Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 6220-0001/2022 Ob-1420/22, Stran 402
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-I, 126/03 – ZVPOPKD in 16/08 – ZVKD-I) ter sklepa št. 6220-0001/2022 o izvedbi javnega razpisa, objavlja Mestna občina Slovenj Gradec
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2022 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2022)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.Slika 1
1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove:Slika 2
– nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: kulturni spomeniki) in
– pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki (v nadaljevanju: pročelja objektov znotraj urbanističnega spomenika).
V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 26/16 – v nadaljevanju »odlok«) razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena in
– objekti, katerih pročelje je z odlokom zaščiteno znotraj naselbinskega spomenika in sami niso razglašeni za kulturni spomenik (pri slednjih je upravičen strošek le sofinanciranje del na objektih, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki).
1.1. Pomen in uporaba pojma:
– »kulturni spomenik« je dediščina, ki je z odlokom razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena;
Slika 3
Slika 4
– »nepremična dediščina« so nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v register dediščine;
– »urbanistični spomenik«: Celotno staro mestno jedro Slovenj Gradca je urbanistični spomenik in je kot tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je potrebno v historičnem mestnem tkivu varovati vse sestavine, ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in obenem eksistirajo kot avtentične priče preteklosti. Na podlagi odloka je za ohranitev spomeniškega izgleda starega jedra potrebno brezpogojno varovati gabarite in fasade. Slika 5Varstveni režimi za te elemente so podani za vsako zgradbo posebej. Pri mestnem jedru kot celoti pa je treba poudariti, da se skladno z odlokom mesto kot celota varuje v celoti, torej tudi njegova vedutna podoba, zato je potrebno soglasje spomeniške službe tudi pri morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso neposredno pod spomeniško zaščito.
1.2. Splošni cilji javnega razpisa so:Slika 6
Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine najširšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kulturnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za leto 2022. Razpoložljiva sredstva znašajo 10.000,00 EUR.
Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov, višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec, je največ 2.000 EUR oziroma v primeru manjšega števila prijav, se lahko višina slednjega zviša in se porazdeli enakomerno na število odobrenih projektov. Višina sofinanciranja projekta bo določena v znesku najvišje višine sofinanciranja, ki bo določena tudi odstotkovno, glede na skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, razvidni iz začasnega oziroma končnega poročila.Slika 7
3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo izvajanje v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
4. Upravičene osebe
Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta razpis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci objektov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami status kulturnega spomenika in so locirani na območju Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradec. V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bruto znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči znesek akontacije dohodnine.
Predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru, da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati na izključno en kulturni spomenik ali pročelje stavbe.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisuSlika 8
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR-MOSG-KD2022:
1. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gradec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov pa je izpolnil.
2. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona.
3. Lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo biti priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma solastnikov za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe o najemu oziroma uporabi/upravljanju.
4. Izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (v nadaljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad izvedbo del s strani ZVKDS.Slika 9
5. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov Mestne občine Slovenj Gradec.
6. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
7. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in razvidno vsebinsko koncipiran.
8. Projekt bo realiziran v letu tega javnega razpisa.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili k vlogi.
6. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do roka za končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in so lahko:
– stroški sanacije zunanjih sten – zidovi,
– stroški sanacije ali zamenjave strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavbnega pohištva – okna, vrata,
– stroški sanacije ali zamenjave kleparskih elementov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali objekta, ki je v okviru urbanističnega spomenika mestnega jedra.
Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali objekta, niso upravičeni stroški.
7. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Pri izboru med predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
Število točk
A
Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec
do 30 točk
B
Stopnja ogroženosti spomenika
do 20 točk
C
Strokovna priprava in zaokroženost programa
do 20 točk
D
Finančna konstrukcija programa
do 10 točk
E
Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku
do 7 točk
F
Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije
do 7 točk
G
Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti.
do 6 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj, je 100 točk.
Najvišje možno število točk je 100, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 50 točk. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja javnega razpisa so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt in višine razpoložljivih sredstev.
8. Razpisni rok: razpis se prične 18. 2. 2022 in se zaključi 21. 3. 2022.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija poleg besedila razpisa obsega:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe (obrazec 2),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obrazec 3),
– obvezne priloge (obrazec 4),
– obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
– merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
– obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis (v kuverti z obrazec št. 5), predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh parafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik Slika 10uporablja žig v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obrazec 3),
– ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
– Potrdilo o lastništvu ali kopije pogodb o upravljanju ali najemu kulturnega spomenika ali objekta, ki se nahaja znotraj urbanističnega spomenika staregaSlika 11mestnega jedra Slovenj Gradec.
– Soglasje ZVKDS.Slika 12
– Kopija gradbenega dovoljenja, če je potrebno po Zakonu o graditvi objektov.Slika 13
– Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spomenika ali stavbnega fonda.
– Strokovno izdelan popis potrebnih del, z ocenjeno vrednostjo ali s predračunom predvidenih del.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Naročila in objave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. Slika 14ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Naročila in objave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure).
10. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 21. 3. 2022, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 21. 3. 2022 do 14. ure. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Slika 15Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočena na pošto do vključno 21. 3. 2022, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do dne 21. 3. 2022 do vključno 14. ure.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 9.
Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5. Slika 16
11. Odpiranje vlog in obveščanjeSlika 17
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno oziroma niso bile vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MOSG-KD2022.Slika 18
Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 24. 3. 2022, v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo ob 11. uri.
Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne vrne v določenem roku, se bo smatralo, da od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Oddelek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po pošti ali na e-naslov: info@slovenigradec.si. Odgovori na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek »za občana«, javni razpisi. Vprašanja se lahko postavijo do 16. 3. 2022.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti