Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

366. Razpis volitev sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev, stran 993.

  
Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US, 10/17 – ZPP-E in 196/21 – ZDOsk) ponovno
R A Z P I S U J E M  V O L I T V E 
sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev 
I. 
Volitve sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih za 52 prostih mest iz vrst zavarovancev bodo v četrtek, 31. marca 2022.
II. 
Na podlagi Akta o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 35/94, 71/97, 50/98, 74/99 in 123/04) se za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih voli 332 sodnikov porotnikov, od tega 166 iz vrst zavarovancev. Državni zbor je 21. 9. 2020 izvolil 114 sodnikov porotnikov za navedeno sodišče iz vrst zavarovancev, 52 mest pa je ostalo nezasedenih.
Sodniki porotniki, izvoljeni na podlagi tega razpisa, bodo dolžnost opravljali za preostanek petletnega mandata sodnikov porotnikov, izvoljenih s Sklepom o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih (Uradni list RS, št. 125/20 z dne 21. 9. 2020).
III. 
Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti in ki aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen Zakona o sodiščih).
IV. 
Predlog upravičenega predlagatelja mora vsebovati:
1. za predlagatelja:
– naziv in sedež;
– število članov organizacije;
2. za predlaganega kandidata:
– ime in priimek,
– dan, mesec in leto rojstva,
– naslov stalnega prebivališča in dejanskega prebivališča kandidata, če ni enak stalnemu prebivališču,
– naziv delodajalca in delovnega mesta kandidata oziroma drug status,
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo ter da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih,
– navedbo sodnega okrožja, v katerem bo opravljal naloge sodnika porotnika.
Upravičeni predlagatelji so reprezentativni sindikati za območje Republike Slovenije in združenja zavarovancev, ki so organizirana za območje Republike Slovenije. Združenja zavarovancev so tista združenja, ki lahko v skladu s statuti javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj predlagajo svoje predstavnike v organe zavodov. Upravičeni predlagatelji so navedeni v PRILOGI 1 tega razpisa.
V. 
Sodniki porotniki bodo naloge opravljali v sodnih okrožjih Celje, Murska Sobota, Nova Gorica in Koper, zato bodo pri izvolitvi imeli prednost kandidati z bivališčem v navedenih okrožjih. Prosta mesta bodo v največji možni meri razdeljena med reprezentativne sindikate in združenja zavarovancev v sorazmerju s številom njihovih članov.
VI. 
Upravičeni predlagatelji predlog kandidata ali seznam predlaganih kandidatov s podatki in izjavami iz IV. točke tega razpisa posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1102 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom,
z oznako: »PONOVNI RAZPIS – POROTNIKI«, do vključno torka, 15. marca 2022.
Predlog bo pravočasen, če ga bo Državni zbor prejel zadnji dan roka oziroma bo zadnji dan roka priporočeno poslan po pošti.
Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazcev v PRILOGI 2 in PRILOGI 3 tega razpisa.
Št. 700-04/22-1/2
Ljubljana, dne 17. februarja 2022
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti