Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

392. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerknica, stran 1051.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21) in 8. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1) je Občinski svet Občine Cerknica na 22. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerknica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se za območje Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina) ureja obvezna lokalna javna služba zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna služba).
(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, pogoji opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in način financiranja javne službe, postopek imenovanja predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Cerknica.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se s tem odlokom skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije, za obdobje, določeno v drugem odstavku tega člena podeli neposredno javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03, 17/05 in 64/16, v nadaljevanju: odlok) v zvezi z opravljanjem nalog zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Ljubljana, organizirano notranjo organizacijsko enoto javnega zavoda Zavetišče za živali Ljubljana, ki javno službo opravlja na sedežu notranje organizacijske enote Gmajnice 30, Ljubljana.
(3) Občina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne službe skleneta koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let, s katero podrobneje uredita izvajanje koncesioniranega razmerja.
(4) Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(5) Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo ter dolžnost zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe skladno s predpisi in v javnem interesu.
V. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom, ki ureja zaščito živali, pravilnikom, ki ureja pogoje za zavetišče za zapuščene živali, drugimi veljavnimi predpisi ter v skladu s koncesijsko pogodbo.
6. člen 
(1) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
(2) Koncesionar je dolžan opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
7. člen 
(1) Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati tudi:
– dela in naloge, ki presegajo predviden obseg del in nalog, kot je določen v pogodbi,
– dodatna dela in naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar je za opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka upravičen do dodatnega plačila v skladu s cenikom. Za ceno del in nalog, ki s cenikom niso določena, se stranki predhodno dogovorita.
8. člen 
Z aneksom h koncesijski pogodbi se določi:
– uskladitev cen skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04),
– spremembo cene zaradi spremembe cenika v posledici spremenjenih predpisov in protokolov, ki določajo pogoje in način oskrbe živali, plačilo dela ter dviga življenjskih stroškov,
– obseg, čas trajanja, višina dodatnega plačila ter druga vprašanja v zvezi z izvedbo posebnih projektov, ki jih stranki dogovorita v času izvajanja koncesijske pogodbe,
– vprašanja, povezana s spremembami v predpisih, ki jih je dolžan koncesionar upoštevati pri izvajanju koncesije.
9. člen 
Koncesionar je dolžan voditi knjigovodstvo za dejavnost, ki je predmet te javne službe, ločeno od knjigovodstva za svojo drugo dejavnost.
10. člen 
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini.
11. člen 
Koncesionar občini najmanj dvakrat letno poroča o izvajanju javne službe, kadarkoli na zahtevo občine pa je dolžan predložiti tudi vmesna poročila.
12. člen 
(1) Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi.
(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
13. člen 
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila, in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
VI. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
14. člen
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
15. člen 
(1) Pri izračunu sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za izvajanje javne službe, se upošteva predvsem naslednje:
– podatke pristojnega organa o številu registriranih živali v občini,
– kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na določeno število registriranih živali v občini,
– stroške veterinarskih ukrepov,
– dosedanji obseg poslovanja.
(2) Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe zapuščene živali ter obseg in način financiranja javne službe se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
16. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja občinska uprava. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(5) Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo.
VIII. SVET ZAVETIŠČA TER IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE V SVET ZAVETIŠČA 
17. člen
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki je sestavljen in opravlja naloge v skladu s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
(2) Župan imenuje predstavnika občine v svet zavetišča. V kolikor ima v času sklenitve koncesijske pogodbe zavetišče v skladu z ustanovitvenim aktom že imenovanega člana sveta zavetišča kot predstavnika občine, za zastopanje interesov občine župan pooblasti obstoječega člana sveta zavetišča.
18. člen 
Predstavnik občine v svetu zavetišča je dolžan občini poročati o sklepih sej sveta zavetišča.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
19. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom občine in koncesionarja,
– z odstopom,
– z odvzemom,
– na podlagi zakona.
(2) Koncesijska pogodba lahko preneha zgolj v celoti.
20. člen 
Občina in koncesionar se lahko s pisnim sporazumom dogovorita o datumu prenehanja koncesijskega razmerja. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo, do dogovorjenega datuma.
21. člen 
(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, odstopi od koncesijske pogodbe, pri čemer odstop od pogodbe prične učinkovati po preteku šestmesečnega odpovednega roka, ki teče od prejema izjave koncesionarja o odstopu od pogodbe.
(2) Z enakim odpovednim rokom je mogoče odpovedati koncesijsko pogodbo tudi v primeru, da kljub izkazanim spremenjenim okoliščinam iz 8. člena tega odloka v roku enega meseca ni sklenjen ustrezen aneks h koncesijski pogodbi.
22. člen 
(1) Občina lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži na župana v 15 dneh od vročitve odločbe.
23. člen 
(1) V primerih prenehanja koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan opravljati dela in naloge v skladu s sklenjeno pogodbo do izbire novega koncesionarja, vendar največ 6 mesecev.
(2) Koncesionar je po prenehanju koncesijskega razmerja dolžan v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo dokončati dela in naloge v zvezi z oskrbo živali, ki jih je sprejel v času trajanja razmerja, pri čemer je upravičen do plačila navedenih storitev v skladu s cenikom tudi po prenehanju koncesijskega razmerja, razen če je s koncesijsko pogodbo drugače določeno.
X. KONČNA DOLOČBA 
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022
Cerknica, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost