Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

370. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Šimnovec, stran 1005.

  
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o koncesiji za graditev žičniške naprave Šimnovec 
1. člen 
(vsebina koncesije) 
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za graditev šestsedežnice Šimnovec na Veliki planini (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiščih parc. št. 744/42, 744/89, 744/92, 744/97, 744/140, 744/149, 744/160, 744/161, 744/162, 745/33, 745/40, 745/77 in 745/78, vse k. o. 1890 Črna.
2. člen 
(vsebina vloge) 
Vloga za pridobitev koncesije obsega:
1. navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
2. zadevo,
3. zahtevek ali predlog,
4. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
5. družbo ali ime vlagatelja, prebivališče ali sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
6. navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
7. navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
8. namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
9. podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer naprave za zasneževanje in podobno),
10. podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi plazovi,
11. izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
12. investicijski načrt za gradnjo.
3. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je finančno in poslovno sposoben,
– ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti in
– ima usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar obratovalni čas žičniške naprave prilagodi v skladu z naravovarstvenim soglasjem in naravovarstvenimi pogoji.
4. člen 
(gradbeno dovoljenje za žičniško napravo) 
Koncesionar na podlagi podeljene koncesije po predhodni presoji nosilne zmogljivosti prostora in sprejemljivosti posega pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi gradbenega dovoljenja z njo obratuje.
5. člen 
(odločba o podelitvi koncesije) 
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z upravno odločbo, ki jo izda vlada.
6. člen 
(koncesijsko obdobje) 
(1) Koncesija se podeli za 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem izdaje dovoljenja za obratovanje žičniške naprave.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom.
7. člen 
(stroški podelitve koncesije) 
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s to uredbo.
8. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: minister).
9. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem ministra.
10. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.
11. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z njenim razdrtjem;
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave;
– zaradi neupoštevanja oziroma neizvajanja omilitvenih ukrepov, določenih v gradbenem dovoljenju.
12. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen 
(vzpostavitev prvotnega stanja) 
Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo, pristojno za žičniške naprave.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(rok za vložitev vloge) 
Koncesionar mora vlogo za pridobitev koncesije iz 2. člena te uredbe vložiti v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-55/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2022-2430-0012
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti