Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

416. Pravilnik o sofinanciranju priključitev na območjih opremljenih s komunalno opremo – fekalna kanalizacija v Občini Pivka, stran 1074.

  
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 20. seji dne 3. 2. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju priključitev na območjih opremljenih s komunalno opremo – fekalna kanalizacija v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem pravilnikom se določa način, pogoje in postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje priključitev na fekalno kanalizacijo v Občini Pivka.
Subvencija za priključitev na fekalno kanalizacijo je mogoča za zavezance oziroma lastnike obstoječih objektov zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo (fekalno kanalizacijo), katerim je bilo s strani občinske uprave izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, na območju, ki se opremlja z novo komunalno opremo in komunalnega prispevka za to komunalno opremo še niso plačali.
2. člen 
Občina Pivka s podeljevanjem proračunskih sredstev vzpodbuja stimulativen pristop k izvedbi hišnih priključkov na fekalno kanalizacijo. Višina sredstev, ki so letno namenjena za tovrstne stimulacije za zavezance, so zagotovljena v proračunu Občine Pivka.
3. člen 
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe), ki imajo v lasti stavbo (stanovanjsko ali večstanovanjsko stavbo). V primeru večstanovanjske stavbe je nosilec vloge (vlagatelj vloge), lastnik posameznega dela stavbe.
Višina subvencije za priključitev na fekalno kanalizacijo znaša:
– če je izvedena priključitev v roku 6 mesecev od izdaje poziva k priključitvi, znaša višina subvencije 25 % od višine odmerjenega komunalnega prispevka.
– subvencija za priključke daljše od 15 m znaša 20 EUR na vsak meter priključka nad 15 m.
– subvencija za priključke daljše od 35 m znaša še dodatnih 20 EUR na vsak meter priključka nad 35 m.
– subvencija v primeru izvedbe hišnega črpališča znaša 200 EUR.
Na podlagi predhodno navedenih treh alinej, se pri izračunu višine subvencije šteje:
– v primeru iz prve alineje, šteje za prvi meter, prvi nadaljnji polni meter nad 15 m.
– v primeru iz druge alineje, šteje za prvi meter, prvi nadaljnji polni meter nad 35 m.
– dolžina priključka in morebitna vgradnja hišnega črpališča se določi na podlagi evidentiranja s strani Javnega podjetja Kovod.
– v primeru, da ima ena stavba več priključkov, se upošteva dolžina le enega priključka in sicer tistega, ki je za zavezanca najugodnejši.
4. člen 
Splošni pogoji za pridobitev proračunskih sredstev s tega pravilnika so:
– pravnomočna odločba o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti za priključek na fekalno kanalizacijo za objekt, za katerega se uveljavlja subvencijo na podlagi soglasja k priključitvi upravljavca kanalizacije (Javno podjetje Kovod d.o.o.)
– dokazilo o plačilu odmerjenega komunalnega prispevka po izdani odločbi
– izmera dolžine fekalnega priključka (v metrih) in vnosa le-tega v kataster na podlagi katerega izda upravljavec kanalizacije (Javno podjetje Kovod) potrdilo o izgradnji priključka zavezancu in Občini Pivka, s čimer se smatra, da je priključek izveden
– dokazilo o lastništvu nepremičnine – izpis iz zemljiške knjige.
II. POSTOPEK ZA DELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
5. člen
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje priključitev na fekalno kanalizacijo v posameznem proračunskem letu se objavi na spletni strani Občine Pivka.
6. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila za dodelitev sredstev;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva;
– določitev obdobja, v katerem je mogoče zaprošati za subvencijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– naslov, na katerega se vložijo vloge;
– rok, v katerem bo izdana odločba o dodelitvi sredstev;
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi;
– določbo, da se nepopolne in nepravočasno ali nepravilno vložene vloge ne bodo upoštevale;
– morebitne druge potrebne podatke.
7. člen 
Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje priključitev na fekalno kanalizacijo mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo stavbe, h kateri se priključitev na fekalno kanalizacijo izvaja (naslov stavbe, št. stavbe, parcelna št. na kateri stoji stavba);
– priložene priloge skladno s splošnimi pogoji iz 4. člena Pravilnika;
– v primeru solastnine ustrezno pooblastilo solastnika;
– morebitne druge potrebne podatke.
8. člen 
Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– pregled in obravnava prispelih vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev.
9. člen 
Odločbo o dodelitvi sredstev izda občinska uprava v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
10. člen 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja Občinska uprava Občine Pivka.
Prosilec je dolžan nemudoma vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje, v primeru, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov.
Subvencija za priključitev na fekalno kanalizacijo za posamezno stavbo se lahko uveljavlja samo enkrat.
III. KONČNA DOLOČBA 
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000/20-2022
Pivka, dne 3. februarja 2022
 
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti