Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 430-1/2022(O401) Ob-1446/22, Stran 428
Mestna občina Krško objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14)
javni razpis 
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2022
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2022.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Krško, na Proračunski vrstici – 5005 – 4119 99.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na mačko in 50,00 EUR bruto cene na psa. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno ali začasno bivališče na območju Mestne občine Krško,
– da imajo v lasti do 5 odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko,
– da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2022 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
7. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
8. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Mestne občine Krško ali po pošti na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Mestne občine Krško ali spletni strani občine http://www.krsko.si.
Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci s prilogami. Podatki na obrazcu se morajo ujemati s podatki osebnih dokumentov lastnika živali.
9. V primeru formalno nepopolnih obrazcev bo prijavitelj pozvan, da vlogo dopolni v 8 dneh od prejema obvestila. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
10. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z Odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
11. Vloge oddane po porabi sredstev se zavržejo.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost