Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka, stran 1075.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 20. seji dne 3. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka (Uradni list RS, št. 61/16) sicer tako, da se črta 9. člen in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Upravičencu se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli denarna pomoč v višini 250,00 EUR.
Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določenega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi dokazili.«
2. člen 
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»Upravičenec, ki se je znašel v položaju materialne ogroženosti zaradi nesreče lahko poleg enkratne denarne pomoči pridobi pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
Med naravne nesreče, ki povzročajo škodo na stanovanjskih hišah, poslovnih in gospodarskih objektih po tem pravilniku spadajo: poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar in podobni pojavi.
Med druge nesreče spadajo nesreče, ki povzročijo škodo na stanovanjskih in poslovnih stavbah ter gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva.
Pri določitvi zneska se upoštevajo sledeča merila:
Ocena ugotovljene škode
Pomoč pri odpravi škode 
na stanovanjski hiši
Pomoč pri odpravi škode na poslovnem objektu ali drugih nepremičninah
do 10.000,00 EUR
do 1500,00 EUR
do 1000,00 EUR
do 50.000,00 EUR
do 3000,00 EUR
do 2000,00 EUR
nad 50.000,00 EUR
do 5000,00 EUR
do 3000,00 EUR
O dodelitvi enkratne denarne pomoči zaradi škode, ki jo povzročijo nesreče odloča komisija. Mnenje o višini zneska, ki naj se dodeli zaradi elementarne nesreče ali požara, komisiji podata župan in odbor za družbene dejavnosti.
Komisija mora pri določitvi poleg zgoraj navedenih meril in mnenj upoštevati tudi trenutno socialno ogroženost in bivanjske pogoje prosilca.«
3. člen 
Spremeni in dopolni se 10. člen, tako da se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Upravičencem do subvencije šole v naravi se določi subvencija v skladu z višino otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka. In sicer glede na spodnjo tabelo:
Dohodkovni razred 
otroka v izračunu 
za otroški dodatek
Višina subvencije
1
50 %
2
40 %
3
30 %
4
20 %
*5
15 %
*6 in več
do 50 % – delež določi komisija
Komisija dodeli subvencijo glede na kriterije iz zgornje tabele od 1. do 4. dohodkovnega razreda, 5. dohodkovnemu razredu pa samo v primeru, da se šole v naravi v enem šolskem letu udeležita dva otroka ali več otrok iz iste družine.
Komisija pri dodeljevanju subvencije lahko upošteva tudi dolgotrajnejše socialne probleme in druge posebnosti v družini kot so:
– dolgotrajna bolezen,
– smrt v družini,
– samohraniteljstvo,
– večje število nepreskrbljenih otrok,
– druge posebnosti, ki vplivanju na šibko materialno stanje družine.
V teh primerih komisija lahko dodeli dodatnih 20 % subvencije.
Izjemoma se subvencija dodeli tudi 6. dohodkovnemu razredu v primerih, ko gre za posebne socialne in zdravstvene okoliščine.
Posebne socialne in zdravstvene okoliščine so:
– otrok ima odločbo pristojnega zavoda za šolstvo, zapisnik Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, oziroma drugo ustrezno dokumentacijo, ki izkazuje posebnosti otroka,
– odločbo o posebni negi in varstvu otroka (otroci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci, gluhi in naglušni, otroci z več motnjami, dolgotrajno hodu bolni otroci),
– otrok je vključen v programe z nižjim izobrazbenim standardom.
Subvencija v tem primeru lahko znaša do 50 %, njeno višino pa določi Komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000/20-2022
Pivka, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti