Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Ob-1421/22, Stran 405
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21) ter 10. in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev, dogodkov in projektov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz javnih sredstev za leto 2022
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za prireditve, dogodke in projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2022.
Med prireditve in dogodke sodijo prireditve, proslave, predstave, festivali in drugi dogodki, gostovanja doma in v tujini. Med projekte sodi skupek aktivnosti, ki po vsebini, zasnovi, izvedbi in obsegu predstavlja zaključeno celoto in je v celoti izveden v letu 2022. Tiskanje knjig, brošur, poročil, letopisov in druge založniške dejavnosti, niso predmet tega javnega razpisa.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, dogodki in projekti, ki bodo sofinancirani skladno s tem javnim razpisom, morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za prireditev, dogodek ali projekt, ki bo izveden izven MOC,
– izvajali in zaključili se bodo v letu 2022,
– niso predmet drugih financiranj iz javnih sredstev,
– morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,
– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezno prireditev, dogodek ali projekt ne presega 50 % celotne predvidene vrednosti prijavljene prireditve, dogodka ali projekta,
– morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve, dogodka in projekta.
Pravico do sofinanciranja največ dveh različnih prireditev, dogodkov ali projektov v letu 2022 imajo:
– zavodi, društva in druge nevladne organizacije, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali na podlagi zakona pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo sedež v Mestni občini Celje;
– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Mestni občini Celje (s.p.);
– avtorske skupine in samozaposleni v kulturi s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje;
– zavodi, društva in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, avtorske skupine in samozaposleni v kulturi s sedežem oziroma stalnim prebivališčem izven MOC, ki organizirajo in izvedejo prireditev, dogodek ali projekt na območju MOC.
Prijavitelji, pri katerih nastopa ista oseba kot ustanovitelj/član/družbenik/nosilec s.p./član avtorske skupine/samozaposleni v kulturi, se za potrebe tega javnega razpisa štejejo za enega prijavitelja in imajo vsi skupaj pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, dogodkov ali projektov.
Javni zavodi in druge pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOC, niso upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov MOC.
Merila:
– kakovost, preglednost in izvirnost prireditve, projekta, dogodka,
– pomen prireditve, projekta, dogodka za promocijo in prepoznavnost Celja in njegovih ustvarjalcev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,
– usmerjenost v revitalizacijo javnih površin in vzpostavljanju novih prizorišč na območju starega mestnega jedra Celja,
– udeležba na mednarodnih gostovanjih in festivalih (smiselno za področja umetnosti, športa, izobraževanja idr.),
– sodelovanje s partnerskimi oziroma pobratenimi mesti, s katerimi ima MOC podpisan sporazum,
– referenčnost (kakovost, odmevnost in zahtevnost prireditve, reference avtorjev in izvajalcev in dosedanje delo in reference organizatorja).
Komisija lahko za prireditve, dogodke in projekte, ki so za MOC izjemnega pomena, zlasti za njeno promocijo, mednarodno prepoznavnost in razvojne potenciale, in ki vključujejo večje število sodelujočih ter so namenjeni širokemu krogu prebivalcev, gledalcev oziroma obiskovalcev, po prostem preudarku dodeli dodatne točke.
Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani MOC (http://moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta).
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 38.000,00 EUR. Od tega: na prvem razpisnem roku (29. 4. 2022) največ do 19.000,00 EUR in na drugem razpisnem roku (8. 9. 2022) okvirno do 19.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana na osnovi pogodbe, po izvedbi prijavljene prireditve in po predložitvi popolnega zaključnega finančnega in vsebinskega poročila.
5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati priporočeno po pošti na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali v glavni pisarni MOC na istem naslovu v času uradnih ur, in sicer najkasneje do:
– 29. aprila 2022 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2022
– 8. septembra 2022 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2022.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje in z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2022«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa
Komisija bo vloge, ki bodo prispele do konca posameznega roka, obravnavala v tednu po zaključku roka.
Odpiranje vlog ni javno.
Če bo vloga nepopolna, bo prijavitelj po elektronski pošti pozvan, da jo v roku 5 dni od prejema poziva dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže.
Izbranim prejemnikom sredstev bo izdan sklep o izboru, hkrati bodo pozvani tudi k podpisu pogodbe o sofinanciranju za leto 2022, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelj lahko zoper izdani sklep vloži pritožbo na župana MOC v roku 8 dni od vročitve.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu MOC (moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v Kabinetu župana, pri Anici Šepetavc, tel. 03/42-65-878, elektronski naslov: anica.sepetavc@celje.si.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti