Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Ob-1427/22, Stran 441
Svet JVIZ Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) na podlagi sklepa, sprejetega na 3. korespondenčni seji sveta zavoda dne 9. 2. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela 1. 7. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisna prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– overjeno dokazilo o nazivu,
– overjeno dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– overjeno dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Prijavo pošljite priporočeno po pošti v zaprti ovojnici v roku 15 dni po odjavi na naslov: Svet JVIZ Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico« Ne odpiraj.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet JVIZ Vrtec Škofljica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti