Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 1103-195/2021/10 Ob-1438/22, Stran 365
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 7. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) objavlja
javni razpis 
za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23
1. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2022/23 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Programi profesionalnega usposabljanja (v nadaljevanju: programi) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.
2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na ta javni razpis so:
a. da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja,
b. da so prijavljeni programi usklajeni z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajeni s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov,
c. da so prijavljeni programi pripravljeni v skladu z določili tega javnega razpisa in vsebujejo obvezne podatke iz drugega odstavka in dokumentacijo iz tretjega odstavka 5. točke tega javnega razpisa,
d. da so vsebine programov usklajene s cilji in ciljno skupino programov,
e. da so prijavljeni programi namenjeni strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogočajo njihov strokovni in disciplinarni razvoj,
f. da prijavljeni programi trajajo najmanj 8 ur,
g. da je prijavitelj na podlagi Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 izpolnil vse pogodbene obveznosti oziroma v šolskem letu 2020/21 ni bil izvajalec programov kariernega razvoja,
h. da je vsak program prijavljen samo enkrat.
3. Teme za prijavo predlogov programov
Prijavitelj je dolžan predlog programa uvrstiti v eno od tem. Teme so splošne in prednostne. Prijavljeni programi (v splošnih in prednostnih temah) se ob izpolnjevanju Kriterijev za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 (v nadaljevanju: kriteriji), objavijo v katalogu. Programi, ki so uvrščeni v prednostne teme, so lahko sofinancirani.
Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v naslednje splošne teme:
1. predšolska vzgoja,
2. osnovna šola,
3. glasbeno šolstvo,
4. vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
5. srednje splošno izobraževanje,
6. srednje poklicno in strokovno izobraževanje,
7. višje strokovno izobraževanje,
8. izobraževanje odraslih.
Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (in morebitno sofinanciranje) uvrstijo v naslednje prednostne teme:
1. poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov v učnem in študijskem procesu s poudarkom na sodobni učni tehnologiji in inovativnih pristopih poučevanja in učenja,
2. trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo,
3. nadarjeni v vzgojno-izobraževalnem procesu ter vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pedagoških metod in pristopov),
4. izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in zagotavljanje enakih možnosti ranljivim skupinam,
5. socialno čustvene kompetence in dobrobit v vzgoji in izobraževanju (opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti),
6. svetovalno delo v vzgojno-izobraževalnem in študijskem procesu,
7. razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, dvojezičnosti/večjezičnosti in medijske pismenosti.
V skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20; v nadaljevanju: pravilnik) je prednostne teme določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 218. seji, dne 16. 12. 2021.
O ustreznosti uvrstitve predloga programa v temo odloči komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 (v nadaljevanju: razpisna komisija). Razpisna komisija lahko program uvrsti v drugo temo, kot ga je uvrstil prijavitelj.
4. Okvirna višina sredstev: sredstva, namenjena sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, v ocenjeni višini 255.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (10.000,00 EUR za leto 2022 in 245.000,00 EUR za leto 2023), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev), na kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), 4021 (Posebni material in storitve) in kontu 4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.
5. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredovanjem izpisov iz Katis-a v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima dostopa do Katis-a, za dostop zaprosi preko e-naslova katis.mizs@gov.si. Vnos v Katis in izpis podatkov iz njega je možen od objave do izteka roka za prijavo na ta javni razpis.
Obvezni podatki za vnos so:
– urejeni podatki v meniju Matični podatki zavoda,
– v celoti izpolnjeni in urejeni podatki v meniju Katalog programov v zavihkih:
– program, 
– vsebine, 
– metode dela s predavatelji,
– izpeljave, 
– cena in 
 predstavitev.
Prijavo na ta javni razpis prijavitelj pošlje v tiskani obliki na obrazcih, ki jih natisne iz Katis-a:
– podatki o prijavitelju,
– predstavitev programa (za vsak prijavljeni program posebej),
– pregled programa (za vsak prijavljeni program posebej),
– seznam prijavljenih programov.
Vsi obrazci morajo biti potrjeni z žigom in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja. V primeru, da prijavitelj posluje brez žiga, je to potrebno navesti v prijavi.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj jamči, da so podatki v tiskani in elektronski obliki identični, da se prijavitelj strinja s pogoji tega javnega razpisa in merili za izbor in sofinanciranje programov ter da prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.
6. Rok za oddajo prijave ter način predložitve
Rok za oddajo prijave je najkasneje do 31. 3. 2022. Prijava je pravočasna, če je oddana kot izpis iz Katis-a na način, kot je določeno v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23« in nazivom ter polnim naslovom prijavitelja. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2022 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijave.
Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene.
7. Odpiranje prijav: prijave bo odpirala razpisna komisija. Ker se pričakuje večje število prijav, bo predvidoma dne 5. 4. 2022 v prostorih ministrstva nejavno odpiranje prijav. Pri odpiranju prijav bo razpisna komisija ugotavljala njihovo popolnost. Prijava je formalno popolna, če je pravočasno oddana v tiskani obliki kot izpis iz Katis-a, kot je določeno v tretjem in četrtem odstavku 5. točke tega javnega razpisa. Razpisna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave ne bodo formalno popolne.
8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu
Popolne prijave bo ocenila razpisna komisija v skladu z določili tega javnega razpisa in kriterijev, ki so del razpisne dokumentacije.
Za šolsko leto 2022/23 bodo izmed prijavljenih s sklepom izbrani programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke tega javnega razpisa in bodo:
– v skladu s kriteriji dosegli najmanj 20 točk in
– pridobili po najmanj 1 točko v kriterijih:
– I/3 (Ocena vsebine in organizacije izvedbe programa),
– I/4 (Ocena vpliva programa na razvoj kompetenc),
– I/5 (Ocena referenc predavateljev programa od leta 2016, ki so povezane z vsebino programa).
Glede na določila prejšnjega odstavka se v nabor objavljenih programov ne morejo uvrstiti programi tistih prijaviteljev, ki v šolskem letu 2020/21 niso izpolnili obveznosti po pogodbi o izvajanju programov profesionalnega usposabljanja oziroma pogodbi o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja. Informacije o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v šolskem letu 2020/21 lahko prijavitelji dobijo na e-naslovu: katis.mizs@gov.si ali na tel. 01/40-05-233 oziroma 01/40-05-327.
S sklepom določeni izbrani programi bodo objavljeni v katalogu. Programi, ki ne bodo izbrani, bodo s sklepom zavrnjeni.
9. Merila za sofinanciranje izbranih programov
Za šolsko leto 2022/23 se bodo v skladu z načrtovanimi sredstvi v izbor za sofinanciranje uvrstili izbrani programi, ki:
– bodo s sklepom uvrščeni v eno od prednostnih tem, objavljeni v 3. točki tega javnega razpisa,
– bodo v skladu s kriteriji dosegli najmanj 27 točk in
– so z evalvacijo programov v koledarskem letu 2021 dosegli povprečno oceno, ki na 9 stopenjski lestvici na nobeni izmed kategorij evalvacije ni nižja od 7. Pri tem bodo upoštevane ocene le tistih izvajalcev, ki so v koledarskem letu 2021 pridobili evalvacijo najmanj 5 udeležencev.
Ocene evalvacij so razvidne v Katis-u v matičnih podatkih izvajalca.
Ministrstvo bo za sofinanciranje s sklepom določilo po eno izvedbo programa, ki je predvidena za najmanj 30 udeležencev. Ministrstvo bo sofinanciralo programe tudi z manj kot 30 udeleženci, če bo prijavitelj to ustrezno utemeljil. O utemeljenosti obrazložitve bo odločala razpisna komisija. V primeru, da obrazložitev ne bo ustrezno utemeljena, bo program objavljen za 30 udeležencev.
Programi bodo sofinancirani v višini najmanj 50 odstotkov cene programa do porabe načrtovanih sredstev.
V primeru, da bo na ta javni razpis prijavljenih in izbranih manj programov za sofinanciranje v skladu z določili razpisa, kot je načrtovanih finančnih sredstev, bo ministrstvo glede na načrtovana finančna sredstva sofinanciralo programe po stopnji, ki presega 50 odstotkov cene programa, na način, da se vsakemu programu dodeli sorazmerno višja stopnja sofinanciranja.
Ne glede na zgoraj navedene kriterije ministrstvo ne bo sofinanciralo programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih virov.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja prijav, prispelih na ta razpis.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
S sklepom bodo zavrnjeni programi prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz 2. točke tega razpisa,
– bodo z enako vsebino prijavljeni več kot enkrat (v tem primeru se obravnava le en program z enako vsebino),
– v skladu s kriteriji ne bodo dosegli najmanj 20 točk,
– ne bodo pridobili najmanj po 1 točko v skladu s kriteriji I/3, I/4 in I/5.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz tega javnega razpisa in je bila njegova prijava s sklepom zavržena ali zavrnjena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli prekliče.
11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo vse izbrane programe objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, ki se ne sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju programov.
Za izvajanje sofinanciranih programov bo ministrstvo sklenilo eno ali več pogodb o izvajanju in sofinanciranju programov, na osnovi izkazanih potreb po izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, do porabe načrtovanih sredstev. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti programi, za katere bodo izvajalci najprej pridobili ustrezno število prijav udeležencev, prijavljenih s soglasjem odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda, razvidnih iz Katis-a, in o tem obvestili ministrstvo.
Če se po izdanem sklepu o izboru programov profesionalnega usposabljanja v šolskem letu 2022/23 ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo le-to znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. besedilo tega javnega razpisa,
2. opredelitev prednostnih tem,
3. vzorec obrazca za predstavitev programa,
4. metodologijo za izračun cene programov,
5. kriterije za izbor in sofinanciranje programov,
6. vzorec pogodbe o izvajanju ter
7. vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/40-05-233 ali 01/40-05-327 oziroma pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti