Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 410-26/2022 Ob-1444/22, Stran 427
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Mestna občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje dogodkov v mestni občini Krško za leto 2022
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju mestne občine Krško ter promovirajo mestno občino Krško izven meja Krškega. Dogodki in promocija se bodo izvajali v letu 2022.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež/prebivališče v mestni občini Krško,
– da sodelujejo z Mestno občino Krško in jo obveščajo o svojih aktivnostih in brezplačno sodelujejo na dogodkih, ki jih organizira Mestna občina Krško oziroma društva, ki izjemoma pripravijo dogodek v mestni občini Krško,
– svoj dogodek objavijo v mesečnem napovedniku (info@cptkrsko.si),
– s svojim delom promovirajo ali povečujejo prepoznavnost mestne občine Krško in
– predmet financiranja je v javno korist.
Društvo se na razpis lahko prijavi enkrat letno ter z istim dogodkom ne sme kandidirati oziroma pridobiti sredstva na drugem razpisu Mestne občine Krško oziroma krajevni skupnosti.
Podatki o dogodku morajo biti objavljeni v Mesečniku in napovedniku spletne strani Mestne občine Krško www.krsko.si.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev, namenjena za sofinanciranje dogodkov in promocije mestne občine Krško izven meja občine v letu 2022 je 23.000,00 € (od tega 5.000,00 € za promocijo). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1133-Stroški pokroviteljstev in prireditev. Sredstva se delijo na podlagi točkovanja, ki ga komisija izvede na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek 850,00 € bruto. Razpis je odprt do porabe sredstev.
V. Rok za črpanje sredstev: koristnik je dolžan v roku 10 dni od dogodka poslati e-zahtevek in poročilo s specifikacijo stroškov. Plačilo bo izvedeno 30. dan od prejema poročila. V primeru, da prijavitelj ne izkaže porabe celotnih odobrenih sredstev, Mestna občina Krško izplača sredstva v deležu vrednosti projekta. Za dogodke izvedene v mesecu decembru se bo plačilo izvedlo v mesecu januarju in bo bremenilo proračun Občine Krško za leto 2023.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Mestne občine Krško,
– vlagatelji za prijavljeni dogodek oziroma promocijo izven meja mestne občine Krško niso prejeli sredstev na drugih javnih razpisih Mestne občine Krško oziroma Krajevnih skupnostih občine Krško
2. Merila za točkovanje pri dogodkih so:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka
do 10 točk
2. dogodek
do 8 točk
3. realno finančno ovrednotenje vloge
do 12 točk
4. dostopnost dogodka javnosti
do 10 točk
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši javnosti
do 14 točk
6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic
in delež sredstev iz drugih virov
do 6 točk
7. pomembnost za občinski prostor
do 11 točk
8. inovativnost
do 8 točk
Merila za točkovanje promocije mestne občine Krško izven meja občine: 30 % stroška prevoza oziroma max. 850 €.
V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Mestne občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.
Prijavitelj je za potrebe mestne občine Krško dolžan brezplačno izvesti nastop oziroma sodelovati na občinskem dogodku, v kolikor se za to pokaže potreba Mestne občine Krško.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini dogodka oziroma promocije in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za leto 2022 in
5. priloga: podpisana pogodba in izjava vlagatelja o sofinanciranje dogodkov v Mestni občini Krško za leto 2022.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Mestna občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga – dogodek«.
IX. Obravnava vlog
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan v mesecu.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan,
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku, predložitvi finančnega poročila z izjavo skladno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Mestni občini Krško v letu 2022.
7. Odpiranje vlog ni javno.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev direktorica Mestne občine Krško v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa na župana Mestne občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Mestno občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Mestne občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti