Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

390. Odlok o rebalansu 1 proračunu Občine Cerknica za leto 2022, stran 1034.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18in 195/20 – odl. US) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 22. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 1 proračunu Občine Cerknica za leto 2022 
1. člen 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov
»
podatki so v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 1 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.696.881,32
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.915.906,75
70
DAVČNI PRIHODKI 
9.894.191,71
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.303.284,00
703 Davki na premoženje 
1.410.100,00
704 Domači davki na blago in storitve 
180.807,71
706 Drugi davki 
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.021.715,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.524.755,04
711 Takse in pristojbine 
11.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 
64.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
10.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
411.260,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
235.515,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
195.115,00
721 Prihodki od prodaje zalog 
2.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopr. dolgo. sredstev 
38.400,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.545.459,57
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.542.243,99
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. 
iz sredstev proračuna EU 
3.215,58
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
17.527.911,91
40
TEKOČI ODHODKI 
3.518.750,88
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
763.786,95
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
126.470,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.325.668,38
403 Plačila domačih obresti 
67.825,55
409 Rezerve 
235.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.623.135,34
410 Subvencije 
459.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.925.900,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
561.954,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.676.281,34
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.841.378,69
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
7.841.378,69
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
544.647,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 
351.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
193.647,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.831.030,59
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
1.500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000,00
500 Domače zadolževanje 
1.500.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
503.760,28
55
ODPLAČILA DOLGA
503.760,28
550 Odplačila domačega dolga 
503.760,28
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–2.834.790,87
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
996.239,72
XI.
NETO FINANCIRANJE
3.831.030,59
Stanje sredstev na računu konec leta 2021
 
9009 – splošni sklad za drugo stanje 2021
2.834.790,87
« 
V 11. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 se tudi spremeni prvi odstavek tega člena in se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR za investicije predvidene v občinskem proračunu.«
2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2022
Cerknica, dne 3. februarja 2022
 
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost