Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

393. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami, stran 1054.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20 in 54/21) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 22. redni seji dne 3. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer v času počitnic, med vikendi in prazniki (v nadaljevanju: varstvo).
(2) Z odlokom se natančneje določi upravičence, višino subvencije in postopek za pridobitev subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik ali rejnik otroka s posebnimi potrebami (v nadaljevanju vlagatelj), pod naslednjimi pogoji:
– da ima otrok prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cerknica in
– da je otrok vključen v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
III. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 
3. člen 
(1) Upravičenci uveljavljajo pravico do subvencije na podlagi izpolnjene vloge za uveljavitev subvencioniranja varstva otrok s posebnimi potrebami.
(2) Obvezna priloga vlogi je potrdilo o šolanju.
(3) Subvencija se upravičencu dodeli z odločbo, ki jo izda občinska uprava, zoper katero je možna pritožba pri županu.
(4) Pravica do subvencije se prizna za tekoče šolsko leto vključitve v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer z mesecem, v katerem je bila vloga vložena.
4. člen 
Subvencija se izplačuje vlagatelju mesečno na podlagi dokazil o koriščenju in stroških varstva, ki ga za pretekli mesec občini posreduje javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v katerega je otrok vključen.
5. člen 
Pravica do subvencioniranja storitve varstva otrok s posebnimi potrebami preneha v primeru:
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven Občine Cerknica.
IV. VIŠINA SUBVENCIJE 
6. člen 
Višina subvencije znaša 50 % cene varstva, ki vključuje tudi stroške prehrane in jo določi javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
V. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022
Cerknica, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost