Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 430-0017/2022 Ob-1437/22, Stran 409
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 111/13, 33/17), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21), Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 3/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), objavlja Občina Zagorje ob Savi
javni razpis 
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi v letu 2022
l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih (posameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) na območju Občine Zagorje ob Savi oziroma dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa hišnih črpališč za komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: hišna črpališča) na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priključitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514 – Loke pri Zagorju in 7622 – Zagorje ob Savi).
III. Upravičenci
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
MKČN
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na obstoječih stanovanjskih objektih, legalno zgrajenih pred letom 2003 na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi, objekti pa se nahajajo:
– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, v objektu pa je prijavljeno stalno prebivališče;
– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičena tudi društva, ki imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, za legalno zgrajen objekt, ki je v lasti društva, namenjen izvajanju društvene dejavnosti in se nahaja na območju Občine Zagorje ob Savi:
– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;
– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Hišna črpališča
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na obstoječih legalno zgrajenih stanovanjskih objektih na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priključitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514-Loke pri Zagorju in 7622-Zagorje ob Savi), ker ni možna izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega hišnega priključka.
IV. Okvirna višina: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022, pod proračunsko postavko PP 91217 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav, in sicer v višini 15.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev, potem se javni razpis zapre.
V. Višina subvencije
MKČN
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR za posamezno stavbo.
V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek vseh subvencij za skupno MKČN ne sme presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno MKČN.
Višina subvencije za posamezno MKČN za objekte v lasti društev je 100 % upravičenih stroškov z DDV, ki vključujejo tudi gradbena dela.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme,
– strošek gradbenih del (*velja samo za objekte v lasti društev),
– strošek Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE,
– strošek geološko geotehničnega poročila.
Hišna črpališča
Višina subvencije za posamezno hišno črpališče je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 300,00 EUR za posamezno stavbo.
V primeru sofinanciranja skupnega hišnega črpališča za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 300,00 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek vseh subvencij ne sme presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno hišno črpališče.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme vključno z DDV.
Pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje mora biti v celoti poravnan komunalni prispevek za priklop na javno kanalizacijo.
VI. Pogoji in merila za pridobitev sredstev: pogoji in merila za pridobitev sredstev so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti od začetka razpisa do vključno 30. 11. 2022 oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN oziroma hišna črpališča 2022«. Na zadnji strani pisemske ovojnice morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in priimek, naslov).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog: odpiranje ter obravnavo vlog bo izvedla posebna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog. Z upravičenci bo sklenjena pogodba za dodelitev nepovratnih sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo: za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja obrnete na Iva Vrtačnika na tel. 03/56-55-703 ali po e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si oziroma Milana Fakina na tel. 03/56-67-704 ali po e-pošti: milan.fakin@komunala-zagorje.si. V primeru pravnih vprašanj pa se lahko obrnete na Lucijo Baš na tel. 03/56-55-735 ali po e-pošti: lucija.bas@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti