Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

385. Sklep o uporabi Smernic o poročanju o neuspešnih poravnavah na podlagi člena 7 uredbe o centralnih depotnih družbah, stran 1029.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o poročanju o neuspešnih poravnavah na podlagi člena 7 uredbe o centralnih depotnih družbah 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe (EU) 1095/20101 dne 8. decembra 2021 objavil Smernice o poročanju o neuspešnih poravnavah na podlagi člena 7 uredbe o centralnih depotnih družbah, ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice so namenjene:
1. pristojnim organom, ki so imenovani na podlagi 11. člena Uredbe (EU) št. 909/20142 in
2. centralnim depotnim družbam (v nadaljevanju CDD), kot so opredeljene v členu 2(1)(1) Uredbe (EU) št. 909/2014.
(3) Smernice se uporabljajo v zvezi s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 909/2014, ki določa ukrepe za obravnavanje neuspešnih poravnav in sicer mora CDD za vsak sistem poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja, vzpostaviti sistem za spremljanje neuspešnih poravnav poslov s finančnimi instrumenti iz člena 5(1) Uredbe (EU) št. 909/2014. Pristojnemu organu in zadevnim organom mora CDD zagotavljati redna poročila, v katerih navede število neuspešnih poravnav in podrobnosti o njih ter morebitne druge pomembne informacije, vključno z ukrepi, ki jih CDD in njihovi udeleženci predvidijo za izboljšanje učinkovitosti poravnave. CDD morajo ta poročila objaviti vsako leto v združeni in anonimni obliki.
(4) Namen teh smernic je pojasniti obseg podatkov, ki jih morajo sporočati CDD, opredelitev in vrednotenje finančnih instrumentov ter pojasniti, kako sporočati neuspešne poravnave glede na razlog (vzrok) neuspešne poravnave in postopek predložitve poročil o neuspešnih poravnavah.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev določa uporabo smernic za:
1. CDD, kot so opredeljene v členu 2(1)(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 in
2. Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kot pristojnim organom, imenovanim na podlagi 11. člena Uredbe (EU) št. 909/2014.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev bo opravljala naloge in pristojnosti nadzora v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena ter prvim, drugim in tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah3 ter pri tem v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa) 
Ta sklep začne veljati in se uporabljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2022-5
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
EVA 2022-1611-0022
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež
 
1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
2 Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012
3 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Uradni list RS, št. 60/16)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti