za vlogo, oddano marca 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 25. 2. 2022; za vlogo, oddano aprila 2022, bo sklad navedeni pogoj preverjal za presečni dan 30. 3. 2022.
** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in preverjanje na terenu.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 4.700.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih naslednja:
– za proračunsko leto 2022: 4.700.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 2.961.000,00 EUR, od tega:
− 2.368.800,00 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU udeležba (80,00 %) in
− 592.200,00 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 1.739.000,00 EUR, od tega:
− 1.391.200,00 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
− 347.800,00 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Način delitve sredstev po regijah je: 63 % za KRVS in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4 tega razpisa.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov SSE 1 in SSE 2 je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti stroškov SSE 3 in prvega dela SSE 4 je od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2022.
Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2022.
6. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje dokumente:
– javni razpis,
– razpisna dokumentacija in
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila MIZŠ).
Javni razpis, razpisna dokumentacija in povezava do Navodil MIZŠ so dostopni na spletni strani sklada https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/.
V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prijaviteljem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Skladno s točko 3.1 tega javnega razpisa vlogo na javni razpis za sklop A odda zbornica, pri čemer zbornica in delodajalec, za katerega zbornica odda vlogo, nastopata kot soprijavitelja.
Skladno s točko 3.2 tega javnega razpisa vlogo na javni razpis za sklop B odda šola, pri čemer šola in delodajalec, za katerega šola odda vlogo, nastopata kot soprijavitelja.
Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene obrazce, v fizični obliki podpisane z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe soprijavitelja, in v primeru, ko soprijavitelj posluje z žigom, opremljene z njegovim žigom, v primeru elektronske oblike pa podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ki glasi na ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe soprijavitelja, pri tem je potrebno za pooblaščeno osebo priložiti tudi pooblastilo za vložitev vloge, ter dokazila:
Sklop A:
1. prijavni obrazec za zbornico
2. izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
3. izjava zbornice o vpisu dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki
4. prijavni obrazec za delodajalca
5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
6. registrirana vajeniška pogodba
7. načrt izvajanja vajeništva
8. pravilno opremljena ovojnica, v skladu z 19. točko javnega razpisa.
Sklop B:
1. prijavni obrazec za šolo
2. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
3. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri študentih (izjava se izpolni in priloži k vlogi v primeru, če so prijavljene osebe študenti)
4. prijavni obrazec za delodajalca
5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
6. pravilno opremljena ovojnica, v skladu z 19. točko javnega razpisa.
Soprijavitelja morata za sklop A in sklop B uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo vloga zavržena.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški, dokazila ter način financiranja
9.1 Upravičeni stroški in dokazila
Sofinanciranje upravičenih stroškov bo v okviru tega javnega razpisa potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na: https://www.eu-skladi.si/ekp/navodila/) in Navodili MIZŠ, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo je dne 8. 6. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018–2022, št. dokumenta: 5442-245/2017/6, dne 12. 5. 2020 Spremembo Metodologije za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018–2022, št. 5442-245/2017/6 z dne 8. 6. 2018, št. dokumenta: 5442-245/2017/227, ter dne 6. 4. 2021 Spremembo Metodologije za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto za izvedbo programa Povezava poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018–2022, št. dokumenta: 5442-245/2017/352 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
9.1.1 Upravičeni stroški in dokazila za sklop A
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.1. javnega razpisa za Sklop A so:
– Standardni strošek na enoto 3 (SSE 3): spodbuda delodajalcu za stroške mentorja vajencu;
– Standardni strošek na enoto 4, prvi del (prvi del SSE 4): strokovno-administrativno-tehnična podpora s strani zbornice.
a) Strošek: spodbuda delodajalcem za stroške mentorja vajencu (v nadaljevanju: SSE 3)
SSE 3 se delodajalcem dodeli kot spodbuda za sofinanciranje stroškov mentorja vajencu, ki se najmanj 50 % izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja praktično usposablja z delom pri delodajalcu.
SSE 3 je namenjen kot spodbuda delodajalcem, ki imajo v času od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022 z dijakom, ki je v šolskem letu 2021/2022 vpisan v 1. letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, sklenjeno vajeniško pogodbo in je le-to registrirala pristojna zbornica.
Skladno z zadnjo spremembo metodologije je vrednost SSE 3 v znesku 2.768,00 EUR določena za opravljeno praktično usposabljanje z delom po izobraževalnem programu v vseh treh letih vajeniškega izobraževanja. Delodajalcu se sorazmerni del SSE 3 izplača po opravljenih obveznostih vajenca iz naslova praktičnega usposabljanja z delom za šolsko leto 2021/2022. Strošek SSE 3 se dodeli sorazmerno glede na dejansko opravljen obseg praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu po izobraževalnem programu v posameznem letniku znotraj obdobja upravičenosti stroška SSE 3 in glede na predpisan celotni obseg praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnem programu, in je število opravljenih tednov pri delodajalcu razvidno na potrdilu šole o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca za posamezni letnik. Vpisani obseg opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tednih se matematično zaokroži na eno decimalko. Pri izračunu sorazmernega dela SSE 3 se stotinske izravnave zaokroži navzdol (znesek v evrih na dve decimalki).
Upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom delodajalca za sofinanciranje skupaj z registrirano vajeniško pogodbo, načrtom izvajanja vajeništva in izjavo zbornice o vpisu dijakov v program srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki.
Dokazilo za izpolnjene pogodbene obveznosti je potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca za posamezni letnik.
Zbornica skladu posreduje zahtevek delodajalca za sofinanciranje v okviru SSE 3 za šolsko leto 2021/2022 in potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca za šolsko leto 2021/2022 najkasneje do 5. 10. 2022.
Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel izplačilo zahtevka za sofinanciranje v okviru SSE 3 skladno s pogodbo o sofinanciranju.
b) Strošek: strokovno-administrativno-tehnična podpora s strani zbornice (v nadaljevanju: prvi del SSE 4)
Prvi del SSE 4 se dodeli zbornicam za registracijo in spremljanje vajeništva na podlagi posamezne vajeniške pogodbe, kot to določa 12. člen Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17).
Skladno z zadnjo spremembo metodologije je višina sredstev za prvi del SSE 4, ki se dodeli zbornici: 235,00 EUR.
Zbornici se dodeli prvi del SSE 4 le enkrat za vsakega vajenca, ne glede na to, da lahko vajenec praktično usposabljanje z delom opravlja pri več različnih delodajalcih.
Upravičen strošek za prvi del SSE 4 se dokazuje z zahtevkom zbornice za sofinanciranje in bo v znesku 235,00 EUR izplačan po potrditvi zahtevka za sofinanciranje v okviru SSE 3.
Soprijavitelja za sklop A pripravita zahtevke za sofinanciranje v obliki, kot jih določi sklad.
Zbornica skladu predloži v celoti izpolnjen in podpisan zahtevek zbornice za sofinanciranje v okviru prvega dela SSE 4 najkasneje do 5. 10. 2022.
Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel izplačilo zahtevka za sofinanciranje v okviru prvega dela SSE 4 skladno s pogodbo o sofinanciranju.
9.1.2 Upravičeni stroški in dokazila za sklop B
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.2. javnega razpisa, za sklop B so:
– Standardni strošek na enoto 1 (SSE 1): strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja;
– Standardni strošek na enoto 2 (SSE 2): administrativno-tehnična podpora s strani šole.
a) Strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (v nadaljevanju: SSE 1)
SSE 1 je namenjen delodajalcem za sofinanciranje stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja za študente.
Skladno z zadnjo spremembo metodologije je višina SSE 1, ki se dodeli delodajalcu: 1.186,00 EUR.
SSE 1 je namenjen delodajalcem, ki imajo v času od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2022:
1. sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe2 z dijaki za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki določajo skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 24 tednov v treh šolskih letih, vključno s šolsko obliko izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposabljanja v podjetjih (do 50 % trajanja izobraževalnih programov), oziroma
2 Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).
2. sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju s študenti za izvajanje praktičnega izobraževanja3 v skladu s študijskimi programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki določajo 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega izobraževanja v dveh študijskih letih,
3 Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).
in so dijaki oziroma študenti v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 v zaključnem letniku ter opravijo celotni program praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, predpisan v zgoraj navedenih izobraževalnih programih.4
4 Če zaradi epidemije dijakom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP) in Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP).
Strošek SSE 1 se dodeli sorazmerno glede na dejansko opravljen obseg praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu in glede na predpisan celotni obseg praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu po izobraževalnem programu, in je število opravljenih tednov razvidno na potrdilu šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu. Če dijak ali študent opravi praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se SSE 1 razdeli sorazmerno glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. Vpisani obseg praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja pri delodajalcu v tednih se matematično zaokroži na eno decimalko. Pri izračunu sorazmernega dela SSE 1 se stotinske izravnave zaokroži navzdol (znesek v evrih na dve decimalki).
Upravičen strošek SSE 1 se dokazuje z zahtevkom delodajalca za sofinanciranje skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
Šola skladu posreduje v celoti izpolnjen in podpisan zahtevek delodajalca za sofinanciranje v okviru SSE 1 in potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu najkasneje do 5. 10. 2022.
Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel izplačilo zahtevka za sofinanciranje v okviru SSE 1 skladno s pogodbo o sofinanciranju.
b) Strošek: administrativno-tehnična podpora s strani šole (v nadaljevanju: SSE 2)
SSE 2 je namenjen šoli, v katero je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
Skladno z zadnjo spremembo metodologije je višina SSE 2, ki se dodeli šoli: 26,00 EUR.
V primeru, da dijak ali študent opravi praktično usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri več delodajalcih, se šoli za vsakega posameznega delodajalca, za katerega je zahtevek za sofinanciranje v okviru SSE 1 potrjen, potrdi zahtevek šole za sofinanciranje v okviru SSE 2.
Upravičen strošek za SSE 2 se dokazuje z zahtevkom šole za sofinanciranje in bo v znesku 26,00 EUR izplačan po potrditvi zahtevka za sofinanciranje v okviru SSE 1.
Soprijavitelja za sklop B pripravita zahtevke za sofinanciranje v obliki, kot jih določi sklad.
Šola skladu predloži v celoti izpolnjen in podpisan zahtevek šole za sofinanciranje v okviru SSE 2 najkasneje do 5. 10. 2022.
Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel izplačilo zahtevka za sofinanciranje v okviru SSE 2 skladno s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način izvrševanja plačil – financiranja
10.1 Način izvrševanja izplačil za sklop A
Z izbranima soprijaviteljema za sklop A bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, v kateri bo podrobneje dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.
Izplačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje, registrirane vajeniške pogodbe, načrta izvajanja vajeništva in izjave zbornice o vpisu dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki, kot je opredeljeno v točki 9.1.1 javnega razpisa.
Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke za sofinanciranje oziroma pozove zbornico k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijske račune soprijaviteljev za sklop A v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada oziroma naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani ministrstva ter v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP).
10.2 Način izvrševanja plačil za sklop B
Z izbranima soprijaviteljema za sklop B bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, v kateri bo podrobneje dogovorjen način sofinanciranja za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja.
Izplačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje in potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izobraževanju študenta, kot je opredeljeno v točki 9.1.2 javnega razpisa.
Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke za sofinanciranje oziroma pozove šolo k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijske račune soprijaviteljev sklopa B v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada oziroma naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani ministrstva ter v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP).
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B morata pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: https://www.eu-skladi.si/ekp/navodila/).
Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi javnega razpisa.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja in spremljanja ter evidentiranja
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki je sofinancirana v okviru predmetnega javnega razpisa, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 sta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B dolžna zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki so sofinancirani v okviru tega javnega razpisa, v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih izvedb praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bodo izbrani soprijavitelji obveščeni pisno s strani sklada.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi za namene javnega razpisa se morajo evidentirati prihodki oziroma prilivi, ki jih bo sklad nakazal izbranim soprijaviteljem za sklop A in izbranim soprijaviteljem za sklop B na podlagi javnega razpisa.
13. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Zbornica in šola sta za namen spremljanja in vrednotenja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžni spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, so natančneje opredeljeni v dokumentu Razpisna dokumentacija, oddelek I, točka 12.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki je sofinancirana ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti v okviru javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju samem (napovedanega ali nenapovedanega) bosta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B omogočila vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru javnega razpisa. Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B bosta o izvedbi napovedanega preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščena, sklad pa lahko opravi tudi nenapovedano preverjanje na kraju samem, dolžna pa bosta ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
Če bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovljena kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: https://www.eu-skladi.si/ sl/ekp/navodilaekp/navodila/) in Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja/), oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B pa bosta dolžna neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna zagotoviti upoštevanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, vključenimi v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna cilje javnega razpisa uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da sta soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B seznanjena z vsebino javnega razpisa, se z njo strinjata in sprejemata pogoje javnega razpisa.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, se obravnavajo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ).
V primeru zahteve za dostop do informacije javnega značaja s strani prosilca bo sklad odločal v skladu z ZDIJZ.
Sklad in soprijavitelji so dolžni zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sklada nista seznanila z vsemi dejstvi in podatki, ki so jima bili znani ali bi jima morali biti znani oziroma da sta posredovala neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikrila informacije, ki bi jih bila v skladu s tem javnim razpisom dolžna razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev, ali da sta neupravičeno pridobila sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bosta izbrana soprijavitelja posameznega sklopa dolžna vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega soprijavitelja posameznega sklopa do dneva vračila, na transakcijski račun sklada. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne izvedbe praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja: uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so odobreni ali povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega soprijavitelja za sklop A oziroma izbranega soprijavitelja za sklop B do dneva vračila sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 6. 4. 2022.
Šteje se, da je vloga prejeta pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka oddana v vložišču Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču sklada v času veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) oziroma odloka, ki bi ga nadomestil, mora vlagatelj oddajo vloge predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti s skladom. Postopek naročanja in telefonske številke za naročanje so objavljene na spletni strani sklada https://www.srips-rs.si/sklad/kontaktirajte-nas/.
Vlogo na javni razpis odda upravičeni vlagatelj, ki je:
– za sklop A: zbornica,
– za sklop B: šola.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, opremljeni z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi oznakami »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis PUD 2021/2022«.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije, ali lastnoročno napisane obvezne podatke in oznake iz prejšnjega odstavka.
Vlogo na javni razpis predstavljajo eden ali več prijavnih obrazcev za šolo oziroma za zbornico in drugi obrazci, ki so našteti v točki 6 javnega razpisa za sklop A oziroma sklop B. Upravičeni vlagatelj lahko v roku za oddajo vlog na javni razpis odda največ eno samostojno vlogo v pravilno opremljeni in označeni ovojnici. Če upravičeni vlagatelj v roku za oddajo vlog na javni razpis odda več kot eno vlogo, in sicer vsako v pravilno opremljeni in označeni ovojnici, se bo drugo in vse naslednje izmed teh vlog obravnavalo kot dopolnitev prve izmed teh vlog. Vloga upravičenega vlagatelja na javni razpis se v tem primeru šteje za oddano takrat, ko je oddana zadnja dopolnitev istega upravičenega vlagatelja v roku za oddajo vlog na javni razpis.
Z oddajo vloge na javni razpis s strani upravičenega vlagatelja vsi delodajalci soprijavitelji soglašajo, da se upravičeni vlagatelj šteje za skupnega pooblaščenca vseh delodajalcev soprijaviteljev za vročitve v smislu 90. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP).
20. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog je praviloma javno in se bo pričelo dne 7. 4. 2022 ob 10. uri ter bo potekalo v poslovnih prostorih sklada, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Komisija lahko v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) odloči, da odpiranje ni javno, če je število prejetih vlog veliko, o čemer bo sklad javnost obvestil najkasneje 1 dan pred odpiranjem vlog z obvestilom na spletni strani https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/.
Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu njihovega prejetja. Ovojnice, ki bodo oddane pred objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ali po izteku roka za oddajo vlog na javni razpis oziroma ne bodo imele s tem javnim razpisom predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog skladno s točko 6 javnega razpisa. Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge tiste upravičene vlagatelje, katerih vloge niso formalno popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo petnajst dni. Rok ne bo podaljšljiv.
Nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo s sklepom zavržene.
V nadaljnji postopek se bodo uvrstile vloge, ki bodo formalno popolne.
Komisija opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, in sicer preveri izpolnjevanje pogojev iz točke 3 javnega razpisa. Komisija si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti vloge pozove upravičenega vlagatelja k dodatnim pojasnilom na podlagi smiselne uporabe ZUP.
Če bodo podatki iz uradnih in drugih evidenc, ki jih bo sklad pridobil ob preverjanju pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, v nasprotju z izjavo in drugimi podatki kateregakoli od soprijaviteljev na javni razpis, bo sklad upravičenega vlagatelja pozval, da se izjavi o nasprotnih dejstvih in okoliščinah. V kolikor se upravičeni vlagatelj na poziv sklada ne bo odzval, bo sklad o izpolnjevanju pogojev odločil na podlagi podatkov v spisu oziroma po lastni presoji pridobil dodatna dokazila iz uradnih in drugih evidenc.
Sklad lahko vlogo delno ali v celoti zavrne v skladu z določbami ZUP, če kateri izmed soprijaviteljev ne izpolnjuje pogojev.
Izbrane bodo vloge, ki bodo glede na razpisne pogoje in formalno popolnost ustrezne, in sicer po časovnem vrstnem redu formalne popolnosti vlog do porabe sredstev. Če sredstva javnega razpisa ne zadoščajo za dodelitev celotne vrednosti prve naslednje ustrezne vloge, ostane preostanek sredstev javnega razpisa nerazporejen.
Na podlagi izbora vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije in se ga predloži direktorju sklada. Direktor na podlagi predloga komisije sprejme odločitev o dodelitvi sredstev, pri čemer bodo prejemnikom sredstev izdani sklepi o izboru.
21. Rok, v katerem bodo soprijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: soprijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani sklada. Izbranim soprijaviteljem bo sklad posredoval sklepe o izboru, tako da jih bo posredoval upravičenim vlagateljem, in jih istočasno pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Upravičeni vlagatelj je dolžan delodajalce soprijavitelje seznaniti s prejetim sklepom skladno z 90. členom ZUP. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne in so za sklop A sklenjene med skladom, zbornico in delodajalcem, ter za sklop B med skladom, šolo in delodajalcem. Če se izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev.
22. Pravno sredstvo: zoper izdani sklep lahko oseba, ki ima za to pravni interes (v nadaljevanju pritožnik), vloži pritožbo pisno ali ustno na zapisnik pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od vročitve sklepa upravičenemu vlagatelju, pri čemer velja za pravočasno oddano pritožba, ki je priporočeno oddana na pošti do zadnjega dne roka za pritožbo. Pritožnik mora v pritožbi navesti sklep, ki se izpodbija, z navedbo organa, ki ga je izdal, številko in datum izdaje sklepa ter natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Če strokovna komisija ugotovi, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v petnajstih dneh od prejema posreduje v odločanje ministrstvu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji za sklop A in izbranimi soprijavitelji za sklop B.
23. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom
Razpisna dokumentacija je do poteka roka za oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada https://www.srips-rs.si/ in v vložišču sklada, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure. Kontaktna oseba je Ervin Kostelec (tel. 01/43-41-513).
Vprašanja se lahko pošlje tudi na elektronski naslov pud@sklad-kadri.si, najkasneje do dne 6. 4. 2022. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti