Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

372. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67, stran 1006.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15 in 26/19) se v 2. in 3. členu ter prvem odstavku 4. člena, 5., 6. in 11. členu ter v prilogi 1 in prilogi 2 beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termalna« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 1. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje, potrebe kopališča in za drugo rabo termalne vode za potrebe kopališča Thermana, d. d. (v nadaljnjem besedilu: koncesija) na naslednjih vrtinah:«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe vode, iz vrtine K-1/72 je 200.000 m3/leto, iz vrtine K-2/95 140.000 m3/leto in iz vrtine V-7/67 10.000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termalne vode iz vrtine K-1/72 je 10 l/s, iz vrtine K-2/95 18 l/s, iz vrtine V-7/67 pa 8 l/s. Največja dovoljena skupna letna količina rabe vode je 350.000 m3/leto.
(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1., za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. ter za rabo termalne vode za več namenov brez razmejitve količin s klasifikacijsko številko 13.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.«.
V četrtem odstavku se beseda »rabama« nadomesti z besedo »rabami«.
V petem odstavku se črta beseda »podzemno«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-57/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2021-2550-0080
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost