Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

409. Odlok o spremembah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, stran 1070.

  
Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 3. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11, 107/12 in 72/16) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 32. redni seji dne 2. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj 
1. člen 
V 36. členu Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 94/06, 1/17), se črta del besedila »z možnostjo podaljšanja za enako obdobje« in namesto tega zapiše »z možnostjo podaljšanja za 2,5 leti pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja javno zasebno partnerstvo.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-80/2021-1-402202
Kranj, dne 3. februarja 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost