Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Ob-1426/22, Stran 392
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 64/17 in 70/18), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in področja:
– prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šport starejših,
– večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane na območju Mestne občine Nova Gorica in niso del rednega športnega programa prijavitelja na vseh nivojih (organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev),
– organiziranost v športu.
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa je spodbujanje športne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa in sofinanciranje tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni občini Nova Gorica.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 431.000,00 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:
– 18/10.047 – program športa
396.000,00 €
– 18/10.048 – večje športne prireditve
35.000,00 €
in sicer:
a) večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja na občinskem in medobčinskem nivoju v višini 1.925,00 €,
b) večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja na državnem in mednarodnem nivoju v višini 17.325,00 €,
c) velike mednarodne športne prireditve v višini 15.750,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in športne zveze,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica, katerega izvajanje celotnega programa je urejeno s posebnim predpisom,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen pomen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
Mestna občina bo iz proračuna za leto 2022 sofinancirala športne programe izvajalcev:
– v individualnih športnih panogah: alpinizem, alpsko smučanje, atletika, balinanje, borilni športi (aikido, judo, karate, kick boxing in drugi), cheerdance, cheerleading, golf, jadranje, kajakaštvo, kegljanje, kolesarstvo, konjeništvo, kotalkanje, lokostrelstvo, namizni tenis, pikado, plavanje, rolkanje, sabljanje, strelstvo, šah, športna gimnastika, športno-ritmična gimnastika, športni ples (moderni tekmovalni, standardni in latinsko ameriški, akrobatski), športni ribolov – casting, tenis, twirling – mažoretke,
– v kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet, vaterpolo.
IV. Splošni pogoji kandidiranja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje športnih programov ter jih najmanj v letu pred objavo javnega razpisa tudi dejansko izvajajo;
– imajo na dan objave razpisa najmanj dve leti registrirano dejavnost;
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva, ustanove in zasebne zavode);
– imajo v mestni občini registriran sedež in imajo najmanj 50 % aktivnih članov iz mestne občine ali imajo v mestni občini izpostavo, enoto, podružnico ipd., ustanovljeno skladno s pravili društva, v kateri je najmanj 90 % aktivnih vadečih iz mestne občine, pri čemer ali prijavitelj ali njegova izpostava, enota ali podružnica, pretežno delujejo na njenem območju (izjema so primeri, ko zaradi naravnih danosti to ni mogoče – npr. vodne površine, smučišča, gore ipd.). S pojmom »pretežno delujejo« se smatra, da pretežno izvajajo redni program vadbe v panogi, ki jo prijavljajo na javni razpis, na območju mestne občine ter so aktivni v okviru športnega in družbenega udejstvovanja v mestni občini;
– v primeru, da se na razpis prijavijo invalidska društva s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih društev, se število aktivnih članov iz mestne občine upošteva samo pri vrednotenju skladno z merili, in sicer kot ena vadbena skupina ne glede na program, ki ga izvajajo;
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za športne prireditve;
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za iste programe;
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave;
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot tri mesece v obdobju zadnje pol leta pred dnevom odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju športa iz preteklih treh let, oziroma redno vračajo sredstva, če imajo z mestno občino sklenjen dogovor o načinu vračila sredstev;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva kandidirajo samostojno,
– društva, ki so člani Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica ter druga društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. Prav tako ne morejo kandidirati prijavitelji, ki enake programe prijavljajo na druge razpise Mestne občine Nova Gorica.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na posamezni proračunski postavki. Merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del razpisa.
Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok) izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem sklene pogodbo v skladu z določili 21. člena odloka.
V letu 2022 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se bodo predplačila za programe športa izvajala največ v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev pa se nakaže po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov programov. Za sofinanciranje večje športne prireditve predplačil ni, ampak se sredstva nakazujejo po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programov in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu (obrazci od št. 5 do 16). Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem izvodu za vse prijavljene programe), ki so navedene v razpisnem obrazcu Prijava-šport 2022.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje soba 12). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (mag. Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12, z oznako »Javni razpis – šport 2022 – Ne odpiraj«, do vključno 11. marca 2022 do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 11. 3. 2022 do 10. ure prispe na naslov mestne občine oziroma je vložena v njeni sprejemni pisarni (pritličje soba 12).
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za šport – Ne odpiraj« (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo in jih pristojni organ zavrže s sklepom. S sklepom se zavržejo tudi vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne dokumentacije.
Formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi petčlanska strokovna komisija za pregled in oceno športnih programov, ki jo s sklepom imenuje župan.
X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 11. 3. 2022 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti