Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

369. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Šija, stran 1004.

  
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o koncesiji za graditev žičniške naprave Šija 
1. člen 
(vsebina koncesije) 
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za graditev štirisedežnice Šija (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiščih parc. št. 1842/27, 1842/28, 1842/26 in 1843/25, vse k. o. 2198 Studor, in na parc. št. 1250/2 in 1250/2, vse k. o. 2199 Savica.
2. člen 
(vsebina vloge) 
Vloga za pridobitev koncesije obsega:
1. navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
2. zadevo,
3. zahtevek ali predlog,
4. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
5. družbo ali ime vlagatelja, prebivališče ali sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
6. navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
7. navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
8. namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
9. podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer naprave za zasneževanje in podobno),
10. podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi plazovi,
11. izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
12. investicijski načrt za gradnjo.
3. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je finančno in poslovno sposoben,
– ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti in
– ima usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar obratovalni čas žičniške naprave prilagodi v skladu z naravovarstvenim soglasjem in naravovarstvenimi pogoji.
4. člen 
(gradbeno dovoljenje za žičniško napravo) 
Koncesionar na podlagi podeljene koncesije po predhodni presoji nosilne zmogljivosti prostora in sprejemljivosti posega pridobi gradbeno dovoljenje za žičniške naprave in po pridobitvi dovoljenja z njo obratuje.
5. člen 
(odločba o podelitvi koncesije) 
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z upravno odločbo, ki jo izda vlada.
6. člen 
(koncesijsko obdobje) 
(1) Koncesija se podeli za 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem izdaje dovoljenja za obratovanje žičniške naprave.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom.
7. člen 
(stroški podelitve koncesije) 
Koncesionar krije vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s to uredbo.
8. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: minister).
9. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem ministra.
10. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.
11. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z njenim razdrtjem,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave,
– zaradi nespoštovanja oziroma neizvajanja omilitvenih ukrepov, določenih v gradbenem dovoljenju.
12. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen 
(vzpostavitev prvotnega stanja) 
Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Oblika in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo, pristojno za žičniške naprave.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(rok za vložitev vloge) 
Koncesionar mora vlogo za pridobitev koncesije iz 2. člena te uredbe vložiti v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-52/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2022-2430-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti