Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

408. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, stran 1067.

  
Na podlagi 21., 29., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl., 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, uradno prečiščeno besedilo – UPB4, št. 164/21) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 32. redni seji dne 2. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj 
1. člen
V Odloku o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19; v nadaljevanju: Odlok) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pristojni organ po določilih tega odloka je notranja organizacijska enota mestne uprave, pristojna za promet.«
2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. cona 1, 2 in 3so posamezna območja znotraj Mestne občine Kranj, v katerih veljajo različne ureditve prometa in parkiranja vozil;
2. dnevna parkirnina je znesek celodnevne parkirnine, ki jo je dolžan na podlagi obvestila izvajalca plačati uporabnik za parkiranje na javni parkirni površini;
3. dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, parkirna dovolilnica, parkirni abonma ali drugo ustrezno dokazilo v skladu z določbami tega odloka, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil ali programske opreme;
4. dostavni časje čas, predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili znotraj območja za pešce;
5. dovolilnica ali dovoljenje je dokazilo, ki izkazuje pravico do upravičenosti za ustavljanje, parkiranje, ali prevoz do določenega območja;
6. elektronsko plačilo je plačilo parkirnine oziroma takse po tem odloku z brezžičnim načinom plačila na način, razviden s parkomata ali obvestilne table;
7. izvajalecje izvajalec gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč;
8. javna parkirna površinaje s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, posebej urejena javna površina izven vozišča ceste v lasti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) ali posebej zgrajeni objekt v lasti MOK, namenjen parkiranju vozil;
9. javna površinaje površina v lasti MOK, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti …);
10. odločba je odločba o pravici uporabe parkirnega mesta, uporabe dostavnega mesta, do prevoza območja za pešce ali izvajanja dejavnosti v območju za pešce, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka;
11. označitev časa prihoda pomeni z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo v celoti in dobro vidno označitev začetka parkiranja na način, da se v vozilu na armaturni plošči namesti parkirno uro ali list papirja z razločno vidno izpisanim točnim časom začetka parkiranja;
12. pajekje posebno intervencijsko vozilo za odstranitev ali prestavitev vozila;
14. parkirna dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe parkirnega mesta, dodeljeno z odločbo;
15. parkirni abonma je dokazilo o upravičenosti do parkiranja na določenem območju v skladu s prometno signalizacijo na podlagi pogodbe o uporabi parkirnega abonmaja in plačila takse v skladu z odredbo iz 6. člena tega odloka;
16. parkirni listekje dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega mesta v času, označenem na parkirnem listku;
17. parkirno mestoje del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila;
18. parkomatje naprava za izdajanje parkirnih listkov in dovoljenj;
19. površina za kolesaje kolesarnica, površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobna površina, ki je namenjena parkiranju in izposoji koles;
20. servisne storitveso storitve, ki so potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so potrebne za uporabo objekta;
20. souporaba avtomobilaje tržna storitev gospodarske družbe, ki nudi kratkotrajno plačljivo izposojo vozil uporabnikom, na način, da vozilo uporabnik prevzame in pusti na določenem mestu;
21. stanovanjska enotaje skupina prostorov, namenjenih za prebivanje občanov, ki so funkcionalna celota in je v katastru stavb, ki ga vodi pristojni upravni organ za geodetske podatke evidentirano kot stanovanje s svojo identifikacijsko oznako (sestavljena iz številke stavbe in številke stanovanja) in ima kot dejansko rabo določeno stanovanje ali stanovanje v večstanovanjski stavbi. Če za stanovanje v večstanovanjskem objektu ni izvedena etažna delitev, vknjižba v zemljiški knjigi ali vpis v katastru stavb, se objekt obravnava kot eno stanovanje;
22. taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah (parkirnina ali taksa za parkirni abonma), dostavo in prevoz po občinskih cestah.«
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za besedo »vozil« doda besedilo »pod pogoji, ki so določeni v odloku, ki ureja občinske ceste«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek se črtata.
4. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku za »besedo« stekla« doda besedilo »na armaturni plošči«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Po izteku dovoljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«
5. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.«
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim pripadajo na podlagi določil tega odloka z ustrezno dovolilnico ali dovoljenjem na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka.
(2) Župan s pravilnikom natančneje določi:
– vrste dovolilnic in dovoljenj;
– obrazce dovolilnic in dovoljenj;
– velikost in obliko dovolilnic in dovoljenj;
– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic in dovoljenj;
– postopek odvzema pravice do parkiranja ali prevoza;
– postopek odvzema naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor ali onemogočenja vstopa v območje posameznih con;
– materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic in dovoljenj;
– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa;
– velikost in obliko parkirnih abonmajev.
(3) Dovolilnica, dovoljenje ali parkirni abonma upravičencu ne zagotavlja parkirnega mesta.
(4) Upravičenost do dovolilnice, dovoljenja ali parkirnega abonmaja se lahko preveri tudi z vpogledom v evidence ali preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.«
7. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone,
– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva,
– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto),
ki jih izkaže v postopku izdaje odločbe o pravici uporabe parkirnega mesta in mu v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za pridobitev pravice do parkirnega mesta ali do vstopa ali prevoza v območje za pešce ni bila odvzeta pravica do parkiranja, vstopa ali prevoza v območje za pešce.«
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na javni parkirni površini je z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za dve leti, dovoljeno parkiranje za nujno potrebni čas in v bližini kraja opravljanja naloge za vozila:
– Mestne občine Kranj (v nadaljevanju tudi: MOK) in njenega organa pristojnega za inšpekcijski ali redarski nadzor pri opravljanju nalog;
– izvajalcev gospodarskih javnih služb v Mestni občini Kranj, pri opravljanju nalog gospodarske javne službe.
(2) Organ MOK, pristojen za inšpekcijski ali redarski nadzor sme pri opravljanju nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s posameznimi določili tega odloka, na javnih zelenih površinah ali drugih javnih površinah.«
9. člen
V 16. členu se v drugem odstavku za »besedo« stekla« doda besedilo »na armaturni plošči«.
10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon z oceno vsaj 4 zvezdic po Euro NCAP standardu, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila« pod pogojem, da pristojni organ ugotovi, da je na nekem območju zagotovljeno zadostno število parkirnih prostorov.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno z dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni organ za dve leti ali z vozilom, vidno označenim z logotipom s strani izvajalca dejavnosti izposoje vozil iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.«
11. člen
Naslov poglavja »2.7. Ureditev parkiranja vozil invalidov« se spremeni tako, da se glasi »Ureditev parkiranja vozil upravičencev do parkirne karte«
12. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do parkirne karte za invalide (v nadaljevanju tega člena: voznik) lahko na javni parkirni površini, kjer je obvezno plačilo parkirnine in ki ni omejeno z zapornico, brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri na urejenih in označenih javnih parkirnih mestih.
(2) Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto za invalide na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči tako, da sta parkirna karta in označitev časa prihoda dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.
(3) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(4) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(5) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, kot je to določeno v 7. členu tega odloka.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom petega odstavka tega člena.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«
13. člen
Doda se nov 18.a člen, ki se glasi:
»(1) Upravičenci do parkirne karte za zdravstvene delavce, delavce socialnih služb in delavce invalidskih organizacij lahko na javni parkirni površini, kjer je obvezno plačilo parkirnine in ki ni omejeno z zapornico, brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri na urejenih in označenih javnih parkirnih mestih.
(2) Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto iz prejšnjega odstavka na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči tako, da sta parkirna karta in označitev časa prihoda dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.
(3) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(4) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(5) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, kot je to določeno v 7. členu tega odloka.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom drugega ali petega odstavka tega člena.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«
14. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih mestih iz prvega odstavka tega člena, ki niso omejena z zapornico in kjer je obvezno plačilo parkirnine največ tri ure med 7. in 22. uro.«
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.«
15. člen
V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna mesta, namenjena izključno parkiranju koles, lahkih motornih vozil, mopedov in motornih koles.«
16. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg primerov, določenih z zakonom ter z drugimi določbami tega odloka, je prepovedano parkirati ali ustavljati tudi:
1. na zvoženi, gramozni, makadamski in podobni javni površini ali drugi površini v lasti MOK brez njenega soglasja;
2. na tržnici, rekreacijskih površinah, območju pokopališča ali na katerikoli drugi javni površini in drugi površini v lasti MOK, razen na površini v skladu z določbami tega odloka;
3. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do transformatorske postaje ali do priključka na energetsko, infrastrukturno in komunalno javno omrežje;
4. na javni površini ali drugi površini v lasti MOK, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve;
5. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov).
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 2., 3., 4. ali 5. točke prvega odstavka tega člena.«
17. člen
V 32. členu se za prvim stavkom prvega odstavka doda nov stavek, ki glasi: »Po preteku časa iz prejšnjega stavka mora upravičenec do izredne dovolilnice vozilo prestaviti na označeno parkirno mesto ali pa zapustiti območje za pešce.«
18. člen
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Fizična oseba, ki nima prijavljenega prebivališča v območju za pešce, ali pravna oseba, ki opravlja dejavnost v območju za pešce, in je lastnik nepremičnine, stanovanjske enote ali poslovnega prostora, evidentiranega v katastru upravnega organa za geodetske podatke, v območju za pešce, kjer ni možno parkirati vozila, ali fizična oseba, ki ima prijavljeno prebivališče, je lastnik stanovanjske enote v območju za pešce in ni upravičenec do dovolilnice, ima na podlagi dovoljenja pristojnega organa pravico do brezplačnega omejenega števila prevozov območja za pešce do lastne nepremičnine, v skladu z odredbo sveta. V primeru, da ima upravičenec po tem odstavku v območju za pešce več nepremičnin, stanovanjskih enot ali poslovnih prostorov, evidentirani v katastru upravnega organa za geodetske podatke, mu za vsako oziroma za vsakega od teh pripada toliko prevozov območja za pešce, kot je določeno v odredbi sveta.«
19. člen
V 38. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Imetniku dovolilnice ali dovoljenja, ki omogoča večkratni vstop in izstop v območje za pešce, se omogoči vstop v območje za pešce preko sistemov oddaljenega nadzora upravljanja prometa, na njegovo vlogo pa se mu za vsako tako dovolilnico ali dovoljenje izda ena naprava za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce za lastno uporabo.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Imetnik dovolilnice, mora dovolilnico vrniti organu, ki mu jo je izdal:
– ob spremembi naslova v 15 dneh po preselitvi;
– ob prenehanju drugih razlogov, ki so utemeljevali pridobitev dovolilnice v 15 dneh po prenehanju razlogov.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
20. člen
V 40. členu se v prvem odstavku za besedo »stekla« doda besedilo »na armaturni plošči«.
Osmi in deveti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, četrtim ali petim odstavkom tega člena.«
21. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega mesta ali dostavnega mesta ali do vstopa ali prevoza območja za pešce, če:
– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični;
– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev;
– se izkaže, da upravičenec zlorablja dovolilnico, dovoljenje ali napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor tako, da neupravičeno omogoči vstop ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice in navedeno zlorabo ponovi tudi po tem, ko ga je pristojni organ na to pisno opomnil in ga pozval k prenehanju navedene zlorabe dovolilnice, dovoljenja ali naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor;
– upravičenec ne plača takse v skladu s tem odlokom;
– se dovolilnica nahaja v drugem vozilu z registrsko oznako, ki ni vsebovana na dovolilnici.«
V tretjem odstavku se pika spremeni v vejico in doda besedilo »pri čemer ni upravičen do povrnitve materialnih stroškov iz sedme in osme alineje drugega odstavka 9. člena tega odloka.«
V petem odstavku se za besedo »dovoljenja« doda besedilo »ter naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor«.
22. člen
Doda se nov drugi odstavek 44. člena, ki se glasi:
»(2) Občinski redar lahko zaradi izvedbe zakonskih nalog ob enkratnem dogodku odredi začasno spremembo cestno prometne signalizacije, če je ta nujna, da se promet odvija tekoče in varno. Sprememba lahko traja le do prenehanja razlogov za odredbo.«
23. člen
V 45. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi poziv, da je potrebno v roku, določenem v pozivu, z javne parkirne površine umakniti parkirana vozila, ki:
– so parkirana na delovišču, na katerem potekajo gradbena ali vzdrževalna dela, ali ovirajo vstop ali izstop z delovišča;
– so parkirana na prireditvenem prostoru, na katerem poteka prireditev ali ovirajo vstop ali izstop na prireditveni prostor;
– so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.«
24. člen
V 46. členu prvega odstavka se prva točka spremeni tako, da se glasi:
»1. da je vozilo parkirano na tržnici, rekreacijski površini ali območju umirjenega prometa ali območju skupnega prometnega prostora;«
V prvem odstavku se peta točka spremeni tako, da se glasi:
»5. da je vozilo več kot tri dni parkirano na plačljivem parkirnem mestu na ali ob občinski cesti brez plačila ali tri dni po poteku plačane parkirnine«.
25. člen
V 47. členu se prva in druga točka prvega odstavka spremenita tako, da se glasita:
»1. da je vozilo parkirano na javni površini, ki predstavlja delovišče, kjer potekajo gradbena ali vzdrževalna dela, ali je parkirano na javni površini tako, da ovira vstop ali izstop iz delovišča;
2. da je vozilo parkirano na javni površini, ki predstavlja prireditveni prostor, kjer poteka prireditev, ali je parkirano na javni površini tako, da ovira vstop ali izstop iz prireditvenega prostora;«
26. člen
V 49. členu se v drugem odstavku črta besedilo »s strani pristojnega organa«.
27. člen
V 50. členu se v tretjem odstavku besedilo »Medobčinski inšpektorat Kranj« spremeni v besedilo »Organ MOK, pristojen za redarski nadzor,«.
28. člen
V 52. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec na podlagi vloge imetnika pravice do parkiranja ali vstopa ali prevoza v določeno območje izda napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor in o tem vodi evidenco v skladu s splošnimi akti, izdanimi na podlagi tega odloka.«
29. člen
V 53. členu se v prvem odstavku besedilo »Medobčinskega inšpektorata Kranj« črta.
30. člen
Drugi in tretji odstavek 54. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) V primeru, da izvajalec ugotovi, da parkirnina za vozilo ni plačana oziroma v vozilu ni nameščeno dokazilo o plačilu parkirnine v skladu z določbami tega odloka ali vozilo ni ustrezno označeno z veljavno dovolilnico, dovoljenjem ali parkirnim abonmajem, se šteje, da parkirnina ni plačana, uporabnik vozila pa lahko plača dnevno parkirnino v skladu z obvestilom izvajalca. Pri plačilu je potrebno navesti sklic za plačilo dnevne parkirnine, kot je naveden na obvestilu izvajalca.
(3) V primeru neplačila dnevne parkirnine v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca, izvajalec poda pisni predlog za začetek prekrškovnega postopka pooblaščenemu prekrškovnemu organu MOK zaradi neplačane parkirnine. Izvajalec v pisnem predlogu za začetek prekrškovnega postopka lahko hkrati poda uporabniku, ki parkirnine ni plačal, tudi premoženjskopravni zahtevek za plačilo dnevne parkirnine.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2019-16-402101
Kranj, dne 2. februarja 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost