Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

368. Uredba o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, stran 1001.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter za izvrševanje 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
Ta uredba določa vrsto ukrepov, pogoje, upravičence, merila in postopke za uvedbo in izvajanje posameznega ukrepa razvoja podeželja ter finančna sredstva za namen sofinanciranja materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov ter sofinanciranje investicij za namen usposobitve zavodov in razvojnih centrov s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.
2. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je javni vzgojno-izobraževalni, javni visokošolski ali javni raziskovalni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvaja javnoveljavne programe izobraževanja ali izvaja raziskovanje s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva in izpolnjuje pogoje, določene v 3. in 7. členu te uredbe.
(2) Upravičenec je javni vzgojno-izobraževalni, javni visokošolski ali javni raziskovalni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izpolnjuje pogoje iz 3. in 7. člena te uredbe in mu je izdana odločba o pravici do sredstev iz četrtega odstavka 13. člena te uredbe.
II. SOFINANCIRANJE MATERIALNIH STROŠKOV IN STROŠKOV STORITEV PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
3. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, so:
– izvajanje rednega izobraževanja s praktičnim poukom s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva;
– ima lastninsko, solastninsko ali zakupno pravico oziroma status upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba;
– dokazila za izvedbo programa (opis, pričakovani rezultati praktičnega izobraževanja itn.);
– specifikacija stroškov za izvedbo praktičnega izobraževanja.
4. člen 
(upravičeni in neupravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški so stroški:
– za material in repromaterial za izvajanje praktičnega pouka;
– za drobni inventar in potrošni material za izvajanje praktičnega pouka in laboratorijskih vaj;
– povezani z zagotavljanjem varnosti in zdravja dijakov oziroma študentov;
– za najem strojev in drugih storitev (npr. najem prevoznih sredstev za prevoz dijakov), namenjenih izvajanju praktičnega pouka;
– za vzdrževanje strojev, naprav in opreme na posestvih in delavnicah, namenjenih praktičnemu pouku;
– energentov, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije;
– promocije.
(2) Neupravičeni stroški so stroški za:
– delo delavcev in mentorjev, njihovi potni in ostali stroški, ki so povezani z zaposlitvijo delavcev;
– delo zunanjih izvajalcev praktičnega pouka;
– pisarniški in čistilni material;
– vzdrževanja objektov, prostorov, standardne opreme učilnic (tabla, stoli, mize ipd.), oprema informacijsko-komunikacijske tehnologije, fotokopirni stroji;
– zavarovanja, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) financira v skladu z uredbo, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva;
– vodo, elektriko, kurilno olje in plin;
– tehnične preglede vozil, njihovo zavarovanje in podaljševanje registracij;
– malice;
– fitofarmacevtska sredstva.
(3) Za upravičene stroške se štejejo stroški, ki so nastali v koledarskem letu izvedbe javnega razpisa, vendar ne pozneje kot 1. oktobra tistega leta.
5. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk. Če za posamezno merilo vlagatelj vlogi na javni razpis ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil, ki so zahtevana, oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so naslednja:
– delež lastne udeležbe,
– število dijakov, vključenih v izobraževanje na dan 5. oktobra šolskega leta, oziroma število študentov, vključenih v izobraževanje na dan 30. oktobra študijskega leta,
– število hektarjev kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali število učnih delavnic.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovalnik za ocenjevanje vlog na javni razpis se opredelijo v javnem razpisu.
6. člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnja sofinanciranja znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti upravičenih stroškov.
(2) Zgornja višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo oziroma članico univerze je 30.000 eurov.
(3) Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk.
(4) Vlagatelj za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja vloži največ eno vlogo na javni razpis.
III. SOFINANCIRANJE USPOSOBITVE ZAVODOV IN RAZVOJNIH CENTROV V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN PREHRANI 
7. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje sredstev usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (v nadaljnjem besedilu: vloga na javni razpis), so naslednji:
– izvajanje rednega izobraževanja s praktičnim poukom ali raziskovanje s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva;
– lastninska, solastninska ali zakupna pravica oziroma status upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba. Če vlagatelj ni lastnik objekta, mora k vlogi priložiti najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj petih let od oddaje vloge na javni razpis za nepremičnino, na kateri se izvaja naložba;
– pridobljeno uporabno dovoljenje objekta, v katerem se namestijo aparati, oprema in naprave, ki so predmet vloge. Pri nakupu priključkov kmetijske mehanizacije uporabno dovoljenje za objekt ni potrebno;
– zaprta finančna konstrukcija, ki omogoča izvedbo naložbe. Zaprtost finančne konstrukcije se izkazuje s sklepom sveta zavoda, s katerim sta bila potrjena finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, iz katerega morajo biti razvidna zagotovljena sredstva za namen izvedbe naložbe, s katero se vlagatelj prijavlja na javni razpis.
8. člen 
(upravičeni in neupravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za dodelitev nepovratnih sredstev so stroški nabave novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki jih upravičenci uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij, navedenih v 1. členu te uredbe.
(2) Za upravičene stroške iz prejšnjega odstavka se štejejo stroški, ki so nastali v koledarskem letu izvedbe javnega razpisa, vendar ne pozneje kot 1. oktobra tistega leta.
(3) Za določitev višine upravičenih stroškov vlagatelj vlogi na javni razpis priloži tržno primerljivo pisno ponudbo.
(4) Neupravičeni stroški za dodelitev nepovratnih sredstev so:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– davek na dodano vrednost in
– obratna sredstva.
9. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk. Če za posamezno merilo vlagatelj vlogi na javni razpis ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil, ki so zahtevana, oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so naslednja:
– delež lastne udeležbe,
– število dijakov oziroma študentov, vključenih v izobraževanje,
– število hektarjev kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali število učnih delavnic.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovalnik za ocenjevanje vlog na javni razpis se opredelijo v javnem razpisu.
10. člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnja sofinanciranja znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti investicije.
(2) Najvišja višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo oziroma članico univerze je 50.000 eurov.
(3) Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk.
(4) Vlagatelj za sofinanciranje sredstev usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani vloži največ eno vlogo na javni razpis.
IV. SKUPNE DOLOČBE VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 
11. člen 
(javni razpis) 
(1) Nepovratna sredstva, namenjena izvajanju sofinanciranja materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja ter sofinanciranja usposobitve zavodov in razvojnih centrov (v nadaljnjem besedilu: sredstva), se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije kot nepovratna finančna pomoč.
(2) Sredstva se razpišejo z zaprtim javnim razpisom v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(3) Postopek za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja ter sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov se vodi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(4) Javni razpis objavi ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen 
(vlaganje vlog na javni razpis) 
(1) Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v elektronski obliki, v roku, opredeljenem v javnem razpisu.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vlog iz prejšnjega odstavka agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
(4) Če vlogo iz prejšnjega odstavka vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(5) Kot sredstvo elektronske identifikacije iz tretjega odstavka tega člena se šteje sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitev zaupanja.
13. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, agencija pozove na pojasnitev.
(2) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz 4. oziroma 8. člena te uredbe, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo.
(3) V primeru, da razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh vlog v celoti, se sredstva razdelijo proporcionalno glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpisana sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
(4) Agencija vlagatelju odobri sredstva z odločbo o pravici do sredstev.
14. člen 
(združevanje pomoči) 
Pomoč se ne odobri oziroma izplača upravičencu, če je za iste upravičene stroške, kot jih je navedel v vlogi na javni razpis oziroma v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
15. člen 
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev) 
(1) Za izplačila sredstev za namene iz 1. člena te uredbe morajo upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev izpolniti in vložiti na agencijo v elektronski obliki ter podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe drugega do petega odstavka 12. člena te uredbe.
(3) Zahtevki za izplačilo sredstev iz prvega odstavka tega člena se vlagajo v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(4) Upravičenec lahko vloži prošnjo za spremembo obveznosti do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(5) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja dokazila:
– kopije računov, elektronske in e-račune oziroma dokument enake dokazne vrednosti, ki vsebuje specifikacijo nabavljenega materiala, opreme, izvedenih storitev zunanjih izvajalcev oziroma izvedenih del. Če račun ali dokument enake dokazne vrednosti ne vsebuje specifikacije, se priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje takšno specifikacijo;
– izjavo o skladnosti za aparate, naprave, stroje, priključke in opremo iz 8. člena te uredbe;
– dokazila o plačilu računa ali dokument enake dokazne vrednosti iz prejšnje točke, kot je položnica, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrdilo o izvršeni transakciji ali dokazilo o izvedeni kompenzaciji (pobotu);
– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje, če gre za naložbe, kjer je vgrajena skrita oprema, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo na kraju samem ni več mogoče dostopati);
– fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto;
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
– za namen sofinanciranja usposobitve zavodov in razvojnih centrov dokazilo o vpisu investicije v evidenco osnovnih sredstev ter
– poročilo o izvedeni aktivnosti.
(6) Računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo, se morajo glasiti na upravičenca.
16. člen 
(obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev) 
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložbo uporabljal v skladu z namenom, opredeljenem v 1. členu te uredbe.
(2) V primeru naložbe v nabavo aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme iz 8. člena te uredbe upravičenec ne sme odtujiti naložbe oziroma jo dati v najem še tri leta po izplačilu sredstev.
(3) Upravičenec, ki je pridobil sredstva za namen sofinanciranja usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, mora na agencijo posredovati poročilo o uporabi investicije. Poročilo posreduje na obrazcu, predvidenem za poročanje, do 15. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer tri leta po zadnjem izplačilu.
(4) Upravičenec mora dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev pomoči po tej uredbi, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(5) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, ter omogočiti kontrolo na kraju samem ministrstvu, agenciji ter pristojnim revizijskim in nadzornim organom Republike Slovenije.
17. člen 
(izvedba pregledov in neizpolnjevanje obveznosti) 
(1) Upravne preglede in preglede na kraju samem izvaja agencija.
(2) Za namen sofinanciranja materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja se izvede upravni pregled vseh zahtevkov za izplačilo sredstev.
(3) Za namen sofinanciranja usposobitve zavodov in razvojnih centrov, se poleg upravnega pregleda vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, s pregledi na kraju samem pred izplačilom zahtevka preveri vsaj pet odstotkov sredstev, odobrenih po javnem razpisu v posameznem koledarskem letu.
(4) V primeru ugotovljene nepravilnosti tekom izvedbe pregleda iz drugega in tretjega odstavka tega člena agencija postopa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(5) Agencija izvaja naknadne preglede za namen sofinanciranja usposobitve zavodov in razvojnih centrov v obdobju trajanja obveznosti upravičenca po izplačilu zahtevka za izplačilo sredstev iz 15. člena te uredbe, s katerim preveri vsaj en odstotek sredstev, dodeljenih po javnem razpisu v posameznem koledarskem letu.
(6) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 16. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
18. člen 
(hramba dokumentacije in poročanje) 
(1) Agencija vodi in hrani evidence z informacijami o dodeljenih finančnih sredstvih in z dokazi o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve sredstev po tej uredbi.
(2) Agencija poroča ministrstvu o skupni višini odobrenih in izplačanih sredstev upravičencem do 31. decembra tekočega leta.
V. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-60/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2022
EVA 2021-2330-0103
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti